Ktl-icon-tai-lieu

CHỈ THỊ Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------Số: 417/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2010

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác
Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo
_________

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình
hình mới (gọi tắt là Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị) và Nghị định số
116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc
phòng - an ninh (gọi tắt là Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ), trong
những năm qua, nhất là năm 2009 công tác giáo dục quốc phòng - an ninh
(GDQP-AN) đã được lãnh đạo các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, các tập
đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (gọi tắt là
cơ quan, tổ chức Trung ương), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh các quân khu, cấp ủy, chính
quyền các địa phương, Hội đồng GDQP-AN các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
thực hiện có hiệu quả, thiết thực, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên,
các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ chức được nâng cao, lòng yêu
nước, yêu chủ nghĩa xã hội được củng cố; công tác GDQP-AN cho học sinh, sinh
viên dần đi vào nền nếp, góp phần quan trọng củng cố nền quốc phòng toàn dân và
giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện công tác GDQP-AN trong thời gian qua
còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm:
- Sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác GDQP-AN ở một số địa
phương, cơ quan tổ chức Trung ương chưa toàn diện; nhận thức và trách nhiệm
của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong đó có cả cán bộ chủ chốt và người đứng
đầu cơ quan, tổ chức đối với công tác GDQP-AN chưa sâu sắc, đến nay vẫn còn
nhiều cơ quan, tổ chức Trung ương chưa tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
- an ninh (KTQP-AN) cho các đối tượng theo Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính
trị và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ, nhất là đối tượng 3, 4, 5
thuộc Bộ, ngành quản lý. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công

1

tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác
GDQP-AN còn thiếu chặt chẽ.
- Đội ngũ giáo viên GDQP-AN còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng,
nhiều cơ sở giáo dục chưa có hoặc thiếu giáo viên chuyên trách theo quy định, cơ
sở vật chất phục vụ giảng dạy còn thiếu, chất lượng môn học GDQP-AN của học
sinh, sinh viên ở một số trường trung học phổ thông, t...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Số: 417/CT-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2010
CHỈ THỊ
Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác
Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo
_________
Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình
hình mới (gọi tắt Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị) Nghị định số
116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc
phòng - an ninh (gọi tắt Nghị định s 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ), trong
những năm qua, nhất năm 2009 công tác giáo dục quốc phòng - an ninh
(GDQP-AN) đã được lãnh đạo các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, các tập
đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (gọi tắt là
quan, tổ chức Trung ương), Đảng ủy, Bộ lệnh các quân khu, cấp ủy, chính
quyền c địa phương, Hội đồng GDQP-AN các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
thực hiện có hiệu quả, thiết thực, nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên,
các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm v bảo vệ Tổ chức được nâng cao, lòng yêu
nước, yêu chủ nghĩa hội được củng cố; công tác GDQP-AN cho học sinh, sinh
viên dần đi vào nền nếp, góp phần quan trọng củng cố nền quốc phòng toàn dân và
giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện công tác GDQP-AN trong thời gian qua
còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm:
- Sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác GDQP-AN một số đa
phương, quan tổ chức Trung ương chưa toàn diện; nhận thức trách nhiệm
của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong đó c cán bộ chủ chốt người đứng
đầu quan, tổ chức đối với công tác GDQP-AN chưa sâu sắc, đến nay vẫn còn
nhiều quan, tổ chức Trung ương chưa tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
- an ninh (KTQP-AN) cho các đối tượng theo Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Cnh
trị Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ, nhất đối tượng 3, 4, 5
thuộc Bộ, ngành quản lý. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công
1
CHỈ THỊ Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo - Trang 2
CHỈ THỊ Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CHỈ THỊ Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo 9 10 796