Ktl-icon-tai-lieu

CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2013-2015

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 895/CT–BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

CHỈ THỊ
VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2013-2015
Thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI về Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội
nhập quốc tế"; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 về việc triển khai Kết luận số
51-KL/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chỉ thị số
18/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện quy
hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát
triển của xã hội giai đoạn 2011-2015, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục
và đào tạo, các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và các đơn vị thuộc Bộ
thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:
1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo
a. Về phát triển nhân lực phục vụ ngành giáo dục địa phương cần tập trung vào những việc sau:
Đánh giá hiện trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên phục vụ và cán bộ quản lý theo trình độ,
chuyên môn được đào tạo, vị trí việc làm và độ tuổi làm việc tại các cơ sở giáo dục và cơ quan
quản lý giáo dục do sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm quản lý. Công việc này cần hoàn
thành trước quý II năm 2013.
Xác định nhu cầu bồi dưỡng, thay thế và đào tạo mới nhân lực trong ngành giáo dục của địa
phương.
Xác định nhu cầu đào tạo lại, nhu cầu đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp hoặc chuyển đổi việc làm
cho những giáo viên chưa bố trí được công việc phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo.
Lập kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng theo nhu cầu đã được xác định và phối hợp với các
trường cao đẳng, đại học sư phạm tổ chức thực hiện kế hoạch hiệu quả.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, rà soát công tác tuyển dụng, sử
dụng và bồi dưỡng giáo viên, để đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra công khai, minh bạch có
sự giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND), thành phố trực thuộc Trung ương về các giải
pháp, cơ chế, điều kiện thực hiện quy hoạch nhân lực ngành giáo dục ở trình độ, trung cấp
chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học tại địa phươn...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 895/CT–BGDĐT Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2013-2015
Thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI về Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội
nhập quốc tế"; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 về việc triển khai Kết luận số
51-KL/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chỉ thị số
18/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện quy
hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát
triển của xã hội giai đoạn 2011-2015, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục
và đào tạo, các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và các đơn vị thuộc Bộ
thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:
1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo
a. Về phát triển nhân lực phục vụ ngành giáo dục địa phương cần tập trung vào những việc sau:
Đánh giá hiện trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên phục vụ và cán bộ quản lý theo trình độ,
chuyên môn được đào tạo, vị trí việc làm và độ tuổi làm việc tại các cơ sở giáo dục và cơ quan
quản lý giáo dục do sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm quản lý. Công việc này cần hoàn
thành trước quý II năm 2013.
Xác định nhu cầu bồi dưỡng, thay thế và đào tạo mới nhân lực trong ngành giáo dục của địa
phương.
Xác định nhu cầu đào tạo lại, nhu cầu đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp hoặc chuyển đổi việc làm
cho những giáo viên chưa bố trí được công việc phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo.
Lập kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng theo nhu cầu đã được xác định và phối hợp với các
trường cao đẳng, đại học sư phạm tổ chức thực hiện kế hoạch hiệu quả.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, rà soát công tác tuyển dụng, sử
dụng và bồi dưỡng giáo viên, để đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra công khai, minh bạch có
sự giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp.
CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2013-2015 - Trang 2
CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2013-2015 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2013-2015 9 10 56