Ktl-icon-tai-lieu

Cấp chứng từ chất thải nguy hại.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3691 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BIỂU MẪU 1
(Theo công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính
phủ về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính)
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính Cấp chứng từ chất thải nguy hại.
(TTHC)

4.

Lĩnh vực thống kê

Môi trường

5.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ
theo qui định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của
Sở Tài nguyên và Môi trường, số 63 Lý Tự Trọng, phường
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30,
chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng
tuần, riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).
- Khi nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra
tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy biên
nhận cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì
hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Phòng Quản lý Chất thải rắn - Sở Tài nguyên và
Môi trường tiến hành xem xét hồ sơ. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu
thì tiến hành cấp chứng từ. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu có
văn bản trả lời (điều chỉnh, bổ sung hoặc văn bản hướng
dẫn) cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trên giấy hẹn, tổ chức, cá
nhân sẽ cử đại diện đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ để
nhận kết quả.
Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình:
- Biên nhận hồ sơ.
- Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc
chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định).
- Giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị cấp chứng từ
(trường hợp đơn vị đề nghị là tổ chức).

6.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

7.

Hồ sơ

Trong Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006
của Bộ Tài nguyên và Môi trường không qui định rõ thủ tục
cấp. Tuy nhiên để đảm bảo tính pháp lý và phục vụ cho
công tác quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường qui định các
thủ tục như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

2
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đăng ký cấp chứng từ chất thải nguy hại;
- Bản sao Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp;
- Cuốn chứng từ chất thải nguy hại được cấp gần nhất đã sử
dụng hết (trường hợp cấp chứng từ chất thải nguy hại cho
lần tiếp theo).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
8.

Thời hạn giải quyết

Số ngày là...
BIỂU MẪU 1
(Theo công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính
phủ về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính)
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1.
Số hồ sơ
2.
Tên Cơ quan thống kê Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.
3.
Tên thủ tục hành chính
(TTHC)
Cấp chứng từ chất thải nguy hại.
4.
Lĩnh vực thống kê Môi trường
5.
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, nhân chuẩn bị đầy đủ hồ hợp lệ
theo qui định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của
Sở Tài nguyên Môi trường, số 63 Tự Trọng, phường
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ : sáng t 7 giờ 30 đến 11 gi 30,
chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng
tuần, riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).
- Khi nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra
tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy biên
nhận cho người nộp.
+ Trường hợp hồ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì
hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Phòng Quản Chất thải rắn - Sở Tài nguyên
Môi trường tiến hành xem xét hồ sơ. Nếu hồđạt yêu cầu
thì tiến hành cấp chứng từ. Nếu hồ không đạt yêu cầu
văn bản trả lời (điều chỉnh, bổ sung hoặc văn bản hướng
dẫn) cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
Bước 4: Căn cứ o ngày hẹn trên giấy hẹn, tổ chức,
nhân sẽ cử đại diện đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ để
nhận kết quả.
Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình:
- Biên nhận hồ sơ.
- Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc
chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định).
- Giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị cấp chứng từ
(trường hợp đơn vị đề nghị là tổ chức).
6.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
7.
Hồ sơ Trong Thông số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006
của Bộ Tài nguyên và Môi trường không qui định rõ thủ tục
cấp. Tuy nhiên để đảm bảo tính pháp phục vụ cho
công tác quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường qui định các
thủ tục như sau:
Cấp chứng từ chất thải nguy hại. - Trang 2
Cấp chứng từ chất thải nguy hại. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cấp chứng từ chất thải nguy hại. 9 10 271