Ktl-icon-tai-lieu

CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG BA NĂM 2013 - 2015 NHẰM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ TÁI CƠ CẤU KINH TẾ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG THEO HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/CT-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013

CHỈ THỊ
VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG BA NĂM 2013 - 2015 NHẰM THỰC HIỆN
ĐỀ ÁN TỔNG THỂ TÁI CƠ CẤU KINH TẾ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG
TRƯỞNG THEO HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ NĂNG LỰC CẠNH
TRANH GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
Ngày 19 tháng 02 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 339/QĐ-TTg phê
duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng
cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020. Để thúc đẩy mạnh mẽ
quá trình tái cơ cấu kinh tế, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng cao
nhất các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Chỉ thị này; phù hợp với mục tiêu, quan
điểm, định hướng và giải pháp tái cơ cấu kinh tế trong Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19
tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; hàng quý, tổ chức giao ban kiểm điểm tình hình
thực hiện, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện tái cơ cấu kinh tế trong ngành, lĩnh vực và địa
phương thuộc thẩm quyền quản lý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng
Chính phủ.
2. Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được
giao hoàn thiện Chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; phối hợp theo
dõi, giám sát đảm bảo các đề án, văn bản quy phạm pháp luật phục vụ tái cơ cấu kinh tế gắn với
chuyển đổi mô hình tăng trưởng được soạn thảo đúng tiến độ; chủ trì thẩm tra, thẩm định đảm
bảo nội dung dự thảo đề án, văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với mục tiêu, quan điểm, định
hướng và giải pháp tái cơ cấu kinh tế trong Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm
2013 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ
quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, các Bộ, cơ quan khác thuộc Chính phủ, các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp
để thường xuyên cung cấp thông tin, tuyên truyền về các cơ chế, chính sách, tình hình và kết quả
tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nhất là những biện pháp, cách làm sáng tạo,
đạt hiệu quả cao.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu, điều p...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013
CHỈ THỊ
VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG BA NĂM 2013 - 2015 NHẰM THỰC HIỆN
ĐỀ ÁN TỔNG THỂ TÁI CƠ CẤU KINH TẾ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG
TRƯỞNG THEO HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ NĂNG LỰC CẠNH
TRANH GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
Ngày 19 tháng 02 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 339/QĐ-TTg phê
duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng
cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020. Để thúc đẩy mạnh mẽ
quá trình tái cơ cấu kinh tế, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng cao
nhất các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Chỉ thị này; phù hợp với mục tiêu, quan
điểm, định hướng và giải pháp tái cơ cấu kinh tế trong Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19
tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; hàng quý, tổ chức giao ban kiểm điểm tình hình
thực hiện, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện tái cơ cấu kinh tế trong ngành, lĩnh vực và địa
phương thuộc thẩm quyền quản lý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng
Chính phủ.
2. Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được
giao hoàn thiện Chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; phối hợp theo
dõi, giám sát đảm bảo các đề án, văn bản quy phạm pháp luật phục vụ tái cơ cấu kinh tế gắn với
chuyển đổi mô hình tăng trưởng được soạn thảo đúng tiến độ; chủ trì thẩm tra, thẩm định đảm
bảo nội dung dự thảo đề án, văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với mục tiêu, quan điểm, định
hướng và giải pháp tái cơ cấu kinh tế trong Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm
2013 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ
quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, các Bộ, cơ quan khác thuộc Chính phủ, các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp
để thường xuyên cung cấp thông tin, tuyên truyền về các cơ chế, chính sách, tình hình và kết quả
tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nhất là những biện pháp, cách làm sáng tạo,
đạt hiệu quả cao.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu, điều phối, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc
thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế của các ngành, lĩnh vực, địa phương, các tập đoàn và tổng
CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG BA NĂM 2013 - 2015 NHẰM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ TÁI CƠ CẤU KINH TẾ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG THEO HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG BA NĂM 2013 - 2015 NHẰM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ TÁI CƠ CẤU KINH TẾ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG THEO HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG BA NĂM 2013 - 2015 NHẰM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ TÁI CƠ CẤU KINH TẾ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG THEO HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 9 10 776