Ktl-icon-tai-lieu

Cách thức viết báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi heo xinh tuoi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

HƯỚNG DẪN VỀ KẾT CẤU
MỘT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
dành cho SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Trang bìa
Trang bìa phụ
Trang “Nhận xét của giảng viên hướng dẫn”
Trang “Xác nhận của đơn vị thực tập”
Trang “Lời cảm ơn”
Mục lục
Phần nội dung của báo cáo thực tập tốt nghiệp
Phụ lục (nếu có)
Tài liệu tham khảo

Lưu ý
- Trang bìa chính (giấy cứng) và trang bìa phụ (giấy thường) cần trình bày theo “MẪU BÌA ”
kèm theo.
- Trang “Lời cảm ơn” : Lời cảm ơn cần chân thành, không khuôn sáo, chỉ nên dành cho những
người thực sự giúp đỡ việc hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này, do đó không nên liệt kê ra
quá nhiều người, làm mất ý nghĩa của lời cảm ơn.
Mục lục Đối với báo cáo thực tập tốt nghiệp, thì mục lục khoảng dưới 2 trang là vừa.
Lưu ý: Sinh viên nên dùng chức năng Insert + Index and Tables + Table of Contents của phần
mềm MS-Word để tạo bảng mục lục này.
Phần nội dung
a) Nội dung: theo đề cương thực tập tốt nghiệp (kèm theo), không dày quá 40 trang (không kể
phần phụ lục)
b) Hình thức trình bày và đánh số chương mục
- Hình thức trình bày: Áp dụng chung cho toàn BCTTTN
Giấy khổ A4, in một mặt.
Font chữ: Times New Roman, size: 13, line spacing: 1,5 lines (trừ các tiêu đề).
Định lề trang giấy:
Top
Left
Header

: 3,5 cm
: 3,5 cm
: 2,0 cm

Bottom
Right
Footer

: 3,0 cm
: 2,0 cm
: 1,5 cm

Số thứ tự trang: đánh máy ở chính giữa và phía dưới mỗi trang. Được tính là 1 khi bắt đầu vào
nội dung chính (phần 7), còn các phần trước đó (từ (3) đến (6)) đánh số thứ tự trang theo i, ii, …
- Cách đánh chương mục: Nên đánh số ả rập như: 1, 2, 3, … (tránh dùng số la mã I, II, III, …)
nhiều cấp (thường tối đa 3 cấp) như sau:

Chương 1: TIÊU ĐỀ CẤP 1 SIZE 16
1.1 Tiêu đề cấp 2 size 16
1.1.1 Tiêu đề cấp 3 size 13 như văn bản nhưng in đậm
Phụ lục (nếu có)
Phụ lục ghi các nội dung có liên quan đến BCTTTN nhưng không tiện để ở trong thân bài do quá
dài.
Nếu có nhiều hơn 2 phụ lục thì các phụ lục phải được phân biệt hoặc bằng số (Phụ lục 1, Phụ lục
2, …) hoặc bằng chữ cái (Phụ lục A, Phụ lục B, …) và có tên. Ví dụ:
PHỤ LỤC 1: Chiến lược phát triển của doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo chỉ liệt kê các tài liệu đã được người viết thực sự tham khảo để thực hiện
BCTTTN và được ghi theo thứ tự abc với chuẩn là tên. Ví dụ:
Nếu là sách:
Họ tên tác giả, tên sách (chữ nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản.
Nếu là bài báo trong tạp chí hoặc tập san:
Họ tên tác giả,...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
HƯỚNG DẪN VỀ KẾT CẤU
MỘT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
dành cho SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
(1) Trang bìa
(2) Trang bìa phụ
(3) Trang “Nhận xét của giảng viên hướng dẫn”
(4) Trang “Xác nhận của đơn vị thực tập”
(5) Trang “Lời cảm ơn”
(6) Mục lục
(7) Phần nội dung của báo cáo thực tập tốt nghiệp
(8) Phụ lục (nếu có)
(9) Tài liệu tham khảo
Lưu ý
- Trang bìa chính (giấy cứng) trang a phụ (giấy thường) cần trình bày theo “MẪU BÌA
kèm theo.
- Trang “Lời cảm ơn” : Lời cảm ơn cần chân thành, không khuôn sáo, chỉ nên dành cho những
người thực sự giúp đỡ việc hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này, do đó không nên liệt kê ra
quá nhiều người, làm mất ý nghĩa của lời cảm ơn.
Mục lục Đối với báo cáo thực tập tốt nghiệp, thì mục lục khoảng dưới 2 trang là vừa.
Lưu ý: Sinh viên nên dùng chức năng Insert + Index and Tables + Table of Contents của phần
mềm MS-Word để tạo bảng mục lục này.
Phần nội dung
a) Nội dung: theo đề cương thực tập tốt nghiệp (kèm theo), không dày quá 40 trang (không kể
phần phụ lục)
b) Hình thức trình bày và đánh số chương mục
- Hình thức trình bày: Áp dụng chung cho toàn BCTTTN
Giấy khổ A4, in một mặt.
Font chữ: Times New Roman, size: 13, line spacing: 1,5 lines (trừ các tiêu đề).
Định lề trang giấy:
Top : 3,5 cm Bottom : 3,0 cm
Left : 3,5 cm Right : 2,0 cm
Header : 2,0 cm Footer : 1,5 cm
Số thứ tự trang: đánh máy ở chính giữa và phía dưới mỗi trang. Được tính là 1 khi bắt đầu vào
nội dung chính (phần 7), còn các phần trước đó (từ (3) đến (6)) đánh số thứ tự trang theo i, ii, …
- Cách đánh chương mục: Nên đánh số ả rập như: 1, 2, 3, … (tránh dùng số la mã I, II, III, …)
nhiều cấp (thường tối đa 3 cấp) như sau:
Cách thức viết báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách thức viết báo cáo thực tập - Người đăng: heo xinh tuoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Cách thức viết báo cáo thực tập 9 10 310