Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và đáp án môn Triết

Được đăng lên bởi ngocdung0_0
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2402 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU HỎI
Câu 1:Anh chị hãy phân tích cơ sở lý luận và và nêu ra các yêu cầu phương
pháp luận của nguyên tắc khách quan của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đảng
Cộng sản Việt Nam đã và đang vận dụng nguyên tắc này như thế nào vào sự
nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay ?
Câu 2: Phân tích cơ sở lý luận của khẳng định của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Mọi
đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách
quan”.
Câu3 :Bằng lý luận và thực tiễn, chứng minh rằng: “Ý thức con người không chỉ
phản ánh thế giới mà còn góp phần sáng tạo ra thế giới”.
Câu 4:Phân tích cơ sở lý luận của nguyên tắc toàn diện. Vì sao trong hoạt động
nhận thức và trong thực tiễn chúng ta phải tôn trọng nguyên tắc toàn diện? Vận
dụng nguyên tắc này vào công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.
Gợi ý
-

Cơ sở lý luận của nguyên tắc toàn diện là nguyên lý về mối lien hệ phổ
biến.

-

Nguyên tắc toàn diện là gì – các yêu cầu của nguyên tắc toàn diện?
Trong hoạt động nhận thức và thực tiễn nếu tôn trọng nguyên tắc toàn
diện sẽ mang lại kết quả gì ? Ngược lại nếu không tôn trọng nguyên tắc
toàn diện sẽ mang lại hậu quả gì ?
Nguyên tắc toàn diện gợi mở cho chúng ta điều gì công cuộc xây dựng và
phát triển đất nước ta hiện nay ?

-

Câu 5: Phân tích cơ sở lý luận và yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc toàn
diện của phép biện chứng duy vật. Việc tuân thủ nguyên tắc này sẽ khắc phục được
những hạn chế gì trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn?
Câu 6: Phân tích cơ sở lý luận và yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc phát
triển của phép biện chứng duy vật. Việc tuân thủ nguyên tắc này sẽ khắc phục được
những hạn chế gì trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn?
Câu 7: Phân tích cơ sở lý luận của nguyên tắc phát triển. Vì sao trong hoạt động
nhận thức và trong thực tiễn chúng ta phải tôn trọng nguyên tắc phát triển? Vận
dụng nguyên tắc này vào công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.
Gợi ý
-

Cơ sở lý luận của nguyên tắc phát triển nguyên lý về sự phát triển.

-

Nguyên tắc phát triểnlà gì – các yêu cầu của nguyên tắcphát triển ?
Trong hoạt động nhận thức và thực tiễn nếu tôn trọng nguyên tắc phát
triểnsẽ mang lại kết quả gì ? Ngược lại nếu không tôn trọng nguyên tắc
phát triểnsẽ mang lại hậu quả gì ?
Nguyên tắc phát triểngợi mở cho chúng ta điều gì công cuộc xây dựng và
phát triển đất nước ta hiện nay ?

Câu 8: Phân tích cơ sở lý luận và yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc lịch sử
- cụ thể của phép biện chứng duy vật. Việc tuân thủ nguyên tắc...
CÂU HỎI
Câu 1:Anh chị hãy phân tích cơ sở luận và nêu ra các yêu cầu phương
pháp luận của nguyên tắc khách quan của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đảng
Cộng sản Việt Nam đã và đang vận dụng nguyên tắc này như thế nào vào sự
nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay ?
Câu 2: Phân tích cơ sở lý luận của khng định của Đảng Cộng sản Việt Nam:Mọi
đưng li, chủ tơng của Đảng phải xuất pt từ thực tế, tôn trọng quy luật khách
quan.
Câu3 :Bằng lý luận và thực tiễn, chứng minh rằng: Ý thức con người không chỉ
phn ánh thế giới mà còn góp phần ng tạo ra thế giới.
Câu 4:Phân tích s luận của nguyên tắc toàn diện. sao trong hoạt động
nhận thức trong thực tiễn chúng ta phải tôn trọng nguyên tắc toàn diện? Vận
dụng nguyên tắc này vào công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.
Gợi ý
- sở luận của nguyên tắc toàn diện nguyên về mối lien hệ phổ
biến.
- Nguyên tắc toàn diện là gì – các yêu cầu của nguyên tắc toàn diện?
- Trong hoạt động nhận thức thực tiễn nếu tôn trọng nguyên tắc toàn
diện s mang lại kết quả ? Ngược lại nếu không tôn trọng nguyên tắc
toàn diện sẽ mang lại hậu quả gì ?
- Nguyên tắc toàn diện gợi mở cho chúng ta điều công cuộc xây dựng và
phát triển đất nước ta hiện nay ?
Câu 5: Phân tích slý luận và yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc toàn
din của pp bin chng duy vật. Việc tuân thủ ngun tắc y sẽ khắc phc được
nhng hạn chế gì trong hoạt đng nhận thức và hoạt động thực tiễn?
Câu 6: Phân ch sở luận và u cầu phương pháp luận của nguyên tắc phát
triển của phép biện chứng duy vật. Việc tuân thủ nguyên tắc này sẽ khắc phc được
nhng hạn chế gì trong hoạt đng nhận thức và hoạt động thực tiễn?
Câu 7: Phân tích sở luận của nguyên tắc phát triển. sao trong hoạt động
nhận thứctrong thực tiễn chúng ta phải tôn trọng nguyên tắc phát triển? Vận
dụng nguyên tắc này vào công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.
Gợi ý
- Cơ sở lý luận của nguyên tắc phát triển nguyên lý về sự phát triển.
Câu hỏi và đáp án môn Triết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi và đáp án môn Triết - Người đăng: ngocdung0_0
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Câu hỏi và đáp án môn Triết 9 10 523