Ktl-icon-tai-lieu

Cấp mới giấy phép hoạt động lao động cho người nước ngoài được tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1069 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU SỐ 4: Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày của Chính phủ
về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------TÊN ĐƠN VỊ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
............
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:
/
------------------------------------V/v: Đề nghị cấp giấy phép lao động
. . . . . . . . . . . , ngày tháng năm
cho người nước ngoài.
Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doanh nghiệp, tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cơ quan cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày cấp . . . . . . . . . . . . .
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh (hoạt động): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đề nghị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cấp giấy phép lao động cho:
Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quốc tịch: . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trình độ chuyên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chức danh công việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lý do ông (bà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . làm việc tại Việt Nam: . . . . . . . . .
........................................................................
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ...

Doanh nghiệp, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

...
MU S 4: Ban hành kèm theo Thông số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của B Lao động -
Thương binh và Xã hội hướng dn thi hành mt số điều ca Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày ca Chính ph
v tuyn dng và qun lý người nưc ngoài làm vic ti Vit Nam.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÊN ĐƠN VỊ
. . . . . . . . . . . .
S: /
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
-------------------------------------
V/v: Đngh cp giy phép lao động
cho ngưi nưc ngoài.
. . . . . . . . . . . , ngày tháng năm
Kính gi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doanh nghip, t chc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa ch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện thoi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giy phép kinh doanh (hot động) s: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cơ quan cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày cp . . . . . . . . . . . . .
Lĩnh vực sn xut kinh doanh (hot động): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đề ngh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cp giấy phép lao động cho:
Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quc tch: . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trình độ chuyên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chc danh công vic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lý do ông (bà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . làm vic ti Vit Nam: . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ...
Doanh nghiệp, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)
Cấp mới giấy phép hoạt động lao động cho người nước ngoài được tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cấp mới giấy phép hoạt động lao động cho người nước ngoài được tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động 9 10 683