Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ thị phòng cháy chữa cháy

Được đăng lên bởi Tran Tuan Vinh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thñ tíng chÝnh phñ

---------

Sè
- 02/2006/CT-TTg

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------------------------------------------

Hµ Néi, ngµy 23 th¸ng 01
n¨m 2006

chØ thÞ
VÒ viÖc t¨ng cêng chØ ®¹o vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶
c«ng t¸c phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y
____________

Tõ khi LuËt Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y ®îc Quèc héi khãa X kú häp
thø 9 th«ng qua, c¸c Bé, ngµnh, ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc
thuéc Trung ¬ng ®· cã nhiÒu cè g¾ng triÓn khai c¸c biÖn ph¸p phßng ch¸y vµ
ch÷a ch¸y nªn ®· kiÒm chÕ ®îc sù gia t¨ng vÒ sè vô ch¸y vµ thiÖt h¹i do ch¸y
g©y ra, gãp phÇn ®¾c lùc phôc vô c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt
níc. Tuy vËy, thêi gian qua, trªn ®Þa bµn c¶ níc còng ®· x¶y ra mét sè vô ch¸y
lín, g©y thiÖt h¹i ®Æc biÖt nghiªm träng, trë thµnh vÊn ®Ò bøc xóc cña x· héi.
Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do viÖc qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c phßng
ch¸y, ch÷a ch¸y ë nhiÒu n¬i cha tèt, c«ng t¸c phßng ch¸y, ch÷a ch¸y cßn
nhiÒu bÊt cËp, s¬ hë vµ thiÕu sãt, nhiÒu cÊp, ngµnh, ®¬n vÞ, c¬ së cha thùc sù
quan t©m, ®Çu t ®óng møc cho c«ng t¸c nµy, ý thøc vÒ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y,
viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y cña ngêi ®øng ®Çu c¬
quan, tæ chøc, c¸n bé, c«ng chøc vµ mét bé phËn nh©n d©n cßn cha nghiªm
tóc….
§Ó kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm nªu trªn nh»m thùc hiÖn c«ng t¸c phßng ch¸y, ch÷a
ch¸y cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a, Thñ tíng ChÝnh phñ chØ thÞ c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬
quan thuéc ChÝnh phñ vµ ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng
triÓn khai thùc hiÖn c¸c viÖc sau ®©y:
1. Tríc m¾t, ngay trong mïa hanh kh« ®Çu n¨m 2006, nhÊt lµ trong dÞp TÕt Nguyªn
®¸n BÝnh TuÊt cÇn thêng xuyªn, liªn tôc tæ chøc tuyªn truyÒn, phæ biÕn, híng dÉn n©ng
cao ý thøc, kiÕn thøc vÒ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y cho nh©n d©n vµ c¸n bé, c«ng nh©n, viªn
chøc; tæ chøc c¸c ®ît kiÓm tra an toµn phßng ch¸y, ch÷a ch¸y t¹i c¸c chî, trung t©m th¬ng
m¹i, khu d©n c, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô vµ c¸c c¬ së träng ®iÓm kh¸c cã nguy
c¬ ch¸y cao; tæ chøc x©y dùng, cñng cè lùc lîng, trang bÞ ph¬ng tiÖn, c¸c ®iÒu kiÖn
phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, c¸c ph¬ng ¸n phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, cøu hé, cøu n¹n; tæ chøc ký
cam kÕt b¶o ®¶m an toµn phßng ch¸y, ch÷a ch¸y; tæ chøc trùc, t¨ng cêng tuÇn tra, canh
g¸c nhÊt lµ vµo ban ®ªm vµ ngoµi giê lµm viÖc, kÞp thêi kh¾c phôc c¸c s¬ hë, thiÕu sãt
vÒ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y vµ xö lý nghiªm c¸c vi ph¹m quy ®Þnh vÒ phßng ch¸y, ch÷a
ch¸y.
Bé C«ng an, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n theo chøc n¨ng, nhiÖm vô c...
thñ tíng chÝnh phñ
-- - - - - -- -
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
02/2006/CT-TTg
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - -
Hµ Néi, ngµy 23 th¸ng 01
n¨m 2006
chØ thÞ
VÒ viÖc ngng chØ ®¹o vµ thùc hiÖn cã hiÖu q
c«ng t¸c phßng ch¸y vµ ch÷a cy
____________
khi LuËt Phßng ch¸y ch÷a ch¸y ®îc Quèc héi khãa X häp
thø 9 th«ng qua, c¸c , ngµnh, ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc
thuéc Trung ¬ng ®· nhiÒu g¾ng triÓn khai c¸c biÖn ph¸p phßng ch¸y
ch÷a ch¸y nªn ®· kiÒm chÕ ®îc gia t¨ng ch¸y thiÖt h¹i do ch¸y
g©y ra, gãp phÇn ®¾c lùc phôc c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh - héi cña ®Êt
níc. Tuy vËy, thêi gian qua, trªn ®Þa bµn c¶ níc còng ®· x¶y ra mét sè vô ch¸y
lín, g©y thiÖt h¹i ®Æc biÖt nghiªm träng, trë thµnh vÊn ®Ò c xóc cña héi.
Nguyªn nh©n chñ yÕu do viÖc qu¶n chøc thùc hiÖn c«ng t¸c phßng
ch¸y, ch÷a ch¸y ë nhiÒu n¬i cha tèt, c«ng t¸c phßng ch¸y, ch÷a ch¸y cßn
nhiÒu bÊt cËp, thiÕu sãt, nhiÒu cÊp, ngµnh, ®¬n vÞ, së cha thùc
quan t©m, ®Çu t ®óng møc cho c«ng t¸c nµy, ý thøc phßng ch¸y, ch÷a ch¸y,
viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt phßng ch¸y, ch÷a ch¸y cña ngêi ®øng ®Çu
quan, chøc, c¸n bé, c«ng chøc mét phËn nh©n d©n cßn cha nghiªm
tóc….
§Ó kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm nªu trªn nh»m thùc hiÖn c«ng t¸c phßng ch¸y, ch÷a
ch¸y cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a, Thñ tíng ChÝnh phñ chØ thÞ c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬
quan thuéc ChÝnh phñ vµ ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng
triÓn khai thùc hiÖn c¸c viÖc sau ®©y:
1. Tríc m¾t, ngay trong mïa hanh kh« ®Çu n¨m 2006, nhÊt lµ trong dÞp TÕt Nguyªn
®¸n BÝnh TuÊt cÇn thêng xuyªn, liªn tôc tæ chøc tuyªn truyÒn, phæ biÕn, híng dÉn n©ng
cao ý thøc, kiÕn thøc vÒ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y cho nh©n d©n vµ c¸n bé, c«ng nh©n, viªn
chøc; tæ chøc c¸c ®ît kiÓm tra an toµn phßng ch¸y, ch÷a ch¸y t¹i c¸c chî, trung t©m th¬ng
m¹i, khu d©n c, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô vµ c¸c c¬ së träng ®iÓm kh¸c cã nguy
c¬ ch¸y cao; tæ chøc x©y dùng, cñng cè lùc lîng, trang bÞ ph¬ng tiÖn, c¸c ®iÒu kiÖn
phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, c¸c ph¬ng ¸n phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, cøu hé, cøu n¹n; tæ chøc ký
cam kÕt b¶o ®¶m an toµn phßng ch¸y, ch÷a ch¸y; tæ chøc trùc, t¨ng cêng tuÇn tra, canh
g¸c nhÊt lµ vµo ban ®ªm vµ ngoµi giê lµm viÖc, kÞp thêi kh¾c phôc c¸c s¬ hë, thiÕu sãt
vÒ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y vµ xö lý nghiªm c¸c vi ph¹m quy ®Þnh vÒ phßng ch¸y, ch÷a
ch¸y.
Bé C«ng an, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n theo chøc n¨ng, nhiÖm vô cña
m×nh cÇn qu¸n triÖt tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn ngay NghÞ ®Þnh sè 09/2006/N§-CP
ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2006 cña Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a
ch¸y rõng; cÇn ®Æc biÖt chó ý x¸c ®Þnh vµ c¶nh b¸o sím c¸c khu rõng cã nguy c¬ ch¸y
cao; híng dÉn cho nh©n d©n c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn phßng ch¸y, ch÷a ch¸y khi
®èt n¬ng rÉy vµ ho¹t ®éng trong rõng; x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n phßng ch¸y, ch÷a ch¸y
rõng.
2. ChuÈn bÞ vµ tiÕn hµnh s¬ kÕt 5 n¨m thùc hiÖn LuËt Phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, tæ
chøc c¸c ho¹t ®éng nh©n dÞp kû niÖm 45 n¨m ngµy ban hµnh Ph¸p lÖnh “Quy ®Þnh
viÖc qu¶n lý nhµ níc ®èi víi c«ng t¸c phßng ch¸y, ch÷a ch¸y” vµ 5 n¨m ban hµnh LuËt
Chỉ thị phòng cháy chữa cháy - Trang 2
Chỉ thị phòng cháy chữa cháy - Người đăng: Tran Tuan Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chỉ thị phòng cháy chữa cháy 9 10 324