Ktl-icon-tai-lieu

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ THÁNG 01/2014 ĐẾN THÁNG 12/2014 QUÝ I, II, III, IV/2014 VÀ NĂM 2014

Được đăng lên bởi GhiNa Nguyen Tran
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1187 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------------<>--------------

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỪ THÁNG 01/2014 ĐẾN THÁNG 12/2014
QUÝ I, II, III, IV/2014 VÀ NĂM 2014

Thành phố Hồ Chí Minh 2015

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số 432/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 09/4/2015 của Sở xây dựng
thành phố Hồ Chí Minh về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 1 đến tháng 12;
Quý I, II, III, IV/2014 và năm 2014).

I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây
dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số gía xây dựng
được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công
trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy
lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật) tại thành phố Hồ Chí Minh và bao gồm các loại
chỉ số sau:
- Chỉ số giá xây dựng công trình;
- Chỉ số giá phần xây dựng;
- Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm chỉ số giá vật liệu xây
dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá
máy thi công xây dựng công trình;
- Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.
2. Các từ ngữ trong Tập chỉ số giá xây dựng này được hiểu như sau:
Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động
của giá xây dựng công trình theo thời gian.
Chỉ số giá phần xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi
phí xây dựng của công trình theo thời gian.
Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ
biến động chi phí vật liệu xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán
theo thời gian.
Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ
biến động chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời
gian.
Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ
biến động chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán
theo thời gian.
Thời điểm gốc là thời điểm được chọn làm gốc để so sánh. Các cơ cấu
chi phí xây dựng được xác định tại thời điểm này.
1

Thời điểm so sánh là thời điểm cần xác định các chỉ số giá so với thời
điểm gốc hoặc so với thời điểm so sánh khác.
3. Chỉ số giá xây dựng công trình tại Bảng số 1 đã tính toán đến sự biến động
của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn
đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí khác của chi phí đầu tư xây dựng
công trình.
Các chỉ số giá xây dựng công trình này chưa xét đến sự biến động của chi
phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nế...
S XÂY DNG THÀNH PH H CHÍ MINH
------------<>--------------
CH S GIÁ XÂY DNG
THÀNH PH H CHÍ MINH
T THÁNG 01/2014 ĐN THÁNG 12/2014
QUÝ I, II, III, IV/2014 VÀ NĂM 2014
Thành ph H Chí Minh 2015
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ THÁNG 01/2014 ĐẾN THÁNG 12/2014 QUÝ I, II, III, IV/2014 VÀ NĂM 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ THÁNG 01/2014 ĐẾN THÁNG 12/2014 QUÝ I, II, III, IV/2014 VÀ NĂM 2014 - Người đăng: GhiNa Nguyen Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ THÁNG 01/2014 ĐẾN THÁNG 12/2014 QUÝ I, II, III, IV/2014 VÀ NĂM 2014 9 10 181