Ktl-icon-tai-lieu

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
……, ngày……tháng……năm……
(ảnh 4x6)
Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản,

môi giới bất động sản
Kính gửi: Sở Xây dựng…………………………………….
1. Tên cá nhân:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch:
5. Số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú):
6. Địa chỉ thường trú:
7. Trình độ chuyên môn:
- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp.
- Chứng nhận hoàn thành khoá học đào tạo về môi giới bất động sản do ……..tổ
chức….. (bảo sao).
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề trong
hoạt động theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên
quan.
Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư
trú (hoặc cơ quan, đơn vị công tác)

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
……, ngày……tháng……năm……
Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản,
môi giới bất động sản
Kính gửi: Sở Xây dựng…………………………………….
1. Tên cá nhân:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch:
5. Số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú):
6. Địa chỉ thường trú:
7. Trình độ chuyên môn:
- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp.
- Chứng nhận hoàn thành khoá học đào tạo về môi giới bất động sản do ……..tổ
chức….. (bảo sao).
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này cam kết hành nghề trong
hoạt động theo đúng chứng chỉ được cấp tuân thủ các quy định của pháp luật liên
quan.
Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư
trú (hoặc cơ quan, đơn vị công tác)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
(nh 4x6)
Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất) - Trang 2
Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất) 9 10 814