Ktl-icon-tai-lieu

CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT
I – ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:
1/ Mai táng phí: Các đối tượng sau đây khi chết (hoặc tòa án tuyên bố là đã chết) thì thân
nhân được hưởng mai táng phí:
- Đang đóng BHXH hoặc bảo lưu thời gian tham gia BHXH hoặc
- Đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng đã nghỉ việc.
2/ Điều kiện hưởng tuất hàng tháng:
a/ Điều kiện về người chết:
- Có đóng BHXH > 15 năm nhưng chưa hưởng BHXH 1 lần; hoặc
- Đang hưởng lương hưu; hoặc
- Chết do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; hoặc
- Đang hưởng trợ cấp TNLĐ - BNN hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động > 61%.
b/ Điều kiện về thân nhân:
- Cha mẹ đẻ (2 bên), người khác mà người này có trách nhiệm nuôi dưỡng: Từ đủ 60 tuổi trở
lên đối với nam và từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; hoặc dưới 60 tuổi trở lên đối với nam và từ
đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ nhưng bị suy giảm khả năng lao động > 81%. (các đối tượng trên
không có thu nhập hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung).
- Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên (chồng từ đủ 60 tuổi trở lên) hoặc vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60
tuổi nhưng bị suy giảm khả năng lao động > 81% . (các đối tượng trên không có thu nhập hoặc
thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung).
- Con chưa đủ 15 tuổi; con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con từ đủ 15 tuổi trở lên nếu bị
suy giảm khả năng lao động > 61%.
3/ Điều kiện hưởng tuất một lần:
Không thuộc đối tượng điều kiện về người chết của tuất hàng tháng hoặc người chết thuộc
đối tượng quy định tại tuất hàng tháng nhưng không có thân nhân hưởng.
II- QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
1/ Mai táng phí:
Thân nhân được hưởng mai táng phí: Bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.
2/ Tuất hàng tháng:
- Tuất cơ bản: 50% mức lương tối thiểu chung/định suất.
- Tuất nuôi dưỡng: 70% mức lương tối thiểu chung/định suất (trường hợp không còn người
trực tiếp nuôi dưỡng).
- Số người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người đối với 1 người chết. Trường
hợp có từ 2 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 2 lần mức trợ cấp
quy định.
- Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện kể từ tháng liền sau tháng mà
người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp TNLĐ, BNN chết.
3/ Tuất một lần:
a/ Trường hợp người lao động đang làm việc hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH
chết:
Thân nhân hưởng tính theo số năm đóng BHXH của người chết: Mỗi năm đóng BHXH tính
bằng 1.5 tháng bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH. Mức hưởng tối thiểu bằng 3
tháng lương bình quân.
b/ Trường hợp người đang hưởng lươ...
CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT
I – ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:
1/ Mai táng phí: Các đối tượng sau đây khi chết (hoặc tòa án tuyên bố là đã chết) thì thân
nhân được hưởng mai táng phí:
- Đang đóng BHXH hoặc bảo lưu thời gian tham gia BHXH hoặc
- Đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng đã nghỉ việc.
2/ Điều kiện hưởng tuất hàng tháng:
a/ Điều kiện về người chết:
- Có đóng BHXH > 15 năm nhưng chưa hưởng BHXH 1 lần; hoặc
- Đang hưởng lương hưu; hoặc
- Chết do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; hoặc
- Đang hưởng trợ cấp TNLĐ - BNN hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động > 61%.
b/ Điều kiện về thân nhân:
- Cha mẹ đẻ (2 bên), người khác mà người này có trách nhiệm nuôi dưỡng: Từ đủ 60 tuổi trở
lên đối với nam từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; hoặc dưới 60 tuổi trở lên đối với nam từ
đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ nhưng bị suy giảm khả năng lao động > 81%. (các đối tượng trên
không có thu nhập hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung).
- Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên (chồng từ đủ 60 tuổi trở lên) hoặc vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60
tuổi nhưng bị suy giảm khả năng lao động > 81% . (các đối tượng trên không thu nhập hoặc
thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung).
- Con chưa đủ 15 tuổi; con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con từ đủ 15 tuổi trở lên nếu bị
suy giảm khả năng lao động > 61%.
3/ Điều kiện hưởng tuất một lần:
Không thuộc đối tượng điều kiện về người chết của tuất hàng tháng hoặc người chết thuộc
đối tượng quy định tại tuất hàng tháng nhưng không có thân nhân hưởng.
II- QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
1/ Mai táng phí:
Thân nhân được hưởng mai táng phí: Bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.
2/ Tuất hàng tháng:
- Tuất cơ bản: 50% mức lương tối thiểu chung/định suất.
- Tuất nuôi dưỡng: 70% mức lương tối thiểu chung/định suất (trường hợp không còn người
trực tiếp nuôi dưỡng).
- Số người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người đối với 1 người chết. Trường
hợp có từ 2 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 2 lần mức trợ cấp
quy định.
- Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện kể từ tháng liền sau tháng
người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp TNLĐ, BNN chết.
3/ Tuất một lần:
a/ Trường hợp người lao động đang làm việc hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH
chết:
Thân nhân hưởng tính theo số năm đóng BHXH của người chết: Mỗi năm đóng BHXH tính
bằng 1.5 tháng bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH. Mức hưởng tối thiểu bằng 3
tháng lương bình quân.
b/ Trường hợp người đang hưởng lương hưu chết:
Thân nhân hưởng tính theo thời gian đã hưởng lương hưu: Nếu chết trong 2 tháng đầu
hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Nếu chết vào tháng sau đó, cứ
CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT - Trang 2
CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT 9 10 968