Ktl-icon-tai-lieu

Cấp chứng chỉ định giá bất động sản.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

……, ngày……tháng……năm……
(ẢNH
4X6)
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Kính gửi: Sở Xây dựng…………………………………….
1. Tên cá nhân:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch:
5. Số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú):
6. Địa chỉ thường trú:
7. Trình độ chuyên môn:
- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp.
- Chứng nhận hoàn thành khoá học đào tạo về môi giới (định giá) bất động sản
do ……..tổ chức….. (bảo sao).
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề trong
hoạt động theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên
quan.
Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư
trú (hoặc cơ quan, đơn vị công tác)

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
……, ngày……tháng……năm……
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
Kính gửi: Sở Xây dựng…………………………………….
1. Tên cá nhân:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch:
5. Số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú):
6. Địa chỉ thường trú:
7. Trình độ chuyên môn:
- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp.
- Chứng nhận hoàn thành khoá học đào tạo về môi giới (định giá) bất động sản
do ……..tổ chức….. (bảo sao).
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này cam kết hành nghề trong
hoạt động theo đúng chứng chỉ được cấp tuân thủ các quy định của pháp luật liên
quan.
Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư
trú (hoặc cơ quan, đơn vị công tác)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
(ẢNH
4X6)
Cấp chứng chỉ định giá bất động sản. - Trang 2
Cấp chứng chỉ định giá bất động sản. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cấp chứng chỉ định giá bất động sản. 9 10 495