Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi thi công chức

Được đăng lên bởi Trương Trí Toàn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 977 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cau 1: V tri ị phap li, chức năng, hinh thức hoạt động chủ yếu
của Hội đồng nhan dan?
* Vị tri phap li: Được quy định tại Điều 119 Hiến phap 1992 (sửa đổi) va Điều 1
Luật Tổ
chức HĐND va Uỷ ban nhan dan năm (UBND) năm 2003:
"Hội đồng nhan dan la cơ quan quyền lực nha nước ở địa phương, đại diện cho y chi,
nguyện vọng va quyền lam chủ của nhan dan, do nhan dan địa phương bầu ra, chịu
trach nhiệm
trước nhan dan địa phương va cơ quan nha nước cấp tren".
* Chức năng của HĐND: 2 chức năng
1. HĐND quyết định những chủ trương, biện phap quan trọng để phat huy tiềm năng
của địa phương, xay dựng va phat triển địa phương về kinh tế- xa hội, củng cố quốc
phong,
an ninh, khong ngừng cải thiện đời sống vật chất va tinh thần của nhan dan địa
phương, lam
tron nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.
2. HĐND thực hiện quyền giam sat đối với hoạt động của Thường trực HĐND, Uỷ
ban nhan
dan, Toa an nhan dan, Viện kiểm sat nhan dan cung cấp; giam sat việc thực hiện cac
nghị quyết của
HĐND; giam sat việc tuan theo phap luật của cơ quan nha nước, tổ chức kinh tế, tổ
chức xa hội,
đơn vị vũ trang nhan dan va của cong dan ở địa phương.
* Hinh thức hoạt động chủ yếu: 5 hoạt động
1. Hoạt động của đại biểu Hội đồng nhan dan.
2. Hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhan dan.
3. Hoạt động của cac ban chuyen mon của Hội đồng nhan dan.
4. Hoạt động của thường trực Hội đồng nhan dan.
5. Hoạt động ki họp Hội đồng nhan dan.
Trong đo, Kỳ họp HĐND la hinh thức hoạt động chủ yếu va quan trọng nhất của
HĐND, la
nơi HĐND thảo luận va quyết định phần lớn cac vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn
của HĐND.
Hội đồng nhan dan họp thường lệ mỗi năm hai lần. Ngoai kỳ họp thường lệ, HĐND
tổ chức
cac kỳ họp chuyen đề hoặc kỳ họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch HĐND, của
Chủ tịch UBND
cung cấp hoặc khi co it nhất một phần ba tổng số đại biểu HĐND cung cấp yeu cầu.
Cau 2: Vị tri, chức năng, cơ cấu tổ chức va hoạt động của UBND
tỉnh, thanh phố trực
thuộc Trung ương nơi khong tổ chức HĐND?
* Vị tri phap ly
Vị tri phap ly của Uỷ ban nhan dan được quy định tại Điều 123 Hiến phap 1992 (sửa
đổi)
va Điều 2 Luật Tổ chức HĐND va UBND năm 2003: "Uỷ ban nhan dan do Hội đồng
nhan dan

bầu la cơ quan chấp hanh của Hội đồng nhan dan, cơ quan hanh chinh nha nước ở địa
phương,
chịu trach nhiệm chấp hanh Hiến phap, luật, cac văn bản của cac cơ quan nha nước
cấp tren va
nghị quyết của Hội đồng nhan dan".
* Chức năng
2
Uỷ ban nhan dan chịu trach nhiệm chấp hanh Hiến phap, luật, cac văn bản của cơ
quan nha
nước cấp tren va ng...
Cau 1: V tri ị phap li, chức năng, hinh thức hoạt động chủ yếu
của Hội đồng nhan dan?
* Vị tri phap li: Được quy đnh ti Điu 119 Hiến phap 1992 (sa đi) va Điu 1
Lut T
chc HĐND va Uban nhan dan năm (UBND) năm 2003:
"Hi đng nhan dan la cơ quan quyn lc nha nước đa phương, đi din cho y chi,
nguyn vng va quyn lam chca nhan dan, do nhan dan đa phương bu ra, chu
trach nhim
trước nhan dan đa phương va cơ quan nha nước cp tren".
* Chức năng của HĐND: 2 chc năng
1. HĐND quyết đnh nhng chtrương, bin phap quan trng đphat huy tim năng
ca đa phương, xay dng va phat trin đa phương vkinh tế- xa hi, cng cquc
phong,
an ninh, khong ngng ci thin đi sng vt cht va tinh thn ca nhan dan đa
phương, lam
tron nghĩa vca đa phương đi vi cnước.
2. HĐND thc hin quyn giam sat đi vi hot đng ca Thường trc HĐND, U
ban nhan
dan, Toa an nhan dan, Vin kim sat nhan dan cung cp; giam sat vic thc hin cac
nghquyết ca
HĐND; giam sat vic tuan theo phap lut ca cơ quan nha nước, tchc kinh tế, t
chc xa hi,
đơn vvũ trang nhan dan va ca cong dan đa phương.
* Hinh thức hoạt động chủ yếu: 5 hot đng
1. Hot đng ca đi biu Hi đng nhan dan.
2. Hot đng ca Tđi biu Hi đng nhan dan.
3. Hot đng ca cac ban chuyen mon ca Hi đng nhan dan.
4. Hot đng ca thường trc Hi đng nhan dan.
5. Hot đng ki hp Hi đng nhan dan.
Trong đo, Kỳ hp HĐND la hinh thc hot đng chyếu va quan trng nht ca
HĐND, la
nơi HĐND tho lun va quyết đnh phn ln cac vn đthuc nhim v, quyn hn
ca HĐND.
Hi đng nhan dan hp thường lmi năm hai ln. Ngoai kỳ hp thường l, HĐND
tchc
cac kỳ hp chuyen đhoc kỳ hp bt thường theo đnghca Chtch HĐND, ca
Chtch UBND
cung cp hoc khi co it nht mt phn ba tng sđi biu HĐND cung cp yeu cu.
Cau 2: Vị tri, chức năng, cơ cấu tổ chức va hoạt động của UBND
tỉnh, thanh phố trực
thuộc Trung ương nơi khong tổ chức HĐND?
* Vị tri phap ly
Vtri phap ly ca Uban nhan dan được quy đnh ti Điu 123 Hiến phap 1992 (sa
đi)
va Điu 2 Lut Tchc HĐND va UBND năm 2003: "Uban nhan dan do Hi đng
nhan dan
câu hỏi thi công chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi thi công chức - Người đăng: Trương Trí Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
câu hỏi thi công chức 9 10 922