Ktl-icon-tai-lieu

Cấp lại giấy phép hoạt động công trình Khí tượng Thủy văn chuyên dùng

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU MẪU 1
(Theo công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính
phủ về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính)
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép hoạt động công trình Khí tượng Thủy văn
(TTHC)
chuyên dùng.

4.

Lĩnh vực thống kê

Khí tượng, thủy văn

5.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ gửi đơn đề nghị cấp
lại giấy phép (theo Mẫu số 5 kèm theo Thông tư số
11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường) và giấy phép bị rách nát, hư
hỏng cho cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép;
- Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30,
chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng
tuần, riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và cấp phép
- Trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận
được đơn đề nghị cấp lại giấy phép, Sở có trách nhiệm kiểm
tra và xem xét cấp lại giấy phép. Trường hợp không đủ lý
do để cấp lại giấy phép, Sở thông báo bằng văn bản cho tổ
chức, cá nhân biết lý do;
- Trường hợp tìm lại được giấy phép đã bị mất, tổ chức,
cá nhân có trách nhiệm nộp lại cho cơ quan thụ lý hồ sơ cấp
giấy phép.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị cấp lại
giấy phép nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên
và Môi trường theo thông báo.
Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình:
- Chứng minh nhân dân (trường hợp đơn vị đề nghị cấp
phép là cá nhân);
- Giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị cấp phép (trường
hợp đơn vị đề nghị cấp phép là tổ chức);
6.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

7.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí

-2tượng thủy văn chuyên dùng (bản chính).
- Giấy phép bị rách nát, hư hỏng (bản chính).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
8.

Thời hạn giải quyết

05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

9.

Cơ quan thực hiện
TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc
phân cấp thực hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và
Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

10.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
TTHC
Tổ chức

12.

TTHC này có yêu cầu Có
phải hoàn t...
BIỂU MẪU 1
(Theo công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính
phủ về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính)
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1.
Số hồ sơ
2.
Tên Cơ quan thống kê Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.
3.
Tên thủ tục hành chính
(TTHC)
Cấp lại giấy phép hoạt động công trình Khí tượng Thủy văn
chuyên dùng.
4.
Lĩnh vực thống kê Khí tượng, thủy văn
5.
Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
- Tổ chức, nhân đứng tên hồ gửi đơn đề nghị cấp
lại giấy phép (theo Mẫu s 5 kèm theo Thông số
11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường) giấy phép bị ch nát,
hỏng cho cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép;
- Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30,
chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng
tuần, riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và cấp phép
- Trong thời hạn năm (5) ngàym việc kể từ ngày nhận
được đơn đề nghị cấp lại giấy phép, Sở có trách nhiệm kiểm
tra xem xét cấp lại giấy phép. Trường hợp không đ
do đ cấp lại giấy phép, Sở thông báo bằng văn bản cho t
chức, cá nhân biết lý do;
- Trường hợp tìm lại được giấy phép đã bị mất, tổ chức,
cá nhântrách nhiệm nộp lại cho cơ quan thụ lý hồ cấp
giấy phép.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân đứng n hồ đề nghị cấp lại
giấy phép nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại S Tài nguyên
và Môi trường theo thông báo.
Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình:
- Chứng minh nhân dân (trường hợp đơn vị đề nghị cấp
phép là cá nhân);
- Giấy giới thiệu của đơn vị đ nghị cấp phép (trường
hợp đơn vị đề nghị cấp phép là tổ chức);
6.
Cách thức thực hiện Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
7.
Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động ng trình khí
Cấp lại giấy phép hoạt động công trình Khí tượng Thủy văn chuyên dùng - Trang 2
Cấp lại giấy phép hoạt động công trình Khí tượng Thủy văn chuyên dùng - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cấp lại giấy phép hoạt động công trình Khí tượng Thủy văn chuyên dùng 9 10 321