Ktl-icon-tai-lieu

CÁC KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013

Được đăng lên bởi ltmphuong1812
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 1
Biểu TK2

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CÁC KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013

STT

Nội dung

1

Bài báo, ấn phẩm khoa học được
đăng tải trên các tạp chí

Đơn vị chủ trì/ Tác giả

Quyết định ban hành/Tên tạp
Ngày ký/ Số tạp chí/ Số đăng ký Ghi chú
chí

1.1 Trong nước

Định hướng chiến lược phát triển
Trường Đại học Tài nguyên và Môi Nguyễn Đinh Tuấn
trường TP.HCM

Tạp chí Tài nguyên và Môi
trường

Trang 04-06. Số 18 kỳ 2 tháng
09/2011. ISSN: 1859-1477

2

Lựa chọn công nghệ xử lý rác tại TP.Hồ
Nguyễn Đinh Tuấn
Chí Minh

Tạp chí Tài nguyên và Môi
trường

Trang 15-17. Số 18 kỳ 2 tháng
09/2011. ISSN: 1859-1477

3

Hạn chế phát thải các chất ô nhiễm
không khí do hoạt động giao thông vân
tải đường bộ bằng giải pháp nhiên liệu Nguyễn Đinh Tuấn

Tạp chí Khoa học và Công
nghệ

Trang 234-240. Số 49(5C).
ISSN: 0866 708X

4

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ
giảng viên thông qua nghiên cứu khoa Nguyễn Đinh Tuấn
Hoàng Thị Thanh Thủy
học

Tạp chí Tài nguyên và Môi
trường

Trang 09-11. Số 21 kỳ 1 tháng
11/2011. ISSN: 1859-1477

5

Bàn về mội số cách tiếp cận để thúc đẩy Nguyễn Đinh Tuấn
Kinh tế xanh ở Việt Nam
Phạm Nguyễn Bảo Hạnh

Tạp chí Môi trường

Trang 18-19 và tiếp theo trang
31. Số 05/2012. ISSN 1859042X

6

Tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh
vực nông nghiệp ở Ninh Thuận và giải Nguyễn Đnh Tuấn
Báo Văn Tuy
pháp tương ứng

Tạp chí Môi trường

Trang 23-30. Số 23 (157) kỳ 1
tháng 12/2012. ISSN 18591477

1

Trang: 1 /1 - Biểu TK2

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì/ Tác giả

Quyết định ban hành/Tên tạp
Ngày ký/ Số tạp chí/ Số đăng ký Ghi chú
chí

7

Xử lý nước thải chế biến Chitin bằng
công nghệ màng sinh hoc tầng chuyển
động kết hợp với bể đất ngập nước kiến Lê Hoàng Nghiêm
tạo

Tạp chí Khoa học và Công
Trang 160-165. Số
nghệ Thủy sản ( Trường ĐH
2/2012.ISSN 1859-2252
Nha Trang)

8

Nghiên cứu xây dựng chỉ số chất lượng
Tôn Thất Lãng
nước sông Vòm Cỏ

Tạp chí Tài nguyên và Môi
trường

Trang 28-30. Số 11 (121) kỳ 1
tháng 6/2011.

Nghiên cứu những tác động của biến
đổi khí hậu và đề xuất những biện pháp
bảo vệ vùng ven biển tỉnh Kiên Giang Tôn Thất Lãng

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Trang 11-17. Số 608. tháng
08/2011

Tạp chí Tài nguyên và Môi
trường

Trang 25-26. Số 18 (128). Kỳ
2 tháng 9/2011

Tạp chí Tài nguyên và Môi
trường

Trang 59-60. Số 18/128. kỳ 2
tháng 9/2011

Tạp chí Hóa học

Trang 285-289. Số T.48(4B).
Tháng 11/2010. ISSN 08667144

Tạp chí Tài nguyên và Môi
trường

Trang 30-32. Số 8 (142) kỳ 2
tháng 4/2012.ISSN 1859-147...
Trang: 1 /1 - Biểu TK2
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Phụ lục 1
Biểu TK2
CÁC KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013
STT Nội dung Đơn vị chủ trì/ Tác giả Ngày ký/ Số tạp chí/ Số đăng ký Ghi chú
1
1.1
Trong nước





Quyết định ban hành/Tên tạp
chí
Bài báo, ấn phẩm khoa học được
đăng tải trên các tạp chí
   ! " #
  $ % & '% 
()*+
%&'%

,-.-)/0123"
-45-)6//714.88
9:,$;<= >"()*?
+
%&'%

,.8)/0123"
-45-)6//714.88
*  " @ "  A
22BCCDE,C'F
@DGEGH@"& ;
IC,$'%+
;
,.-)/04J+K)
6//7-18-1L
M@"F,C !DEN
@ '&  O, & P 2C,
$

*C%,Q
%&'%

,-4.)/023"
5-)6//714.88
R%'SAET0"UD#VDW
I<,XY;,A

(AR@C*
,1.4'%ZC,
)/0-5-)6//14.
-L
"DEQ,GD[2UD \
':;XU'%@
"]P

R"CY^
,.-)/0J8K23
"5-)6//14.
88
CÁC KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013 - Người đăng: ltmphuong1812
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
CÁC KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013 9 10 843