Ktl-icon-tai-lieu

các hàm trong excel

Được đăng lên bởi quanglanvnn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Số lượt xem: 683
Phần 2: sử dụng các hàm trong excel
I) Sử dụng hàm Int, Rank, And, Or
1. Hàm AND
Cú pháp:
AND(Logic1,logic2,...)
Trong đó: Logic1, Logic2,... là các giá trị hay biểu thức điều kiện chỉ nhận một trong hai giá trị
là True hoặc False.
Chức năng:
Trả lại giá trị là true (đúng) nếu tất cả các biểu thức điều kiện được chỉ ra trong danh sách các
tham số đều nhận giá trị True và trả ra giá trị là False (sai) nếu một trong các biểu thức điều kiện
nhận giá trị False.
Ví dụ:
=AND(3>5,4<5,6<8) ? kết quả là False
=AND(3<5,4<5,6<8) ? kết quả là True
2. Hàm OR
Cúpháp:
OR(Logic1,logic2,...)
Trong đó: Logic1, Logic2,... là các giá trị hay biểu thức điều kiện chỉ nhận một trong hai giá trị
là True hoặc False.
Chức năng:
Trả giá trị True (đúng) nếu một trong các biểu thức điều kiện nhận giá trị True và trả ra giá trị
False nếu tất cả các biểu thức điều kiện nhận giá trị False.
Ví dụ:
=OR(3>5,4<5,6<8) kết quả là True
=OR(3<5,4<5,6<8) kết quả là True
=OR(3>5,4>5,6>8) kết quả là False
3. Hàm INT
Cú pháp:
INT(Number)
Trong đó: Number là giá trị thực, hoặc biểu thức nhận giá trị thực.
Chức năng:
Lấy phần nguyên của một số.
Ví dụ:
=INT(6.7) kết quả là 6
=INT(-6.7) kết quả là -7
Trả về số nhỏ hơn
4. Hàm RANK
Cú pháp:
RANK(Number,ref,[order])
Trong đó: Number là giá trị, hoặc biểu thức, ref là vùng dữ liệu, order nhận giá trị là 1 hoặc 0.
Chức năng:
Trả về xếp hạng của giá trị Number trong vùng dữ liệu ref. Nếu order là 1 thì xếp hạng theo thứ
tự tăng dần, còn order là 0 xếp hạng theo thứ tự giảm dần.
Ví dụ:
=Rank(A2,A2:A6,1) cho kết quả là 4

=Rank(A2,A2:A6,0) cho kết quả là 2
II) Sử dụng hàm Countif, Sumif
1. Hàm Countif
Cú pháp:
Countif(range,criteria)
Trong đó: range: là vùng dữ liệu liệu.
criteria: là điều kiện.
Chức năng:
Đếm các ô thoả mãn điều kiện trong vùng dữ liệu.
2. Hàm Sumif
Cú pháp:
Sumif(range,criteria,[sum_range])
Trong đó: range(cột so sánh) là một khối (trên một cột) có các ô có dữ liệu cần so sánh, criteria
(tiêu chuẩn): là tiêu chuẩn lấy so sánh..
Sum_range (cột lấy tổng): là khối (trên một cột) có các ô tương ứng cần lấy tổng
Chức năng:
Tính tổng các dữ liệu các ô trong Cột lấy tổng trên các hàng tương ứng với các ô thoả mãn Tiêu
chuẩn trong Cột so sánh.
III) Sử dụng hàm Left, Right, Day, Month,Year
1. Hàm LEFT
Cú pháp:
LEFT(text,num_char) Trong đó:
+ text là chuỗi văn bản để lấy ký tự ra
+ num_char là số các ký tự cần lấy (Nếu bỏ qua tham số này, EXCEL giả thiết giá trị này là 1).
Chức năng:
Trả về num_char ký tự bên trái nhất của chuỗi TEXT....
S lượt xem: 683
Phần 2: sử dụng các hàm trong excel
I) Sử dụng hàm Int, Rank, And, Or
1. Hàm AND
Cú pháp:
AND(Logic1,logic2,...)
Trong đó: Logic1, Logic2,... là các giá trị hay biểu thức điều kiện chỉ nhận một trong hai giá trị
là True hoặc False.
Chức năng:
Trả lại giá trị là true (đúng) nếu tất cả các biểu thức điều kiện được chỉ ra trong danh sách các
tham số đều nhận giá trị True và trả ra giá trị là False (sai) nếu một trong các biểu thức điều kiện
nhận giá trị False.
Ví dụ:
=AND(3>5,4<5,6<8) ? kết quả là False
=AND(3<5,4<5,6<8) ? kết quả là True
2. Hàm OR
Cúpháp:
OR(Logic1,logic2,...)
Trong đó: Logic1, Logic2,... là các giá trị hay biểu thức điều kiện chỉ nhận một trong hai giá trị
là True hoặc False.
Chức năng:
Trả giá trị True (đúng) nếu một trong các biểu thức điều kiện nhận giá trị True và trả ra giá trị
False nếu tất cả các biểu thức điều kiện nhận giá trị False.
Ví dụ:
=OR(3>5,4<5,6<8) kết quả là True
=OR(3<5,4<5,6<8) kết quả là True
=OR(3>5,4>5,6>8) kết quả là False
3. Hàm INT
Cú pháp:
INT(Number)
Trong đó: Number là giá trị thực, hoặc biểu thức nhận giá trị thực.
Chức năng:
Lấy phần nguyên của một số.
Ví dụ:
=INT(6.7) kết quả là 6
=INT(-6.7) kết quả là -7
Trả về số nhỏ hơn
4. Hàm RANK
Cú pháp:
RANK(Number,ref,[order])
Trong đó: Number là giá trị, hoặc biểu thức, ref là vùng dữ liệu, order nhận giá trị là 1 hoặc 0.
Chức năng:
Trả về xếp hạng của giá trị Number trong vùng dữ liệu ref. Nếu order là 1 thì xếp hạng theo thứ
tự tăng dần, còn order là 0 xếp hạng theo thứ tự giảm dần.
Ví dụ:
=Rank(A2,A2:A6,1) cho kết quả là 4
các hàm trong excel - Trang 2
các hàm trong excel - Người đăng: quanglanvnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
các hàm trong excel 9 10 460