Ktl-icon-tai-lieu

Cấp sổ BHXH bắt buộc

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Soá HS: 301/……………………../SO

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

BẢNG KEÂ HỒ SƠ
Loaïi hoà sô: Caáp soå BHXH baét buoäc
1. Tên cơ quan, đơn vị:…………………………………………..……………Maõ ñôn vò:…………………….
2. Điện thoại:……………………………………….Fax:…………………………………………....................
STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

(1)

(2)

(3)

1. Tôø khai tham gia BHXH, BHYT (Maãu 01-TBH, 03 baûn/soå)
2. Phieáu duyeät soå (01 baûn)
3. Soå BHXH ñaõ ghi trang 03 theo ñuùng soá thöù töï soá soå ñöôïc caáp
4. Soå ghi sai phaûi ñoåi laïi (neáu coù)
5. Bieân baûn huûy soå ñoái vôùi tröôøng hôïp coù lao ñoäng nghæ vieäc ngay sau khi baùo taêng
(01 baûn)
6. Soå traéng traû laïi
Ngaøy traû keát quaû:……………/……………/200…..

Caùn boä TNHS

TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….
Người nộp hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)

...
BNG KEÂ H SƠ
Loaïi hoà sô: Caáp soå BHXH baét buoäc
1. Tên cơ quan, đơn vị:…………………………………………..……………Maõ ñôn vò:…………………….
2. Điện thoại:……………………………………….Fax:…………………………………………....................
STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng
(1) (2) (3)
1.
Tôø khai tham gia BHXH, BHYT (Maãu 01-TBH, 03 baûn/soå)
2.
Phieáu duyeät soå (01 baûn)
3.
Soå BHXH ñaõ ghi trang 03 theo ñuùng soá thöù töï soá soå ñöôïc caáp
4.
Soå ghi sai phaûi ñoåi laïi (neáu coù)
5.
Bieân baûn huûy soå ñoái vôùi tröôøng hôïp coù lao ñoäng nghæ vieäc ngay sau khi baùo taêng
(01 baûn)
6.
Soå traéng traû laïi
Ngaøy traû keát quaû:……………/……………/200…..
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Soá HS: 301/……………………../SO
Caùn boä TNHS
TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….
Người nộp hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)
Cấp sổ BHXH bắt buộc - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cấp sổ BHXH bắt buộc 9 10 504