Ktl-icon-tai-lieu

CHAPTER7_MICRO_COST THEORY.pdf

Được đăng lên bởi Như Quỳnh Phạm
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 7

LÝ THUYẾT VỀ CHI PHÍ

Mai Lê Thúy Vân
Khoa Kinh tế
Đại học Kinh tế - Luật

20/04/2013

1

NỘI DUNG
1.

Một số khái niệm

2.

Phân tích chi phí trong ngắn hạn.

3.

Phân tích chi phí trong dài hạn

4.

Doanh thu và lợi nhuận

20/04/2013

2

7.1 CHI PHÍ KẾ TOÁN, CHI PHÍ KINH TẾ
CHI PHÍ BIÊN và CHI PHÍ CHÌM.
Chi phí cơ hội: của một vật là tất cả các vật
khác mà bạn phải bỏ qua để có được thứ đó.
Chi phí cơ hội gồm 2 loại:
•

Chi phí hiện: là các khoản chi phí thực tế
phát sinh trong quá trình sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp

•

Chi phí ẩn: là những chi phí không thể hiện
trong tính toán trên sổ sách giấy tờ, thể
hiện phần thu nhập bị mất đi.

20/04/2013

3

7.2 PHÂN TÍCH CHI PHÍ TRONG NGẮN HẠN
7.2.1 Các loại tổng chi phí
Chi phí cố định (FC): Là những khoản chi phí
không phụ thuộc vào sự thay đổi của sản lượng.
FC = Constant
 Chi phí biến đổi (VC): Là những chi phí thay
đổi khi sản lượng thay đổi.
VC = f(Q)
 Tổng chi phí (TC) bao gồm FC và VC:
TC = FC + VC
Hay
TC = C + f(Q)


20/04/2013

4

Hình dạng của các đường chi phí
TC,VC,FC

TC
VC

FC

FC

C

Q

20/04/2013

5

Tại sao đường VC có dạng cong lồi
hướng lên và sau đó hướng xuống
VC
trục tọa độ ?
VC

VC

VC

Q

Q

Q

Do quy luật năng suất biên giảm dần nên đường VC có dạng trên
20/04/2013

6

7.2.2 Các loại chi phí đơn vị
 Chi phí bình quân (AC): Chi phí để sản xuất 1
đơn vị sản lượng.
TC FC VC
AC 


Q
Q
Q

AFC: Chi phí cố định bình quân (FC/Q)
 AVC: Chi phí biến đổi bình quân (VC/Q)
AC = AFC + AVC
 Chi phí biên (MC): Chi phí tăng thêm khi sản
xuất thêm1 đơn vị sản lượng.


TC
MC 
 (TC)'Q  (VC )'Q
Q
20/04/2013

7

Bảng 1: Tổng các loại chi phí cho một mặt hàng
Q
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FC
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

VC
0
30
55
75
105
155
225
315
425
555
705

TC
55
85
110
130
160
210
280
370
480
610
760

MC

AC

30
25
20
30
50
70
90
110
130
150

85.00
55.00
43.33
40.00
42.00
46.67
52.86
60.00
67.78
76.00

20/04/2013

AFC AVC
55.00
27.50
18.33
13.75
11.00
9.17
7.86
6.88
6.11
5.50

30.00
27.50
25.00
26.25
31.00
37.50
45.00
53.13
61.67
70.50
8

Đường chi phí biên, chi phí biến đổi bình quân và chi
phí bình quân
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

MC

AC
AVC

0

1

2

3

4
MC

5

6

AC
20/04/2013

7

8

9

10

11

AVC
9

Tại sao các đường chi phí trên lại có
hình dạng chữ V?
Q, APL, MPL
Q

•

APL

L

MC
MPL

AVC, MC

AVC

•

Cực tiểu của AVC
Q
20/04/2013

10

 Mối quan hệ giữa chi phí biên và chi
phí bình quân

MC > AC: AC tăng lên khi tăng...
CHƯƠNG 7
THUYẾT VỀ CHI PHÍ
Mai Lê Thúy Vân
Khoa Kinh tế
Đại học Kinh tế - Luật
20/04/2013 1
CHAPTER7_MICRO_COST THEORY.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHAPTER7_MICRO_COST THEORY.pdf - Người đăng: Như Quỳnh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
CHAPTER7_MICRO_COST THEORY.pdf 9 10 898