Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi phuonganh33
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC 1
HƯỚNG DẪN VIẾT SKKN
(Kèm theo văn bản số
/SGDĐT-KT&QLCLGD, ngày /10/2012
về hướng dẫn công tác SKKN và NCKH từ năm học 2012-2013
của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc)
I. CẤU TRÚC MỘT BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Phần I. Đặt vấn đề (hoặc mở đầu, tổng quan, một số vấn đề chung)
Phần mở đầu là phần giúp người đọc hình dung diện mạo bản tổng kết kinh
nghiệm. Lý do chọn đề tài là cơ sở xét đoán tính đúng đắn. Tính hợp lí của các biện
pháp tác động vào đối tượng. Mục đích, phương pháp giới hạn vấn đề, kế hoạch
nghiên cứu đều góp phần bộc lộ giá trị của công trình. Vì vậy phần mở đầu là phần
hết sức quan trọng, cần lựa chọn thật kỹ càng, viết thật chắc chắn, lập luận thật sắc
bén.
- Trong phần này cần nêu rõ lý do chọn đề tài nghiên cứu. Lý do về mặt lý luận, về
thực tiễn, về tính cấp thiết, về năng lực nghiên cứu của tác giả.
- Xác định mục đích nghiên cứu của SKKN (để làm gì)
- Bản chất cần được làm rõ của sự vật là gì? nghiên cứu thu được cái gì?
- Đối tượng nghiên cứu là gì? nằm ở đâu?
- Chọn phương pháp nghiên cứu nào?
- Giới hạn về không gian của đối tượng nghiên cứu. (trường, huyện, tỉnh)
- Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu (thời gian nghiên cứu bao lâu? Khi nào bắt đầu
và kết thúc?)

Phần II. Nội dung
- Những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu tổng kết kinh
nghiệm.
- Thực trạng vấn đề nghiên cứu.
- Mô tả, phân tích các giải pháp (hoặc các biện pháp, các cách ứng dụng, cách làm
mới …) mà tác giả đã thực hiện, đã sử dụng nhằm làm cho công việc có chất lượng, hiệu
quả cao hơn. Đây là phần trọng tâm của SKKN.
- Phần thực trạng và mô tả giải pháp có thể trình bày kết hợp; khi trình bày giải
pháp mới có thể liên hệ với giải pháp cũ đã thực hiện hoặc những thử nghiệm nhưng chưa
thành công nhằm nêu bật được sáng tạo của giải pháp mới
- Kết quả thực hiện (Thể hiện bằng bảng tổng hợp kết quả, số liệu minh hoạ, đối
chiếu, so sánh…).

Phần III. Kết luận và kiến nghị
- Những kết luận quan trọng nhất về nội dung, ý nghĩa khi thực hiện SKKN.
- Các đề xuất và kiến nghị được đề xuất, rút ra từ SKKN
II. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI SKKN

1. Phát hiện vấn đề trong thực tế hoạt động giáo dục đào tạo
- Để lựa chọn chủ đề viết SKKN, cần tìm tòi, phát hiện điều bất cập giữa lý luận,
yêu cầu cần đạt với thực tiễn công tác của mình về vấn đề nào đó thông qua việc tự đặt và

1

PHỤ LỤC 1
trả lời câu hỏi:
- Vấn đề cần xem xét thuộc lĩnh vực nào hoạt động giáo dục?
- Cần phải làm sáng tỏ vấn đề lý luận nào?
- Vấn đề lý luận có liên hệ với thực tế như thế nào?
-...
PHỤ LỤC 1
HƯỚNG DẪN VIẾT SKKN
(Kèm theo văn bản số /SGDĐT-KT&QLCLGD, ngày /10/2012
về hướng dẫn công tác SKKN và NCKH từ năm học 2012-2013
của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc)
I. CẤU TRÚC MỘT BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Phần I. Đặt vấn đề (hoặc mở đầu, tổng quan, một số vấn đề chung)
Phần mở đầu phần giúp người đọc hình dung diện mạo bản tổng kết kinh
nghiệm. do chọn đề tài sở xét đoán tính đúng đắn. Tính hợp của các biện
pháp tác động vào đối tượng. Mục đích, phương pháp giới hạn vấn đề, kế hoạch
nghiên cứu đều góp phần bộc lộ giá trị của công trình. vậy phần mở đầu phần
hết sức quan trọng, cần lựa chọn thật kỹ càng, viết thật chắc chắn, lập luận thật sắc
bén.
- Trong phần này cần nêu do chọn đề tài nghiên cứu. do về mặt lý luận, về
thực tiễn, về tính cấp thiết, về năng lực nghiên cứu của tác giả.
- Xác định mục đích nghiên cứu của SKKN (để làm gì)
- Bản chất cần được làm rõ của sự vật là gì? nghiên cứu thu được cái gì?
- Đối tượng nghiên cứu là gì? nằm ở đâu?
- Chọn phương pháp nghiên cứu nào?
- Giới hạn về không gian của đối tượng nghiên cứu. (trường, huyện, tỉnh)
- Phạm vi kế hoạch nghiên cứu (thời gian nghiên cứu bao lâu? Khi nào bắt đầu
và kết thúc?)
Phần II. Nội dung
- Những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu tổng kết kinh
nghiệm.
- Thực trạng vấn đề nghiên cứu.
- tả, phân tích các giải pháp (hoặc c biện pháp, các cách ứng dụng, cách làm
mới …) tác giả đã thực hiện, đã sử dụng nhằm làm cho công việc chất lượng, hiệu
quả cao hơn. Đây là phần trọng tâm của SKKN.
- Phần thực trạng tả giải pháp thể trình bày kết hợp; khi trình bày giải
pháp mới thể liên hệ với giải pháp đã thực hiện hoặc những thử nghiệm nhưng chưa
thành công nhằm nêu bật được sáng tạo của giải pháp mới
- Kết quả thực hiện (Thể hiện bằng bảng tổng hợp kết quả, số liệu minh hoạ, đối
chiếu, so sánh…).
Phần III. Kết luận và kiến nghị
- Những kết luận quan trọng nhất về nội dung, ý nghĩa khi thực hiện SKKN.
- Các đề xuất và kiến nghị được đề xuất, rút ra từ SKKN
II. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI SKKN
1. Phát hiện vấn đề trong thực tế hoạt động giáo dục đào tạo
- Để lựa chọn chủ đề viết SKKN, cần tìm tòi, phát hiện điều bất cập giữa luận,
yêu cầu cần đạt với thực tiễn công c của mình về vấn đề nào đó thông qua việc tự đặt
1
Cấu trúc sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Cấu trúc sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: phuonganh33
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cấu trúc sáng kiến kinh nghiệm 9 10 470