Ktl-icon-tai-lieu

Cách tính trợ cấp mất việc làm

Được đăng lên bởi Kem Socola
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
rước năm 1990 ông Nguyễn Thanh có 10 năm công tác tại công ty Nhà nước. Từ năm 1990 ông
chuyển sang làm việc cho một công ty Nhà nước khác. Nay, do ít việc, không đảm bảo đời sống cho
cán bộ công nhân viên nên công ty đã làm giấy thỏa thuận với công đoàn giải quyết mất việc cho
ông Thanh mỗi năm 1 tháng lương; thời gian ở công ty cũ mỗi năm 1/2 tháng lương.
Ông Thanh muốn biết, Công ty giải quyết chế độ cho ông như vậy có đúng quy định không?
Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông
Thanh hỏi như sau:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động (BLLĐ) về việc làm, thì khi
doanh nghiệp thay đổi cơ cấu tổ chức như sáp nhập, giải thể một số bộ phận của đơn vị dẫn đến
người lao động (NLĐ) bị mất việc làm, mà người sử dụng lao động (NSDLĐ) không giải quyết được
việc làm mới cho NLĐ, phải cho NLĐ thôi việc thì NSDLĐ phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy
định tại khoản 1 Điều 17 BLLĐ và Điều 12 của Nghị định 39/2003/NĐ-CP.
Khoản 2, Khoản 4 Điều 12 Nghị định 39/2003/NĐ-CP quy định thời gian để tính trợ cấp mất việc làm
là tổng thời gian làm việc thực tế cho NSDLĐ đó đến khi bị mất việc làm. Trường hợp NLĐ trước đó
có thời gian làm việc ở khu vực Nhà nước mà chưa được nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất
việc làm thì thời gian đó được tính để nhận trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 42 BLLĐ.
Khoản trợ cấp thôi việc này do Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm của đơn vị mà NLĐ bị mất
việc làm trả cùng trợ cấp mất việc làm.
Mức trợ cấp mất việc làm
Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP được hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số
39/2009/TT-LĐTBXH ngày 18/11/2009 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội:
Tiền trợ cấp mất
Số năm được tính hưởng trợ cấp
Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp
việc làm
=mất việc làm
xmất việc làm
x1
Trong đó:
- Số năm được tính hưởng trợ cấp mất việc làm (tính theo năm) được xác định là tổng thời gian
NLĐ làm việc liên tục cho NSDLĐ đó, được tính từ khi bắt đầu làm việc đến khi NLĐ bị mất việc
làm, trừ đi thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định tại Điều 41 của Nghị định số
127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/ 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHTN.
Trường hợp tổng thời gian làm việc thực tế cho NSDLĐ có tháng lẻ (kể cả trường hợp NLĐ có thời
gian làm việc cho NSDLĐ từ đủ 12 tháng trở lên như...
rước năm 1990 ông Nguyễn Thanh 10 năm công tác tại công ty Nhà nước. Từ năm 1990 ông
chuyển sang làm việc cho một công ty Nhà nước khác. Nay, do ít việc, không đảm bảo đời sống cho
cán bộ công nhân viên nên công ty đã làm giấy thỏa thuận với công đoàn giải quyết mất việc cho
ông Thanh mỗi năm 1 tháng lương; thời gian ở công ty cũ mỗi năm 1/2 tháng lương.
Ông Thanh muốn biết, Công ty giải quyết chế độ cho ông như vậy có đúng quy định không?
LuậtTrần Văn Toàn, Văn phòng Luật Khánh Hưng - Đoàn LuậtNội trả lời vấn đề ông
Thanh hỏi như sau:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy
định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động (BLLĐ) về việc làm, t khi
doanh nghiệp thay đổi cấu tổ chức như sáp nhập, giải thể một số bộ phận của đơn vdẫn đến
người lao động (NLĐ) bị mất việc làm, mà người sử dụng lao đng (NSDLĐ) không giải quyết được
việc làm mới cho NLĐ, phải cho NLĐ thôi việc thì NSDLĐ phải tr trợ cấp mất việc làm theo quy
định tại khoản 1 Điều 17 BLLĐ và Điều 12 của Nghị định 39/2003/NĐ-CP.
Khoản 2, Khoản 4 Điu 12 Nghị định 39/2003/NĐ-CP quy đnh thời gian để tính tr cấp mất việc làm
là tổng thời gian làm việc thực tế cho NSDLĐ đó đến khi bị mất việc làm. Trưng hợp NLĐ trước đó
thời gian làm việc khu vực Nhà nước chưa được nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất
việc làm thì thời gian đó được tính để nhận trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 42 BLLĐ.
Khoản trợ cấp thôi việc này do Quỹ dphòng về trợ cấp mất việc m của đơn vị NLĐ bị mất
việc làm trả cùng trợ cấp mất việc làm.
Mức trợ cấp mất việc làm
Theo quy định tại Điu 12 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP được hướng dẫn tại Điều 1 Thông số
39/2009/TT-LĐTBXH ngày 18/11/2009 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội:
Tiền trợ cấp mất
việc làm =
Số năm được tính hưởng trợ cấp
mất việc làm x
Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp
mất việc làm x1
Trong đó:
- Số năm được tính hưởng trợ cấp mất việc làm (tính theo năm) được xác định tng thời gian
NLĐ làm việc liên tục cho NSDLĐ đó, được tính từ khi bắt đầu làm việc đến khi NLĐ bị mất việc
làm, trừ đi thời gian đóng bảo him thất nghiệp (BHTN) theo quy định tại Điều 41 của Nghị định số
127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/ 2008 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dn thi hành một số
điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHTN.
Trường hợp tổng thời gian làm việc thực tế cho NSDLĐ có tháng lẻ (kể cả trường hợp Ncó thời
gian làm việc cho NSDLĐ từ đủ 12 tháng trở lên nhưng tổng thời gian làm việc tính trợ cấp mất việc
làm dưới 12 tháng) thì được làm tròn: Dưới 1 tháng không được tính để hưởng trợ cấp mất việc
làm; Từ đủ 1 tháng đếni 6 tháng đưc làm tròn thành 6 tháng làm việc để hưởng trợ cấp mất
việc làm bằng 1/2 tháng lương; Từ đủ 6 tháng trở lên được làm tròn thành 1 năm làm vic để hưởng
trợ cấp mất việc làm bằng 1 tháng lương.
- Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mt việc làm tiền lương, tiền công theo hp đồng lao động
(HĐLĐ), được tính bình quân của 6 tháng liền kề của NLĐ trước khi bị mất việc làm, bao gồm tiền
công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).
- 1 là 1 tháng lương cho mỗi năm làm việc.
- Mức trợ cấp việc làm thấp nhất bằng 2 tháng lương, trừ trường hợp thi gian để tính trợ cấp mất
việc làm của NLĐ làm dưới 1 tháng.
Cách tính trợ cấp mất việc làm - Trang 2
Cách tính trợ cấp mất việc làm - Người đăng: Kem Socola
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cách tính trợ cấp mất việc làm 9 10 389