Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ thị 11 - Về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1340 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 11/2002/CT-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o ----Ngày 17 Tháng 04 năm
2002

CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng
viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Thời gian qua, kể từ khi triển khai thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi
chính phủ nước ngoài (ban hành kèm theo Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26
tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ), công tác quản lý, sử dụng viện trợ phi
chính phủ nước ngoài về cơ bản đã có chuyển biến tích cực, góp phần phát huy hiệu
quả của nguồn viện trợ này. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số Bộ, ngành,
địa phương và tổ chức đoàn thể chưa chấp hành đầy đủ các quy định của Quyết định
số 64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vẫn còn tiếp diễn việc xin tiếp nhận
hàng hoá đã qua sử dụng không có xác nhận về chất lượng; hàng được gửi đến Việt
Nam trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; một số dự án được
phê duyệt vượt quá thẩm quyền, phê duyệt xong không gửi hồ sơ (hoặc gửi không đầy
đủ) đến các cơ quan có trách nhiệm quản lý ở Trung ương). Những tồn tại trên đã gây
phức tạp trong công tác quản lý, làm sai lệch mục đích của việc tiếp nhận và sử dụng
viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng
viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức đoàn thể chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định của Quyết định số
64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trước mắt thực hiện ngay một số việc
sau:
1. Dự án viện trợ phải được xây dựng, thẩm định, trình duyệt theo đúng quy trình đã
được quy định. Những dự án được phê duyệt không đúng thẩm quyền sẽ không có
hiệu lực thi hành (trường hợp dự án đang triển khai thì phải đình chỉ hoạt động) và
trình duyệt lại theo quy định. Sau khi dự án được duyệt, quyết định phê duyệt (kèm
theo tài liệu, hồ sơ liên quan) phải gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đúng
thời gian quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giám sát chặt chẽ công việc
trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các trường hợp vi phạm để có biện pháp xử lý kịp
thời.
2. Không xem xét việc tiếp nhận hàng hoá thuộc danh mục các mặt hàng cấm nhập
khẩu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (ban hành tại Quyết định số
46/2001/Q...
TH T NG CHÍNH PH ƯỚ
S : 11/2002/CT-TTg
C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A Ĩ
VI T NAM
c l p - T do - H nh phúcĐộ
----- o0o -----
Ngày 17 Tháng 04 n mă
2002
CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng
viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Thời gian qua, kể từ khi triển khai thực hiện Quy chế quản sử dụng viện trợ phi
chính phủ nước ngoài (ban hành kèm theo Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26
tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ), công tác quản lý, s dụng viện trợ phi
chính phủ nước ngoài về bản đã chuyển biến tích cực, góp phần phát huy hiệu
quả của nguồn viện trợ này. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số Bộ, ngành,
địa phương tổ chức đoàn thể chưa chấp hành đầy đủ các quy định của Quyết định
số 64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vẫn còn tiếp diễn việc xin tiếp nhận
hàng hoá đã qua sử dụng không xác nhận về chất lượng; hàng được gửi đến Việt
Nam trước khi được quan nhà nước thẩm quyền cho phép; một số dự án được
phê duyệt vượt quá thẩm quyền, phê duyệt xong không gửi hồ sơ (hoặc gửi không đy
đủ) đến cácquan có trách nhiệm quản lý Trung ương). Những tồn tại trên đã gây
phức tạp trong công tác quản lý, làm sai lệch mục đích của việc tiếp nhận sử dụng
viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng
viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các t chức đoàn thể chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định của Quyết định số
64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trước mắt thực hiện ngay một s việc
sau:
1. Dự án viện trợ phải được xây dựng, thẩm định, trình duyệt theo đúng quy trình đã
được quy định. Những dự án được phê duyệt không đúng thẩm quyền sẽ không
hiệu lực thi hành (trường hợp dự án đang triển khai thì phải đình chỉ hoạt động) và
trình duyệt lại theo quy định. Sau khi d án được duyệt, quyết định p duyệt (kèm
theo tài liu, hồ sơ liên quan) phải gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đúng
thời gian quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giám sát chặt chẽ ng việc
trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các trường hợp vi phạm để biện pháp xử lý kịp
thời.
2. Không xem xét việc tiếp nhận hàng hoá thuộc danh mục các mặt hàng cấm nhập
khẩu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (ban hành tại Quyết định số
46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001), chỉ xét giải quyết hàng viện trợ đy
đủ hồ hợp lệ có c nhận về chất lượng hàng hoá của quan thẩm quyền
bên nước viện trợ. Hàng viện trợ chỉ được gửi đến Việt Nam sau khi đã được cấp
thẩm quyền cho phép tiếp nhận. Những hàng viện trợ không thực hiện đúng quy
định trên, giao Tổng cục Hải quan xử theo quy định, đơn vị tiếp nhn chịu mọi chi
Chỉ thị 11 - Về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài - Trang 2
Chỉ thị 11 - Về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chỉ thị 11 - Về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài 9 10 815