Ktl-icon-tai-lieu

Cấp lại giấy phép lao động

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU SỐ 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày của Chính
phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------…….. ngày
tháng năm
ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
Appilicaton for re-issuance of work permit
Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội …………………………
To: The provincial Department of Labour-Invalids and Social Affairs
1- Họ và tên: ……………………………………….. 2- Nam; Nữ: ........ …………
Full name
Male/Female
3- Ngày, tháng, năm sinh: ........……………………………………………………
Date of birth (DD-MM-YYYY)
4- Nơi sinh: ……………………………………………………………………
Place of birth
5- Quốc tịch: .........…………………………………………………………………
Nationality
6- Hộ chiếu số:……………………………………….. 7- Ngày cấp ...... …………
Passport number
Date of issue
8- Cơ quan cấp: …………………………………Thời hạn hộ chiếu:…………
Issued by
Date of expiry
9- Trình độ chuyên môn tay nghề: ……………………………………………
Professional qualification
10- Tôi đã giao kết hợp đồng lao động với: …………………………………
I signed a labour contract with:
với thời hạn từ ………………………………… đến ngày: ………………
For the period from
to
11- Tôi đã được cấp giấy phép lao động số: ............................ngày…………
I was issued a work permit numbered:
với thời hạn từ ……….. đến ngày ……….. Cơ quan cấp ……….. ………..
For the period from
to
Issued by:
12- Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động (bao gồm cả lý do mất, hỏng giấy phép lao động)
Reason for re-application (including reason for losing, damaging)
...... ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …
Tôi xin cam đoan các nội dung nêu trên là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật Việt Nam.
I certify that these statements are true to the best of my knowledge and will be responsible for
any incorrectness.

Người làm đơn
Applicant
(Ký tên)
(Signature)

...
MU S 6: Ban hành kèm theo Thông s 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 ca BLao động -
Thương binh và Xã hội hướng dn thi hành mt sđiều ca Nghđnh s34/2008/NĐ-CP ngày ca Chính
ph v tuyn dng và qun lý người nước ngoài làm vic ti Vit Nam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
--------------------
…….. ngày tháng năm
ĐỀ NGH CP LI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
Appilicaton for re-issuance of work permit
Kính gi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội …………………………
To: The provincial Department of Labour-Invalids and Social Affairs
1- H và tên: ……………………………………….. 2- Nam; N: ........ …………
Full name Male/Female
3- Ngày, tháng, năm sinh: ........……………………………………………………
Date of birth (DD-MM-YYYY)
4- Nơi sinh: ……………………………………………………………………
Place of birth
5- Quc tch: .........…………………………………………………………………
Nationality
6- H chiếu số:……………………………………….. 7- Ngày cp ...... …………
Passport number Date of issue
8- Cơ quan cấp: …………………………………Thời hn h chiếu:…………
Issued by Date of expiry
9- Trình độ chuyên môn tay nghề: ……………………………………………
Professional qualification
10- Tôi đã giao kết hợp đồng lao động với: …………………………………
I signed a labour contract with:
vi thi hn từ ………………………………… đến ngày: ………………
For the period from to
11- Tôi đã được cp giấy phép lao động số: ............................ngày…………
I was issued a work permit numbered:
vi thi hn từ ……….. đến ngày ……….. Cơ quan cấp ……….. ………..
For the period from to Issued by:
12- Lý do đề ngh cp li giấy phép lao động (bao gm c lý do mt, hng giấy phép lao động)
Reason for re-application (including reason for losing, damaging)
...... ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …
Tôi xin cam đoan các nội dung nêu trên là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chu trách nhim
trước pháp lut Vit Nam.
I certify that these statements are true to the best of my knowledge and will be responsible for
any incorrectness.
Người làm đơn
Applicant
(Ký tên)
(Signature)
Cấp lại giấy phép lao động - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cấp lại giấy phép lao động 9 10 308