Ktl-icon-tai-lieu

Cấp thêm giấy phép lao động

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 938 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU SỐ 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày của Chính phủ
về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------TÊN ĐƠN VỊ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
............
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:
/
------------------------------------V/v: Đề nghị cấp lại giấy phép lao
. . . . . . . . . . . , ngày tháng năm
động cho người nước ngoài.

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doanh nghiệp, tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cơ quan cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày cấp . . . . . . . . . . . . .
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh (hoạt động): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho:
Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quốc tịch: . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trình độ chuyên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chức danh công việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................................
Người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động số: . . . . . . . . . . Cơ quan cấp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày cấp: . . . . . . . . . . . .
Nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
MU S 7: Ban hành m theo Thông số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của B Lao động -
Thương binh và Xã hội hướng dn thi hành mt số điều ca Nghị định s34/2008/NĐ-CP ngày ca Chính ph
v tuyn dng và qun lý người nước ngoài làm vic ti Vit Nam.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÊN ĐƠN VỊ
. . . . . . . . . . . .
S: /
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
-------------------------------------
V/v: Đ ngh cp li giy phép lao
đng cho ngưi nưc ngoài.
. . . . . . . . . . . , ngày tháng năm
Kính gi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doanh nghip, t chc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa ch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện thoi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giy phép kinh doanh (hot động) s: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cơ quan cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày cp . . . . . . . . . . . . .
Lĩnh vực sn xut kinh doanh (hot động): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đề ngh cp li giấy phép lao động cho:
Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quc tch: . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trình độ chuyên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chc danh công vic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Người nước ngoài đã được cp giấy phép lao động s: . . . . . . . . . . Cơ quan cp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày cp: . . . . . . . . . . . .
Nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lý do đề ngh cp li giy phép lao động: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ...
Doanh nghiệp, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)
Cấp thêm giấy phép lao động - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cấp thêm giấy phép lao động 9 10 186