Ktl-icon-tai-lieu

CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH (ban hành kèm theo Thông tư số 142010TTBKH ngày 0462010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Được đăng lên bởi Truong Congthanh
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 2577 lần   |   Lượt tải: 2 lần
DANH MỤC
CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG
KÝ HỘ KINH DOANH
(ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư)
STT

Mẫu giấy tờ

Ký hiệu

(1)

(2)

(3)

I

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh

1

- Doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1

2

- Công ty TNHH một thành viên

Phụ lục I-2

3

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-3

4

- Công ty cổ phần

Phụ lục I-4

5

- Công ty hợp danh

Phụ lục I-5

6

- Hộ kinh doanh

Phụ lục I-6

II

Các mẫu Danh sách

7

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục II-1

8

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Phụ lục II-2

9

- Danh sách thành viên công ty hợp danh

Phụ lục II-3

10

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền

Phụ lục II-4

11

- Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh

Phụ lục II-5

III

Thông báo của doanh nghiệp, hộ kinh doanh

12

- Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh

Phụ lục III1

13

- Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước
ngoài

Phụ lục III2

14

- Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại
diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục III3

15

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh,
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục III4

16

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Phụ lục III5

17

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục III6

18

- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục III7

19

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Phụ lục III-

8
20

- Thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục III9

21

- Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Phụ lục III10

22

- Giấy đề nghị hiệu đính thông tin

Phụ lục III11

23

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Phụ lục III12

24

- Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Phụ lục III13

25

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh

Phụ lục III14

26

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Phụ lục III15

27

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Phụ lục III16

IV

Các mẫu Giấy chứng nhận

28

- Doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục IV1

29

- Công ty TNHH một thành viên

Phụ lục IV2

30

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục IV3

31

- Công ty cổ phần

Phụ lục IV4

32

- Công ty hợp danh

Phụ lục IV5

33

- Hộ kinh doanh

Phụ lục IV6

34

- Chi nhánh, văn phòng đại diện

Ph...
DANH MỤC
CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG
KÝ HỘ KINH DOANH
(ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư)
STT Mẫu giấy tờ Ký hiệu
(1) (2) (3)
I Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh
1 - Doanh nghiệp tư nhân Phụ lục I-1
2 - Công ty TNHH một thành viên Phụ lục I-2
3 - Công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-3
4 - Công ty cổ phần Phụ lục I-4
5 - Công ty hợp danh Phụ lục I-5
6 - Hộ kinh doanh Phụ lục I-6
II Các mẫu Danh sách
7 - Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục II-1
8 - Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần Phụ lục II-2
9 - Danh sách thành viên công ty hợp danh Phụ lục II-3
10 - Danh sách người đại diện theo ủy quyền Phụ lục II-4
11 - Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh Phụ lục II-5
III Thông báo của doanh nghiệp, hộ kinh doanh
12 - Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh
Phụ lục III-
1
13 - Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước
ngoài
Phụ lục III-
2
14 - Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại
diện, địa điểm kinh doanh
Phụ lục III-
3
15 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh,
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
Phụ lục III-
4
16 - Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật Phụ lục III-
5
17 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục III-
6
18 - Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân Phụ lục III-
7
19 - Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Phụ lục III-
CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH (ban hành kèm theo Thông tư số 142010TTBKH ngày 0462010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH (ban hành kèm theo Thông tư số 142010TTBKH ngày 0462010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) - Người đăng: Truong Congthanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH (ban hành kèm theo Thông tư số 142010TTBKH ngày 0462010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 9 10 602