Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ thị 29 Thành ủy

Được đăng lên bởi danglocx3b
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 966 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÀNH UỶ ĐÀ NẴNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 11 năm 2013

Số 29 -CT/TU

CHỈ THỊ
tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật,
kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng
yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới
Những năm qua, thành phố đã ban hành, triển khai thực hiện nhiều chủ
trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc; tăng cường
kỷ luật, kỷ cương hành chính; giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết
chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thiếu trách nhiệm,
nhũng nhiễu nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thành
phố. Nhờ đó, hệ thống chính trị nói chung và chính quyền các cấp nói riêng tiếp tục
được củng cố ngày càng vững mạnh; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước
có nhiều chuyển biến; đội ngũ CBCCVC các cấp không ngừng trưởng thành, ý thức
tu dưỡng đạo đức, lối sống, tinh thần, thái độ và chất lượng phục vụ nhân dân được
nâng lên, đóng góp đáng kể vào thành tựu xây dựng và phát triển thành phố.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, nhìn chung nền công vụ thành phố
chưa thực sự chuyển biến tốt theo hướng phục vụ nhân dân; kỷ luật, kỷ cương
hành chính vẫn còn chưa nghiêm; tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm,
thái độ phục vụ nhân dân cũng như hiệu quả và chất lượng công việc ở một số cơ
quan, đơn vị và một bộ phận CBCCVC chưa đáp ứng được yêu cầu. Trình độ
chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ CBCCVC tuy có tiến bộ hơn trước
nhưng tính chuyên nghiệp chưa cao. Một bộ phận CBCCVC thiếu ý thức tu dưỡng
phẩm chất đạo đức, lối sống, quan liêu, không sát công việc, có biểu hiện tiêu cực,
nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với nhân dân và các tổ chức khi thi hành công vụ.
Tình hình đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển đi lên của thành phố.
Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương,
nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân, xây
dựng đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong tình hình mới,
Ban Thường vụ Thành uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành,
Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện đạt kết quả tốt các nội dung và giải pháp trọng tâm sau đây:
1- Tập trung giáo dục, xây dựng và phát triển đội ngũ CBCCVC các cấp; nâng
cao hơn nữa đạo đức công vụ theo tinh thần 5 xây: “Trách nhiệm”, “Chuyên nghiệp”,
“Trung thực”, “Kỷ cương”, “Gương ...
THÀNH UỶ ĐÀ NẴNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 11 năm 2013
Số 29 -CT/TU
CHỈ THỊ
tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật,
kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng
yêu cầu xây dựng phát trin thành phố trong tình hình mới
Những năm qua, thành phố đã ban hành, triển khai thực hiện nhiều ch
trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc; tăng cường
kỷ luật, kỷ cương hành cnh; go dục phẩm chất đạo đức, li sống; kiên quyết
chống c nh vi quan lu, tham nng, lãng phí, tiêu cực, thiếu trách nhiệm,
nhũng nhiễu nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thành
phố. Nhờ đó, hệ thống chính trị nói chung và chính quyền các cấp nói riêng tiếp tục
được củng cố ngày ng vững mạnh; hiệu lực, hiệu qucông tác quản Nhà nước
nhiều chuyển biến; đội ngũ CBCCVC các cấp không ngừng trưởng thành, ý thức
tu dưỡng đạo đức, lối sống, tinh thần, thái độ chất lượng phục vụ nhân n được
ng n, đóng góp đáng kể vào thành tựu xây dựng và phát triển thành phố.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, nhìn chung nền công vụ thành phố
chưa thực sự chuyển biến tốt theo hướng phục vnhân dân; kỷ luật, kỷ cương
hành chính vẫn còn chưa nghiêm; tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm,
thái độ phục vụ nhân dân cũng như hiệu quả chất lượng công việc một số
quan, đơn vị một bộ phận CBCCVC chưa đáp ứng được yêu cầu. Trình độ
chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ CBCCVC tuy có tiến bộ hơn trước
nhưng tính chuyên nghiệp chưa cao. Một bộ phận CBCCVC thiếu ý thức tu dưỡng
phẩm chất đạo đức, lối sống, quan liêu, không sát công việc, có biểu hiện tiêu cực,
nhũng nhiễu, gây phiền đối với nhân dân và các t chức khi thi hành công vụ.
Tình hình đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến s phát trin đi lên của thành ph.
Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương,
nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân, xây
dựng đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu phát trin thành phố trong tình hình mới,
Ban Thường vThành uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành,
Mặt trận và các đoàn thể chính tr- hội thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện đạt kết quả tốt các nội dung giải pháp trọng tâm sau đây:
1- Tập trung giáo dục, xây dựng và phát triển đội ngũ CBCCVC các cấp; nâng
caon nữa đạo đức công vụ theo tinh thn 5y: Tch nhiệm, “Chuyên nghiệp,
Trung thực”, K ơng”, Gương mu”; đồng thời kiên quyết thực hiện 3 chống
các biểu hiện: Quan liêu, Tiêu cực, Bệnh hình thc”.
1.1- Thực hiện 5 xây trong đội ngũ CBCCVC các cấp
- Trách nhiệm: Xây dựng tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức
nghề nghiệp trong thực thi công vụ, trách nhiệm đối với nhân n của CBCCVC,
đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các quan, đơn vị; công
khai quy trình, cơ chế trách nhiệm trong thực thi công v, nhất trách nhiệm
Chỉ thị 29 Thành ủy - Trang 2
Chỉ thị 29 Thành ủy - Người đăng: danglocx3b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chỉ thị 29 Thành ủy 9 10 889