Ktl-icon-tai-lieu

Cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công an

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục
cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công an
Tên Thủ tục

Cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại
Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công an

Cơ quan thực hiện

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt

Cơ sở pháp lý

+ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008
+ Thông tư số 06/2009/TT-BCA ngày 11/3/2009 của Bộ trưởng Bộ
Công an quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương
tiện giao thông cơ giới đường bộ.
+ Thông tư số 31/2009/TT-BCA ngày 25/5/2009 của Bộ trưởng Bộ
Công an quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ
đăng ký phương tiện và quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
+ Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy
đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
+ Thông tư số 115/2004/TT-BTC ngày 03/12/2004 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2003/TTBTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thủ tục

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2- Xe ôtô của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện
của tổ chức quốc tế, cá nhân nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ
chức đó; một số cơ quan Trung ương (danh mục kèm theo Thông tư số
06/2009/TT-BCA ngày 11/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy
định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông
cơ giới đường bộ) nộp hồ sơ đăng ký xe ôtô tại trụ sở các điểm đăng
ký xe thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công
an.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lê%3ḅ thì làm các thủ tục, thu lệ phí
và cấp biển số xe ôtô .
Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lê%3ḅ thì cán bộ tiếp nhâ
%3ḅn hồ sơ hướng dẫn để người đến nô%3ḅp hồ sơ làm lại cho kịp
thời.
* Thời gian tiếp nhâ%3ḅn hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày
lễ nghỉ)
Bước 3- Đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe tại địa điểm đã nộp hồ
sơ và nhận lại một số giấy tờ sau khi đã được cơ quan đăng ký xe kiểm
tra và đóng dấu.
* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

Loại

Lĩnh vực giao thông

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký xe của Cục Cảnh sát giao thông
đường bộ, đường sắt - Bộ Công an.

Thành phần số lượng hồ a) Thành phần hồ sơ, bao ...
Cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục
cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công an
Tên Thủ tục 
 !"#$
Cơ quan thực hiện  !"
Cơ sở pháp lý %&'()*+,*--.,/01*231+,11,*--.
%4-5,*--6,44#$72311,+,*--68$9:$
;'3<='>!?
@
%4+1,*--6,44#$723*A,A,*--68$9:$
;'3<=BC''D9!8!?2=
=2;'39E'>!?
@
%4+F,*--+,44#$42315,F,*--+8$9:$42
G;'3<H'=2;' ?IJ?G3
=2
%411A,*--F,44#$423-+,1*,*--F8$9:$
42GIKK'B'84+F,*--+,44#
$42315,F,*--+8$9:$42G@
Thủ tục Bước 1#'D<>L;'3<8!?'(
Bước 2#ML8!;'J;'J
8KN;'H!O2?2=9;'K
NPQ;'49'RJSL4
-5,*--6,44#$72311,+,*--68$9:$;'3
<='>!?
T>UL9:!
UL' !"#$
@
V!H(>9G!?8>W
49X>YZ38X?C[+\E?2!8'?G
=2UL@
49X>H']X?C[+\E!HO
[+\>J^H[+\>?2?<
@
V4HO[+\>W4_N*HN`2'ZR23
?abT
Bước 3#cH()3N(UL<Y>
=2(?3'YX;'UL
9=2PJ'@
V49 H;' W4_N*HN`2'ZR23?abT
Loại &d=e
Cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công an - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công an - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công an 9 10 308