Ktl-icon-tai-lieu

Các đề thi trắc nghiệm giáo viên giỏi cấp tỉnh

Được đăng lên bởi Khánh Tạ
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 5374 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Mã đề: 143
Câu 1. Tổ chuyên môn sinh hoạt:
A. Một tháng một lần.
B. Ba tuần một lần.

C. Một tuần một lần.

D. Hai tuần một

lần.
Câu 2. Hạnh kiểm của học sinh THCS được xếp thành các loại sau:
A. Tốt, Khá, Trung bình, Yếu.
B. Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu.
C. Tốt, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.
D. Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.
Câu 3. Số lần xét tốt nghiệp THCS trong một năm:
A. một lần, ngay sau khi kết thúc năm học.
B. ba lần do Sở trình UBND tỉnh quyết định.
C. hai lần do Sở quy định.
D. hai lần do Sở trình UBND tỉnh quyết

định.
Câu 4. Việc tính điểm trung bình môn học theo học kỳ, cả năm của học sinh và trực tiếp ghi
vào sổ điểm, học bạ là trách nhiệm của:
A. Tổ trưởng bộ môn.
B. Cả giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn.
C. Giáo viên chủ nhiệm.
D. Giáo viên bộ môn.
Câu 5. Mục tiêu chung của hoạt động hướng nghiệp là:
A. Giúp học sinh phát hiện và bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách nghề nghiệp đồng thời hiểu
mình và hiểu
yêu cầu của nghề.
B. Giúp học sinh hiểu mình, hiểu nghề, Giúp học sinh điều chỉnh động cơ chọn nghề.
C. Giúp học sinh điều chỉnh động cơ chọn nghề.
D. Giúp học sinh hiểu mình, hiểu nghề.
Câu 6. Học lực của học sinh THCS được xếp thành các loại sau:
A. Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu.
B. Tốt, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.
C. Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.
D. Tốt, Khá, Trung bình, Yếu.
Câu 7. Điều nào trong số những điều sau một giáo viên không nên làm?
A. Thừa nhận với học trò rằng mình không biết về một vấn đề nào đó và cùng chúng tìm câu trả
lời.
B. Tránh cho học sinh điểm kém chừng nào có thể.
C. Xin lỗi học trò khi thấy mình sai.
D. Đòi hỏi một "kỷ luật lí tưởng" trong giờ học.
Câu 8. Học sinh A có ĐTBcn đạt 6,5 ; ĐTB cn môn Toán đạt 7,4 ; ĐTB cn môn Thể dục và
Giáo dục công dân chỉ đạt 3,4. Học sinh đó được xếp loại học lực:
A. Yếu
B. Khá
C. Trung bình
D. Kém
Câu 9. Học sinh không thuộc diện ưu tiên, khuyến khích không được dự xét công nhận tốt
nghiệp do nghỉ học quá 45 buổi học sẽ được công nhận tốt nghiệp khi:
A. Lựa chọn một môn hoặc một số môn có điểm trung bình cả năm học lớp 9 dưới 5,0 hoặc môn xếp loại
chưa đạt
để dự kỳ kiểm tra do Phòng GD tổ chức và đạt học lực trung bình sau khi xếp
lại học lực căn cứ vào kết quả kiểm tra.
B. Lựa chọn một môn hoặc một số môn có điểm trung bình cả năm học lớp 9 dưới 5,0 hoặc môn xếp loại
chưa đạt để
dự kỳ kiểm tra do Sở GD tổ chức và đạt học lực trung bình sau khi xếp lại
học lực căn cứ vào kết quả kiểm tra.
C. Dự kiểm tra môn Toán và Ngữ văn theo chương trình lớp 9 và điểm trung bình của 2 bài
kiểm t...
Mã đề: 143
Câu 1.
Tổ chuyên môn sinh hoạt:
A.
Một tháng một lần.
B.
Ba tuần một lần.
C.
Một tuần một lần.
D.
Hai tuần một
lần.
Câu 2.
Hạnh kiểm của học sinh THCS được xếp thành các loại sau:
A.
Tốt, Khá, Trung bình, Yếu.
B.
Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu.
C.
Tốt, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.
D.
Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.
Câu 3.
Số lần xét tốt nghiệp THCS trong một năm:
A.
một lần, ngay sau khi kết thúc năm học.
B.
ba lần do Sở trình UBND tỉnh quyết định.
C.
hai lần do Sở quy định.
D.
hai lần do Sở trình UBND tỉnh quyết
định.
Câu 4.
Việc tính điểm trung bình môn học theo học kỳ, cả năm của học sinh trực tiếp ghi
vào sổ điểm, học bạ là trách nhiệm của:
A.
Tổ trưởng bộ môn.
B.
C giáo viên ch nhim và giáo viên b môn.
C.
Giáo viên chủ nhiệm.
D.
Giáo viên bộ môn.
Câu 5.
Mục tiêu chung của hoạt động hướng nghiệp là:
A.
Giúp học sinh phát hiện bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách nghề nghiệp đồng thời hiểu
mình và hiểu yêu cầu của nghề.
B.
Giúp học sinh hiểu mình, hiểu nghề, Giúp học sinh điều chỉnh động cơ chọn nghề.
C.
Giúp học sinh điều chỉnh động cơ chọn nghề.
D.
Giúp học sinh hiểu mình, hiểu nghề.
Câu 6.
Học lực của học sinh THCS được xếp thành các loại sau:
A.
Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu.
B.
Tốt, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.
C.
Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.
D.
Tốt, Khá, Trung bình, Yếu.
Câu 7.
Điều nào trong số những điều sau một giáo viên không nên làm?
A.
Thừa nhận với học trò rằng mình không biết về một vấn đề nào đó và cùng chúng tìm câu trả
lời.
B.
Tránh cho học sinh điểm kém chừng nào có thể.
C.
Xin lỗi học trò khi thấy mình sai.
D.
Đòi hỏi một "kỷ luật lí tưởng" trong giờ học.
Câu 8.
Học sinh A ĐTBcn đạt 6,5 ; ĐTB cn môn Toán đạt 7,4 ; ĐTB cn môn Thể dục
Giáo dục công dân chỉ đạt 3,4. Học sinh đó được xếp loại học lực:
A.
Yếu
B.
Khá
C.
Trung bình
D.
Kém
Câu 9.
Hc sinh không thuộc diện ưu tiên, khuyến khích không được dự xét ng nhận tốt
nghiệp do nghỉ học quá 45 buổi học sẽ được công nhận tốt nghiệp khi:
A.
La chn mt môn hoc mt smôn có đim trung bình c năm hc lp 9 dưi 5,0 hoc môn xếp loi
chưa đt đ d k kim tra do Phòng GD t chc và đt hc lc trung bình sau khi xếp
li hc lc căn c vào kết qu kim tra.
B.
La chn mt n hoc mt smôn có đim trung bình c năm hc lp 9 dưới 5,0 hoc môn xếp loi
chưa đt đ d k kim tra do Sở GD t chc và đt hc lc trung bình sau khi xếp li
hc lc căn c vào kết qu kim tra.
C.
Dự kiểm tra môn Toán Ngữ văn theo chương trình lớp 9 điểm trung nh của 2 bài
kiểm tra đạt từ 5,0 trở lên, không có bài nào bị điểm 0.
D.
D kim tra môn Toán và Ng văn theo chương trình lp 9 và đim bài kim tra ca 2 môn phi đt t
5,0 tr lên.
Câu 10.
Trong khi tích hợp nội dung giáo dục phòng chống ma tuý vào một số n học cần
chú ý:
A.
Va đm bo nhng ni dung cơ bn ca giáo dc phòng chng ma tuý phù hp vi bài hc, va
đm bo đc trưng và tính hệ thng ca các đơn vị kiến
thc ca bài. Tiến hành một cách t nhiên, không bó.
B.
Cần tận dụng hội làm cho học sinhđược những hiểu biết cần thiết về các chất ma tuý,
tình hình sử dụng ma tuý và tệ nạn ma tuý ở nước ta, tác hại của ma tuý.
C.
Liên hệ với thực tế địa phương về vấn đề ma tuý để giáo dục học sinh những thái độ
hành vi đúng đắn, lối sống lành mạnh, tích cực phòng chống ma tuý.
Các đề thi trắc nghiệm giáo viên giỏi cấp tỉnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các đề thi trắc nghiệm giáo viên giỏi cấp tỉnh - Người đăng: Khánh Tạ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Các đề thi trắc nghiệm giáo viên giỏi cấp tỉnh 9 10 109