Ktl-icon-tai-lieu

Chế độ kế toán HCSN

Được đăng lên bởi tran-thuy-linh
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 13118 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 19/2006/QĐ-BTC
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
- Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số
128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ- CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Vụ trưởng Vụ
Hành chính sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước và Chánh văn phòng Bộ
Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1- Ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, gồm:
Phần thứ Nhất:
Hệ thống Chứng từ kế toán;
Phần thứ Hai:
Hệ thống Tài khoản kế toán;
Phần thứ Ba:
Hệ thống Sổ kế toán và hình thức kế toán;
Phần thứ Tư:
Hệ thống Báo cáo tài chính.
Điều 2- Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định này,
áp dụng cho:
- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách
nhà nước, gồm: Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp;
Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Toà án nhân
dân và Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện; Tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã
hội- nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Đơn vị sự nghiệp được
ngân sách nhà nước đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí; Tổ chức quản lý tài sản
quốc gia; Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước; Các Hội,
Liên hiệp hội, Tổng hội, các tổ chức khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần
kinh phí hoạt động;
- Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả Toà án quân sự và Viện kiểm sát quân sự (Trừ
các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân);
1

- Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (Trừ
các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập), gồm: Đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu, chi; Các
Tổ chức phi chính phủ; Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội tự cân đối thu chi; Tổ chức xã
hội; Tổ chức xã hội- nghề nghiệp tự thu, tự chi; Tổ chức khác không sử dụng kinh phí
ngân sách nhà nước.
Điều 3- Quyết định này có hiệu lực sau 15...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 19/2006/QĐ-BTC
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
- Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Nghị định số
128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính ph quy định chi tiết và ớng dẫn thi
hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ- CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng V Chế độ kế toán kiểm toán, Vụ trưởng V
Hành chính s nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước Chánh văn phòng Bộ
Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1- Ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, gồm:
Phần thứ Nhất: Hệ thống Chứng từ kế toán;
Phần thứ Hai: Hệ thống Tài khoản kế toán;
Phần thứ Ba: Hệ thống Sổ kế toán và hình thức kế toán;
Phần thứ Tư: Hệ thống Báo cáo tài chính.
Điều 2- Chế đ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết địnhy,
áp dụng cho:
- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, t chức có s dụng kinh phí ngân sách
nhà nước, gồm: Cơ quan, t chức nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp;
Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Cnh phủ; Toà án nhân
dân và Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; Bộ, cơ quan ngang Bộ,quan thuộc Chính
phủ; Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh, huyện; Tổ chức chính tr, tổ chức
chính trị - xã hội, t chức chính tr- hội nghề nghiệp, tổ chức hội, t chức
hội- nghề nghiệp sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Đơn v sự nghiệp được
ngân sách nhà nước đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí; Tổ chức quản lý tài sản
quốc gia; Ban Quản lý dán đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước; Các Hội,
Liên hiệp hội, Tổng hội, các tchức khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần
kinh phí hoạt động;
- Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả Toà án quân sự và Viện kiểm sát quân sự (Trừ
các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân);
1
Chế độ kế toán HCSN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế độ kế toán HCSN - Người đăng: tran-thuy-linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Chế độ kế toán HCSN 9 10 335