Ktl-icon-tai-lieu

Cấp phép lao động cho người nước ngoài.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2067 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MẪU SỐ 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày
03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một
số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung:
TÊN DOANH NGHIỆP,
TỔ CHỨC
(ENTERPRISE,
ORGANIZATON)
SỐ (No):
/
V/v đề nghị cấp giấy phép
lao động cho người nước
ngoài.
Suggestion for issuane of
work permit

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence- Freedom- Happiness
---------------……, ngày … tháng … năm …….
……, date … month … year ……..

Kính gửi: …………………………………………..
To:....................................................................
1. Doanh nghiệp, tổ chức:.................................................................................
Enterprise organization:
2. Địa chỉ: .........................................................................................................
Address:
3. Điện thoại: ....................................................................................................
Telephone number (Tel):
4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: .........................................................
Permission for business (No):
5. Cơ quan cấp: ………………………………………….. Ngày cấp:.............
Place of issue
Date of issue
6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ...............................................................
Fields of business:
Đề nghị: ……………………………………………cấp giấy phép lao động. .
Suggestion:
issuance of work permit
cho: ...................................................................................................................
for:
Ông (bà): …………………………………………….Quốc tịch: ...................
Mr. (Ms.)
Nationality:
Ngày tháng năm sinh: ......................................................................................
Date of birth (DD-MM-YY)
Trình độ chuyên môn: ......................................................................................
Professional qualification (skill):

Nơi làm việc:
Working place
Vị trí công việc: ...............................................................................................
Job assignment:
Thời gian làm việc từ ngày: …../…./……đến ngày: …../……./……
Period of work from………………..To…………………
Lý do ông (bà) ………………………………. làm việc tại Việt Nam:................................
The reasons for Mr. (Ms.)
working in Vietnam

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.

Đại diện người sử dụng lao động
On behalf of employer
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)

...
MẪU SỐ 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày
03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một
số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung:
TÊN DOANH NGHIỆP,
TỔ CHỨC
(ENTERPRISE,
ORGANIZATON)
SỐ (No): /
V/v đề nghị cấp giấy phép
lao động cho người nước
ngoài.
Suggestion for issuane of
work permit
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence- Freedom- Happiness
----------------
……, ngày … tháng … năm …….
……, date … month … year ……..
Kính gửi: …………………………………………..
To:....................................................................
1. Doanh nghiệp, tổ chức:.................................................................................
Enterprise organization:
2. Địa chỉ: .........................................................................................................
Address:
3. Điện thoại: ....................................................................................................
Telephone number (Tel):
4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: .........................................................
Permission for business (No):
5. Cơ quan cấp: ………………………………………….. Ngày cấp:.............
Place of issue Date of issue
6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ...............................................................
Fields of business:
Đề nghị: ……………………………………………cấp giấy phép lao động. .
Suggestion: issuance of work permit
cho: ...................................................................................................................
for:
Ông (bà): …………………………………………….Quốc tịch: ...................
Mr. (Ms.) Nationality:
Ngày tháng năm sinh: ......................................................................................
Date of birth (DD-MM-YY)
Trình độ chuyên môn: ......................................................................................
Professional qualification (skill):
Cấp phép lao động cho người nước ngoài. - Trang 2
Cấp phép lao động cho người nước ngoài. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cấp phép lao động cho người nước ngoài. 9 10 799