Ktl-icon-tai-lieu

Cấu Tạo Và Ứng Dụng Của Vi Điều Khiển AT89C51

Được đăng lên bởi toivanthiet
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1525 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Tìm hiểu hoạt động của ic lập trình AT89C51.

Hình trên cho thấy ic lập trình đơn phiến AT89C51 có 40 chân, công dụng của các chân như sau:
☆ Chân cuối của hàng dưới, chân 20, cho nối masse, chân cuối của hàng trên, chân 40, cho nối nguồn 5V
☆ Chân 9 là chân reset, khi chân này ở mức áp cao, IC sẽ ở trạng thái reset.
☆ Chân 18, 19 dùng gắn thạch anh để định tần cho xung nhịp, với thạch anh 12MHz, chu kỳ lệnh sẽ là 1us.
☆ Chân 31 dùng khai báo IC sẽ làm việc với bộ nhớ nào, khi treo chân này lên mức áp cao, IC sẽ chỉ làm việc với bộ nhớ trong.
☆ IC AT89C51 có 4 cảng dạng 8-bit dùng xuất nhập bit. Các cảng được đặt tên là p0, p1, p2 và p3.
☞ Cảng p0 gồm các chân: 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32.
☞ Cảng p1 gồm các chân: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
☞ Cảng p2 gồm các chân: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ,28.
☞ Cảng p3 gồm các chân: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Ghi nhơ: Để tiện dụng trên các chân của các cảng đều đã cho đặt tên riêng, do vậy chúng ta có thể xử dụng các tên này trong các câu lệnh mà không cần phải
nhớ số chân của IC. Cũng chú ý có một số chân đa nhiệm, nghĩa là chân đó có thể làm nhiều nhiệm vụ. Nhất là các chân của cảng p3. Người ta thường dùng 2
cảng p0 và p2 để truy cập địa chỉ 16-bit của các bộ nhớ ngoài, với khả năng truy cập địa chỉ 16-bit, nó có thể làm việc với các bộ nhớ có 65536 thanh nhớ.
Khi dùng ic lập trình đơn phiến AT89C51, Bạn chú ý đến 4 điều sau đây:

①. Vấn đề cấp nguồn, IC AT89C51 làm việc với mức nguồn 5V, nguồn nuôi cần có độ ổn định tốt. Do vậy Bạn nên dùng ic ổn áp 7805 để có nguồn 5V cấp cho
IC này.
②. Ở mạch reset, Bạn dùng tụ khoảng 10μF và điện trở có trị 10KΩ để tạo ra mức áp cao ngay khi mạch được cấp điện, với mức áp cao xuất hiện trên chân số 9,
IC sẽ vào trạng thái reset, nó trả các thanh ghi trong IC về trạng thái reset và quay lại chạy dòng lệnh từ thanh 0000h trong bộ nhớ ROM.
③. Muốn ic lập trình hoạt động Bạn phải gắn thạch anh trên chân 18, 19 dùng để định tần cho mạch dao động tạo xung nhịp. Thạch anh thường dùng trong thực
nghiệm là 12MHz, vậy chu kỳ thực hiện lệnh sẽ là 1μs.
④. Nếu chỉ làm thực nghiệm với các câu lệnh có trong bộ nhớ ROM bên trong, nghĩa là không dùng bộ nhớ ngoài, Bạn cho treo chân 31 lên mức áp ca...

 !"#!$%&'(%)*
)+$%,!"'-.+/%((0)+$%,!+!)12
,0(03,4/5&%6(748!&0(09
":!!;8%<=>?)!=@-8%.AB)3CD(7,)(9
E":!3%F&6(7,/@D@-FG-,30,/5&%6(7H,/@D@-FG-!9
6I!"8!JF":!?)F9&I!'KL,.@,E9
I!!1/&*EEEMENEEEEE.9
I!!1/&*.ENM9
I!.!1/&*....E...N.M.9
I!E!1/&*.ENM9
*O<D"#!&$%&I!P)QL!"@R!%<?S"#!&,!&)D/,3 !>I
-(+$%69T!RU/G(+%D/!V%,<,/P)D/@#9W,&$%I!E9W!'X%'X!":!.
I!@,.<)=%HNJF$%&FG-!,@-3IY!)=%HNJF<,/@D@-&FG-NEN%-9
!"#$%&'($)*+,-*
Cấu Tạo Và Ứng Dụng Của Vi Điều Khiển AT89C51 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu Tạo Và Ứng Dụng Của Vi Điều Khiển AT89C51 - Người đăng: toivanthiet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Cấu Tạo Và Ứng Dụng Của Vi Điều Khiển AT89C51 9 10 927