Ktl-icon-tai-lieu

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với cơ sở giáo dục có hoạt động dạy nghề; doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 3
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..................., ngày.......tháng....... năm 20.......
BÁO CÁO
THỰC TRẠNG VỀ MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO
CHO HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
Phần thứ nhất
THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ ,
CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN
I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường
1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường :
- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình
- Các phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có)
2. Các công trình, phòng học sử dụng chung:
- Các phòng học được sử dụng chung
- Phòng thí nghiệm, thực nghiệm; xưởng thực hành
- Các công trình phụ trợ (Hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...)
3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung
II. Cán bộ quản lý, giáo viên
1. Cán bộ quản lý và giáo viên
- Tổng số
- Cán bộ quản lý
- Giáo viên (cơ hữu; thỉnh giảng, kiêm chức...)
2. Danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung của trường
III. Quy mô đào tạo chung
- Quy mô tuyển sinh hàng năm (cho tất cả các hệ)
- Quy mô đào tạo (Tổng lưu lượng học sinh, sinh viên/năm học)
- Các ngành, nghề đào tạo (cho tất cả các hệ)
Phần thứ hai
THỰC TRẠNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG
TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO
I. Nghề: ….. …; trình độ đào tạo: ……
1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề
1.1. Cơ sở vật chất
- Số phòng học lý thuyết (dùng cho dạy nghề):

- Số phòng/xưởng thực hành (dùng cho dạy nghề):
1.2 Thiết bị dạy nghề
Tên thiết bị dạy nghề,
TT
đặc tính kỹ thuật cơ bản
1

Số lượng

Năm sản xuất

2. Giáo viên dạy nghề
- Tổng số giáo viên của nghề
- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:
- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng
dạy/năm):
Trình độ,
Trình độ
Trình độ kỹ
Môn học giảng
TT
Họ và tên
ngành được
nghiệp vụ sư
năng nghề
dạy
đào tạo
phạm
1
- Giáo viên thỉnh giảng
Trình độ,
TT
Họ và tên
ngành được
đào tạo
1

Trình độ kỹ
năng nghề

Trình độ
nghiệp vụ
sư phạm

Môn học
giảng dạy

Tổng số giờ
giảng
dạy/năm

3. Chương trình, giáo trình
3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, số lượng
môn học, mô đun.
- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề
3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)
II. Nghề: ….(thứ hai). …; trình độ đào tạo: ……
1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề
1.1. Cơ sở vật chất
- Số...
Mu s 3
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUN (nếu có)
TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
..................., ngày.......tháng....... năm 20.......
BÁO CÁO
THC TRNG V MT SỐ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BO
CHO HOẠT ĐỘNG DY NGH
Phn th nht
THC TRNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VT CHT, THIT B ,
CÁN B QUN LÝ VÀ GIÁO VIÊN
I. Cơ sở vt cht và thiết b chung của trường
1. Tng quan về cơ sở vt cht chung của trường :
- Các công trình và tng din tích s dng ca tng công trình
- Các phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có)
2. Các công trình, phòng hc s dng chung:
- Các phòng học được s dng chung
- Phòng thí nghim, thc nghiệm; xưởng thc hành
- Các công trình ph tr (Hội trường; thư viện; khu th thao; ký túc xá...)
3. Các thiết b ging dy s dng chung
II. Cán b qun lý, giáo viên
1. Cán b qun lý và giáo viên
- Tng s
- Cán b qun lý
- Giáo viên (cơ hữu; thnh ging, kiêm chc...)
2. Danh sách giáo viên ging dy các môn hc chung của trường
III. Quy mô đào tạo chung
- Quy mô tuyển sinh hàng năm (cho tất c các h)
- Quy mô đào tạo (Tổng lưu lượng học sinh, sinh viên/năm hc)
- Các ngành, nghề đào tạo (cho tt c các h)
Phn th hai
THC TRNG VỀ CƠ SỞ VT CHT, TRANG THIT BỊ, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG
TRÌNH, GIÁO TRÌNH DY NGHỀ ĐỐI VI TNG NGHỀ ĐÀO TẠO
I. Nghề: ….. …; trình độ đào tạo: ……
1. Cơ sở vt cht, thiết b dy ngh
1.1. Cơ sở vt cht
- S phòng hc lý thuyết (dùng cho dy ngh):
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với cơ sở giáo dục có hoạt động dạy nghề; doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp. - Trang 2
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với cơ sở giáo dục có hoạt động dạy nghề; doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với cơ sở giáo dục có hoạt động dạy nghề; doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp. 9 10 510