Ktl-icon-tai-lieu

Cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty………..
Số: ……./CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm

Trích yếu: V/v đề nghị thẩm duyệt
thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
Kính gởi: Sở Cảnh sát PC&CC TP.HCM
Chúng tôi: Công ty (cá nhân).
Địa chỉ cơ quan(thường trú)
Là chủ đầu tư xây dựng (cải tạo, mở rộng)
- Công trình (dự án)
- Địa điểm thực hiện công trình (dự án)
- Diện tích xây dựng (m2)
- Số tần
- Tính chất sử dụng công trình
- Các chất cháy, nổ chủ yếu có trong công trình (số lượng)
- Nguồn nước dự trữ chữa cháy
- Đơn vị thiết kế công trình
Đề nghị Sở Cảnh sát PC&CC thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với công
trình nêu trên.
Hồ sơ thiết kế gởi kèm

Ký tên
(Đóng dấu)

...
Công ty………..
Số: ……./CV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
Trích yếu: V/v đề nghị thẩm duyệt
thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
Kính gởi: Sở Cảnh sát PC&CC TP.HCM
Chúng tôi: Công ty (cá nhân).
Địa chỉ cơ quan(thường trú)
Là chủ đầu tư xây dựng (cải tạo, mở rộng)
- Công trình (dự án)
- Địa điểm thực hiện công trình (dự án)
- Diện tích xây dựng (m
2
)
- Số tần
- Tính chất sử dụng công trình
- Các chất cháy, nổ chủ yếu có trong công trình (số lượng)
- Nguồn nước dự trữ chữa cháy
- Đơn vị thiết kế công trình
Đề nghị Sở Cảnh sát PC&CC thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với công
trình nêu trên.
Hồ sơ thiết kế gởi kèm Ký tên
(Đóng dấu)
Cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. 9 10 386