Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc chương trình môn học lý luận dạy học đại học

Được đăng lên bởi nvduc1980
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÁU TRUÙC CHÖÔNG TRÌNH MOÂN HOÏC
LÍ LUAÄN DAÏY HOÏC ÑAÏI HOÏC
Soá tieát: 45
GV: Nguyeãn AÙnh Hoàng
anhhonguyen@yahoo.com

Phaàn lyù luaän:
Chöông 1: Quaù trình daïy hoïc
Chöông 2: Caùc nguyeân taéc daïy hoïc
Chöông 3: Noäi dung daïy hoïc
Chöông 4: Phöông phaùp daïy hoïc
Chöông 5: Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc
Thieát keá baøi giaûng vaø taäp giaûng.

Taøi lieäu tham khaûo:

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Lyù luaän daïy hoïc ñaïi hoïc, NXB ñaïi hoïc sö phaïm, Ñaëng Vuõ
Hoaït – Haø Thò Ñöùc (2004)
Lyù luaän daïy hoïc ñaïi hoïc, NXB Giaùo duïc, Löu Xuaân Môùi
(2000)

Caùc lyù thuyeát vaø moâ hình giaùo duïc höôùng vaøo ngöôøi
hoïc ôû phöông taây, Vieän Khoa hoïc Giaùo duïc, Haø Noäi
1995.
Quan nieäm vaø xu theá phaùt trieån phöông phaùp daïy hoïc
treân theá giôùi, Haø Noäi 2001.
Caùc chieán löôïc ñeå daïy hoïc coù hieäu quaû, Allan C.
Ornstein & Thomas J. Lasley,II, Taøi lieäu tham khaûo
noäi boä.
Giảng dạy theo tình huống, James A.Erskine, Michel
R.Leenders, Louise A.Mauffette-Leenders

QUAÙ TRÌNH DAÏY HOÏC ĐẠI HỌC
1. Khaùi nieäm veà quaù trình DHĐH
2. Caùc nhaân toá caáu truùc cuûa quaù trình
DHĐH
3. Caùc nhieäm vuï cuûa quaù trình daïy hoïc
4. Baûn chaát cuûa quaù trình daïy hoïc
5. Lo gic cuûa quaù trình daïy hoïc
6. Quy luaät cô baûn cuûa quaù trình daïy hoïc

Câu hỏi thảo luận nhóm
 Anh/chị

hiểu như thế nào về
dạy học?
 Chúng ta gặp những khó khăn
gì trong quá trình dạy học ?

1.

Khaùi nieäm veà quaù trình daïy hoïc:

Quaù trình daïy hoïc laø quaù trình thoáng
nhaát
bieän chöùng giöõa hoaït ñoäng daïy cuûa gỉang
vieân (G) vaø hoaït ñoäng hoïc cuûa sinh
vieân (SV) nhaèm thöïc hieän caùc nhieäm
vuï daïy hoïc.

QUAÙ TRÌNH DAÏY HOÏC
Hoaït ñoäng daïy cuûa G Hoaït ñoäng hoïc cuûa
sv
-G chuû theå cuûa hoaït
-sv chuû theå cuûa hoaït
ñoäng daïy
ñoäng hoïc
-G giöõ vai troø chuû

ñaïo:Toå chöùc, ñieàu
khieån hoaït ñoäng hoïc

-sv giöõ vai troø chuû

ñoäng, tích cöïc: Töï toå
chöùc, töï ñieàu khieån
hoaït ñoäng nhaän thöùc

Caâu hoûi thaûo luaän nhoùm






Baïn hieåu nhö theá naøo veà daïy hoïc höôùng vaøo
ngöôøi hoïc?
Baïn hieåu nhö theá naøo veà daïy hoïc höôùng vaøo
ngöôøi thaøy?
Phaûi chaêng khi daïy hoïc höôùng vaøo ngöôøi hoïc
thì vai troø cuûa G bò giaûm?

MUÏC TIEÂU
GV LÀ TRUNG TÂM
-

-

Truyền đạt kiến
thức đã quy định
trong chương trình
và SGK
Quan tâm trước hết
đến việc thực hiện
nhiệm vụ của GV

SV LÀ TRUNG TÂM
-

-

Chuẩn bị cho ngöôøi
học thích ứng với
đời sống xã hội
Tôn trọng nhu cầu,
hứng thú, lợi ích
và khả năng của
ngöôøi học

Veà noäi d...
CAÁU TRUÙC CHÖÔNG TRÌNH MOÂN HOÏC
CAÁU TRUÙC CHÖÔNG TRÌNH MOÂN HOÏC
LÍ LUAÄN DAÏY HOÏC ÑAÏI HOÏC
LÍ LUAÄN DAÏY HOÏC ÑAÏI HOÏC
Soá tieát: 45
Soá tieát: 45
GV: Nguyeãn AÙnh Hoàng
GV: Nguyeãn AÙnh Hoàng
anhhonguyen@yahoo.com
anhhonguyen@yahoo.com
Cấu trúc chương trình môn học lý luận dạy học đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc chương trình môn học lý luận dạy học đại học - Người đăng: nvduc1980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Cấu trúc chương trình môn học lý luận dạy học đại học 9 10 243