Ktl-icon-tai-lieu

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với cơ sở giáo dục có hoạt động dạy nghề; doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 7 1
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..................., ngày.......tháng....... năm 20.......
BÁO CÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

1. Lý do đăng ký bổ sung
2. Điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề
Nghề: ….. …; trình độ đào tạo: ……
1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề
1.1. Cơ sở vật chất
- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề
- Số phòng/xưởng thực hành nghề
1.2 Thiết bị dạy nghề
TT

Tên thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật

Số lượng

Năm sản xuất

1
2

2. Giáo viên dạy nghề
- Tổng số giáo viên của nghề
- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:
- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng
dạy/năm):
TT

Họ và tên

Trình độ,
ngành, nghề
được đào tạo

Trình độ kỹ
năng nghề

Trình độ
nghiệp vụ sư
phạm

Môn học giảng
dạy

1
- Giáo viên thỉnh giảng
Trình độ,
ngành, nghề
TT
Họ và tên
được đào
tạo
1

Trình độ kỹ
năng nghề

Trình độ
nghiệp vụ
sư phạm

Môn học
giảng dạy

Tổng số giờ
giảng
dạy/năm

3. Chương trình, giáo trình
3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

Mẫu Báo cáo bổ sung hoạt động dạy nghề - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30
tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, số lượng môn
học, mô đun.
- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề
3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)
HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

...
Mu s 7
1
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUN (nếu có)
TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
..................., ngày.......tháng....... năm 20.......
BÁO CÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DY NGH
1. Lý do đăng ký bổ sung
2. Điều kiện đảm bo cho hoạt động dy ngh
Nghề: ….. …; trình độ đào tạo: ……
1. Cơ sở vt cht, thiết b dy ngh
1.1. Cơ sở vt cht
- S phòng hc lý thuyết chuyên ngh
- S phòng/xưởng thc hành ngh
1.2 Thiết b dy ngh
TT
Tên thiết b dy nghề, đặc tính k thut
Số lượng
Năm sản xut
1
2
2. Giáo viên dy ngh
- Tng s giáo viên ca ngh
- T l học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:
- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán b qun lý tham gia ging dy thì ghi rõ s gi ging
dạy/năm):
TT
Trình độ,
ngành, ngh
được đào tạo
Trình độ k
năng nghề
Trình độ
nghip vụ sư
phm
Môn hc ging
dy
1
- Giáo viên thnh ging
TT
H và tên
Trình độ,
ngành, ngh
được đào
to
Trình độ k
năng nghề
Trình độ
nghip v
sư phạm
Môn hc
ging dy
Tng s gi
ging
dạy/năm
1
3. Chương trình, giáo trình
3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liu ging dy
1
Mẫu Báo cáo bổ sung hoạt động dạy nghề - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30
tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với cơ sở giáo dục có hoạt động dạy nghề; doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp. - Trang 2
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với cơ sở giáo dục có hoạt động dạy nghề; doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với cơ sở giáo dục có hoạt động dạy nghề; doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp. 9 10 845