Ktl-icon-tai-lieu

Chia Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
trở lên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.........................................................................
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) .................................................Nam/Nữ: ...............................
Chức danh: .....................................................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...........................Quốc tịch: .......................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .........................................................................................
Ngày cấp: ....../......./................................................ Cơ quan cấp: ...................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):....................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................. ..............................................................
Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ........................................................................…...................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................….............................................
Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................................
Điện thoại: ......................................... Fax: ......................................................................................
Email: .............................................. Website: .................................................................................
Đại diện theo pháp luật của công ty
Đăng ký kinh doanh công ty TNHH với nội dung sau:
1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) CÔNG TY TNHH............................................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .......................................................................…......
Tên công ty viết tắt (nếu có): ........................................... .............…..........................................…….
2. Địa chỉ trụ sở chín...
Mẫu Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
trở lên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.........................................................................
Tôi là: (ghi họ tên bằng chữ in hoa) .................................................Nam/Nữ: ...............................
Chức danh: .....................................................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...........................Quốc tịch: .......................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .........................................................................................
Ngày cấp: ....../......./................................................ Cơ quan cấp: ...................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):....................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................. ..............................................................
Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ........................................................................…...................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................….............................................
Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................................
Điện thoại: ......................................... Fax: ......................................................................................
Email: .............................................. Website: .................................................................................
Đại diện theo pháp luật của công ty
Đăng ký kinh doanh công ty TNHH với nội dung sau:
1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) CÔNG TY TNHH............................................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .......................................................................…......
Tên công ty viết tắt (nếu có): ........................................... .............…..........................................…….
2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………….....................................................................
Điện thoại: ........................................ Fax: .......................................................................................
Email: .............................................. Website: ................................................................................
3. Ngành, nghề kinh doanh:
STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành kinh
tế quốc dân)
4. Vốn điều lệ: ................................................................................................................................
- Tổng số: .............................................................................................. .......................................
- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.
5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):............................................
6. Tên, địa chỉ chi nhánh:
7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:
8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:
Tôi và các thành viên cam kết:
- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;
- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ
đăng ký kinh doanh.
- Không vi phạm Điều 8 Luật Giao thông đường bộ về sử dụng lòng, lề đường; nơi để xe đúng quy
định cho khách hàng tại địa chỉ: …
......, ngày ....... tháng ........ năm.......
Chia Công ty TNHH 2 thành viên trở lên - Trang 2
Chia Công ty TNHH 2 thành viên trở lên - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chia Công ty TNHH 2 thành viên trở lên 9 10 705