Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi Lý luận nhà nước và pháp luật 1

Được đăng lên bởi Pham Van Cua
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬN
1. Trình bày vai trò của các nhân tố dẫn đến sự hình thành nhà nước đầu tiên trong
lịch sử Việt Nam?
2. Trình bày nguồn gốc dân cư và lãnh thổ thời đại Văn Lang – Âu Lạc?
3. “Thông qua cách thức tổ chức bộ máy nhà nước, chính quyền đô hộ thực hiện
chính sách đồng hóa một cách mạnh mẽ”, hãy phân tích nhận định trên?
4. Hãy chứng minh rằng: “nhà Đường đã tổ chức được bộ máy đô hộ hoàn hảo nhất
trong thời kỳ Bắc thuộc ở nước ta”?
5. Phân tích ý nghĩa của chính quyền tự chủ thời kỳ Hai Bà Trưng (40 – 43)
6. Hãy nêu quan điểm đối với nhận định sau: “pháp luật Lý – Trần – Hồ” có lúc thể
hiện tính nhân đạo và bản chất xã hội rất cao nhưng có lúc tỏ ra hà khắc, dã
man”?
7. Tư tưởng phật giáo đã có ảnh hưởng như thế nào đối với pháp luật thời kỳ Lý –
Trần – Hồ?
8. Trình bày những cải tổ trong bộ máy nhà nước thời kỳ Vua Lê Thánh Tông (1460
– 1527)?
9. Hãy làm sáng tỏ đối với nguyên tắc “bảo đảm sự tập trung quyền lực của nhà
Vua” và “không tập trung quá nhiều quyền hành vào một cơ quan” trong cách
thức tổ chức bộ máy nhà Lê (1428 – 1527)?
10. Trình bày chế định hình phạt và các nguyên tắc của chế độ trừng trị trong pháp
luật hình sự thời kỳ nhà Lê (1428-1527)?
11. Trình bày chế định kết hôn trong pháp luật hôn nhân gia đình thời kỳ nhà Lê
(1428-1527)?
12. Trình bày chế định chấm dứt hôn nhân và chế định mối quan hệ nhân thân trong
gia đình thời kỳ nhà Lê (1428-1527)?
13. Trình bày chế định quan hệ tài sản giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và các con
trong pháp luật thời kỳ nhà Lê (1428-1527)?
14. Nêu và phân tích những cải cách trong tổ chức bộ máy nhà nước thời kỳ nhà
Nguyễn (1802-1884)?
15. Trình bày nội dung của những nguyên tắc trong lĩnh vực pháp luật hình sự thời kỳ
nhà Nguyễn (1802 – 1884)?
16. Trình bày chế định hợp đồng trong pháp luật dân sự thời kỳ nhà Nguyễn (18021884)?
17. Trình bày những quy định cơ bản trong lĩnh vực pháp luật tố tụng thời kỳ nhà
Nguyễn (1802 – 1884)?

...
CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬN
1. Trình bày vai trò của các nhân tố dẫn đến sự hình thành nhà nước đầu tiên trong
lịch sử Việt Nam?
2. Trình bày nguồn gốc dân cư và lãnh thổ thời đại Văn Lang – Âu Lạc?
3. “Thông qua cách thức tổ chức bộ máy nhà nước, chính quyền đô hộ thực hiện
chính sách đồng hóa một cách mạnh mẽ”, hãy phân tích nhận định trên?
4. Hãy chứng minh rằng: “nhà Đường đã tổ chức được bộ máy đô hộ hoàn hảo nhất
trong thời kỳ Bắc thuộc ở nước ta”?
5. Phân tích ý nghĩa của chính quyền tự chủ thời kỳ Hai Bà Trưng (40 – 43)
6. Hãy nêu quan điểm đối với nhận định sau: “pháp luật Lý – Trần – Hồ” có lúc thể
hiện tính nn đạo và bản chất hội rất cao nhưng lúc tỏ ra khắc, dã
man”?
7. tưởng phật giáo đã có ảnh hưởng như thế nào đối với pháp luật thời kỳ
Trần – Hồ?
8. Trình bày những cải tổ trong bộ máy nhà nước thời kỳ Vua Lê Thánh Tông (1460
– 1527)?
9. Hãy làm sáng tỏ đối với nguyên tắc “bảo đảm sự tập trung quyn lực của nhà
Vua” “không tập trung quá nhiều quyn hành vào một quan” trong cách
thức tổ chức bộ máy nhà Lê (1428 – 1527)?
10.Trình bày chế định nh phạt c nguyên tắc của chế độ trừng trị trong pháp
luật hình sự thời kỳ nhà Lê (1428-1527)?
11.Trình bày chế định kết hôn trong pháp luật hôn nhân gia đình thời kỳ nhà
(1428-1527)?
12.Trình bày chế định chấm dứt n nhân chế định mối quan hệ nhân thân trong
gia đình thời kỳ nhà Lê (1428-1527)?
13.Trình bày chế định quan hệ tài sản giữa vợ chồng, giữa cha m các con
trong pháp luật thời kỳ nhà Lê (1428-1527)?
14.Nêu phân tích những cải cách trong tổ chức bộ y n c thi kỳ nhà
Nguyễn (1802-1884)?
15.Trình bày nội dung của những nguyên tắc trong lĩnh vực pháp luật hình sự thời kỳ
nhà Nguyễn (1802 – 1884)?
16.Trình bày chế định hợp đồng trong pháp luật dân s thời k nhà Nguyễn (1802-
1884)?
17.Trình y những quy định bản trong lĩnh vực pháp luật tố tụng thời kỳ n
Nguyễn (1802 – 1884)?
câu hỏi Lý luận nhà nước và pháp luật 1 - Người đăng: Pham Van Cua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
câu hỏi Lý luận nhà nước và pháp luật 1 9 10 856