Ktl-icon-tai-lieu

Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁCH XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VIẾT SAI HÓA ĐƠN
Viết sai hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) là lỗi mà kế toán thường xuyên gặp phải và rất lung túng
trong việc xử lý. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị
gia tăng theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.
- Viết sai hóa đơn GTGT thì có rất nhiều trường hợp như: Viết sai tên công ty, viết sai tên người
mua hàng, viếf sai địa chỉ, viết sai mã số thuế, viết sai ngày tháng, viết sai tên hàng hóa, dịch vụ,
viết sai đơn vị tính, viết sai số lượng, viết sai đơn giá, viết sai số tiền, viết sai thuế suất…
Cách xử lý các trường hợp khi viết sai hóa đơn GTGT cụ thể:
Theo Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: Quy định xử lý đối
với hoá đơn đã lập:
1. Trường hợp phát hiện hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:
Cách xử lý:
- Các bạn chỉ cần gạch chéo các liên.
Chú ý: Phải lưu giữ số hóa đơn lập sai (không sé khỏi cuống).
2. Trường hợp hoá đơn viết sai đã xé nhưng chưa kê khai:
Cách xử lý:
- Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.
+ Biên bản thu hồi hóa đơn phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của 2 bên, ghi rõ lý do thu hồi.
- Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hóa đơn đã lập sai đó.
- Xuất lại Hoá đơn mới (đúng). Hai bên dung hóa đơn mới để khai thuế.
3. Trường hợp phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế:
a. Trường hợp hóa đơn viết sai không ảnh hưởng đến số tiền thuế:
Các lỗi sai như:
- Viết sai ngày tháng, tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, số tài khoản...
Cách xử lý:
- Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai.
- Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót:
+ Trên hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ: Nội dung điều chỉnh của hoá đơn số…, ký hiệu…
Cách kê khai: Kê khai hoá đơn điều chỉnh đó vào kỳ hiện tại.
- Bên bán: kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT.

- Bên mua: kê khai vào bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT.
Chú ý: Chỉ tiêu: Doanh thu và thuế GTGT ghi bằng "0"
b. Trường hợp hóa đơn viết sai ảnh hưởng đến tiền thuế:
Các lỗi sai như:
- Sai đơn vị, đơn giá, thuế suất, tổng tiền ....
Cách xử lý:
- Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai.
- Người bán Lập hoá đơn điều chỉnh sai sót.
+ Trên hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá
trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…
Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Cách kê khai: Kê khai hoá đơn điều chỉnh đó vào kỳ hiện tại.
- Bên bán: kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT.
- Bê...
CÁCH XỬ CÁC TRƯỜNG HỢP VIẾT SAI HÓA ĐƠN
Viết sai hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lỗi kế toán thường xuyên gặp phải rất lung túng
trong việc xử lý. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách xử các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị
gia tăng theo Thông 39/2014/TT-BTC.
- Viết sai hóa đơn GTGT thì rất nhiều trường hợp như: Viết sai tên công ty, viết sai tên người
mua hàng, viếf sai địa chỉ, viết sai số thuế, viết sai ngày tháng, viết sai tên ng hóa, dịch vụ,
viết sai đơn vị tính, viết sai số lượng, viết sai đơn giá, viết sai số tiền, viết sai thuế suất…
Cách xử các trường hợp khi viết sai hóa đơn GTGT cụ thể:
Theo Điều 20 Thông 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: Quy định xử đối
với hoá đơn đã lập:
1. Trường hợp phát hiện hóa đơn viết sai nhưng chưa khỏi cuống:
Cách xử lý:
- Các bạn chỉ cần gạch chéo các liên.
Chú ý: Phải lưu giữ số hóa đơn lập sai (không khỏi cuống).
2. Trường hợp hoá đơn viết sai đã nhưng chưa khai:
Cách xử lý:
- Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.
+ Biên bản thu hồi hóa đơn phải chữ ký, đóng dấu xác nhận của 2 bên, ghi do thu hồi.
- Người bán gạch chéo các liên phải lưu giữ số hóa đơn đã lập sai đó.
- Xuất lại Hoá đơn mới (đúng). Hai bên dung hóa đơn mới để khai thuế.
3. Trường hợp phát hiện hóa đơn viết sai đã khai thuế:
a. Trường hợp hóa đơn viết sai không ảnh ởng đến số tiền thuế:
Các lỗi sai như:
- Viết sai ngày tháng, tên công ty, địa chỉ, số thuế, số tài khoản...
Cách xử lý:
- Lập biên bản điều chỉnh h đơn viết sai.
- Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót:
+ Trên hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ: Nội dung điều chỉnh của hoá đơn số…, hiệu…
ch khai: khai hoá đơn điều chỉnh đó vào kỳ hiện tại.
- Bên bán: khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng bán ra PL 01-1/GTGT.
Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn - Trang 2
Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn 9 10 858