Ktl-icon-tai-lieu

Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư, Giám sát thi công xây dựng công trình.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1031 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)
BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
1. Họ và tên:
2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:
STT

Thời gian hoạt
động
chuyên
môn về xây dựng
(từ tháng, năm,
…. đến tháng
năm…)

Hoạt động xây
dựng trong cơ
quan, tổ chức
nào?
hoặc
hoạt động độc
lập?

Nội dung hoạt động xây Chủ đầu tư, địa
dựng (thiết kế quy hoạch điểm xây dựng
xây dựng, thiết kế kiến trúc,
thiết kế xây dựng, khảo sát
xây dựng, thi công xây
dựng, giám sát thi công xây
dựng)? tại công trình nào?
chủ trì hay tham gia?

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm.
Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc
Hội nghề nghiệp

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ, tên)

...
Mẫu bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)
BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
1. Họ và tên:
2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:
STT Thi gian hoạt
động chuyên
môn về xây dựng
(t tháng, năm,
…. đến tháng
năm…)
Hoạt động xây
dựng trong
quan, tổ chức
nào? hoặc
hoạt động độc
lập?
Nội dung hoạt động xây
dựng (thiết kế quy hoạch
y dựng, thiết kế kiến tc,
thiết kế y dựng, khảo sát
y dựng, thi công y
dựng, giám t thi công y
dựng)? tại ng trình nào?
chtrì hay tham gia?
Ch đầu tư, địa
điểm y dựng
Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm.
Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc
Hội nghề nghiệp
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư, Giám sát thi công xây dựng công trình. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư, Giám sát thi công xây dựng công trình. 9 10 262