Ktl-icon-tai-lieu

chiến lược phát triển kinh tế

Được đăng lên bởi Hoàng Thành
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHIÕN L¦îC
PH¸T TRIÓN KINH TÕ - X· HéI 2011 - 2020

I- T×NH H×NH §ÊT N¦íC Vµ BèI C¶NH QUèC TÕ

1. T×nh h×nh ®Êt níc
Trong 10 n¨m thùc hiÖn ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 2001 - 2010,
chóng ta ®· tranh thñ thêi c¬, thuËn lîi, vît qua nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc, nhÊt lµ nh÷ng
t¸c ®éng tiªu cùc cña hai cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh - kinh tÕ khu vùc vµ toµn cÇu, ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín vµ rÊt quan träng, ®Êt níc ®· ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn,
bíc vµo nhãm níc ®ang ph¸t triÓn cã thu nhËp trung b×nh.
NhiÒu môc tiªu chñ yÕu cña ChiÕn lîc 2001 - 2010 ®· ®îc thùc hiÖn, ®¹t bíc ph¸t triÓn
míi c¶ vÒ lùc lîng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt. Kinh tÕ t¨ng trëng nhanh, ®¹t tèc ®é b×nh
qu©n 7,26%/n¨m. N¨m 2010, tæng s¶n phÈm trong níc b×nh qu©n ®Çu ngêi ®¹t 1.168 USD.
C¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch theo híng tÝch cùc. ThÓ chÕ kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x·
héi chñ nghÜa tiÕp tôc ®îc x©y dùng vµ hoµn thiÖn. C¸c lÜnh vùc v¨n ho¸, x· héi ®¹t
thµnh tùu quan träng trªn nhiÒu mÆt, nhÊt lµ xãa ®ãi, gi¶m nghÌo. §êi sèng vËt chÊt vµ
tinh thÇn cña nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn râ rÖt; d©n chñ trong x· héi tiÕp tôc ®îc më réng.
ChÝnh trÞ - x· héi æn ®Þnh; quèc phßng, an ninh ®îc gi÷ v÷ng. C«ng t¸c ®èi ngo¹i, héi
nhËp quèc tÕ ®îc triÓn khai s©u réng vµ hiÖu qu¶, gãp phÇn t¹o m«i trêng hßa b×nh, æn
®Þnh vµ t¨ng thªm nguån lùc cho ph¸t triÓn ®Êt níc.
DiÖn m¹o cña ®Êt níc cã nhiÒu thay ®æi. ThÕ vµ lùc cña níc ta v÷ng m¹nh thªm
nhiÒu; vÞ thÕ cña ViÖt Nam trªn trêng quèc tÕ ®îc n©ng lªn, t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò quan
träng ®Ó ®Èy nhanh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa vµ n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cña
nh©n d©n.
§¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu nªu trªn lµ nhê ph¸t huy ®îc søc m¹nh cña toµn d©n téc, sù
nç lùc phÊn ®Êu vît bËc, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña toµn d©n, toµn qu©n, céng ®ång doanh
nghiÖp vµ cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ, sù qu¶n lý ®iÒu hµnh cã hiÖu qu¶ cña Nhµ n íc díi sù
l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng.
Tuy nhiªn, nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc cha t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng. Kinh tÕ ph¸t triÓn
cha bÒn v÷ng. ChÊt lîng t¨ng trëng, n¨ng suÊt, hiÖu qu¶, søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ
thÊp, c¸c c©n ®èi kinh tÕ vÜ m« cha v÷ng ch¾c, cung øng ®iÖn cha ®¸p øng yªu cÇu. C«ng

t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ viÖc huy ®éng, sö dông c¸c nguån lùc cßn h¹n chÕ, kÐm hiÖu
qu¶, ®Çu t cßn dµn tr¶i; qu¶n lý nhµ níc ®èi víi doanh nghiÖp nãi chung cßn nhiÒu yÕu
kÐm, viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng chñ së h÷u ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc cßn bÊt cËp.
T¨ng trëng kinh tÕ vÉn dùa nhiÒu vµo c¸c yÕu tè ph¸t triÓn theo chiÒu réng, chËm chuyÓn
sang ...
CHIÕN L¦îC
PH¸T TRIÓN KINH TÕ - X· HéI 2011 - 2020
I- T×NH H×NH §ÊT N¦íC Vµ BèI C¶NH QUèC TÕ
1. T×nh h×nh ®Êt níc
Trong 10 n¨m thùc hiÖn ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 2001 - 2010,
chóng ta ®· tranh thñ thêi c¬, thuËn lîi, vît qua nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc, nhÊt lµ nh÷ng
t¸c ®éng tiªu cùc cña hai cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh - kinh tÕ khu vùc vµ toµn cÇu, ®¹t ®-
îc nh÷ng thµnh tùu to lín rÊt quan träng, ®Êt níc ®· ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn,
bíc vµo nhãm níc ®ang ph¸t triÓn cã thu nhËp trung b×nh.
NhiÒu môc tiªu chñ yÕu cña ChiÕn lîc 2001 - 2010 ®· ®îc thùc hiÖn, ®¹t bíc ph¸t triÓn
míi lùc lîng n xuÊt, quan n xt. Kinh tÕ t¨ng trëng nhanh, ®¹t tèc ®é b×nh
qu©n 7,26%/n¨m. N¨m 2010, ng sn phÈm trong níc b×nh qu©n ®Çu ngêi ®¹t 1.168 USD.
u kinh tÕ chuyÓn dÞch theo híng ch c. ThÓ chÕ kinh t trêng ®Þnh híng x·
i chñ nghÜa tiÕp tôc ®îcy ng hoµn thiÖn. C¸c nh vùc v¨n ho¸, héi ®¹t
thµnh tùu quan träng trªn nhiÒu mÆt, nhÊt xãa ®ãi, gi¶m nghÌo. §êi ng vËt chÊt
tinh thÇn a nh©n n ®îc c¶i thiÖn rÖt; d©n chñ trong héi tiÕp tôc ®îc më ng.
ChÝnh trÞ - héi æn ®Þnh; quèc png, an ninh ®îc gi÷ v÷ng. C«ng t¸c ®èi ngo¹i, héi
nhËp quèc ®îc triÓn khai s©u réng hiÖu qu, p phÇn t¹o m«i trêng a b×nh, æn
®Þnh vµ t¨ng thªm nguån lùc cho ph¸t triÓn ®Êt níc.
DiÖn m¹o cña ®Êt níc nhiÒu thay ®æi. ThÕ lùc cña níc ta v÷ng m¹nh thªm
nhiÒu; thÕ cña ViÖt Nam trªn trêng quèc tÕ ®îc n©ng lªn, t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò quan
träng ®Ó ®Èy nhanh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cña
nh©n d©n.
§¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu nªu trªn nhê ph¸t huy ®îc søc m¹nh cña toµn d©n téc,
lùc phÊn ®Êu vît bËc, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña toµn d©n, toµn qu©n, céng ®ång doanh
nghiÖp vµ cña c¶ thèng chÝnh trÞ, qu¶n lý ®iÒu hµnh hiÖu qu¶ cña Nhµ níc díi
l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng.
Tuy nhiªn, nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc cha t¬ng ng víi tiÒm n¨ng. Kinh ph¸t triÓn
cha bÒn v÷ng. ChÊt lîng t¨ng trëng, n¨ng suÊt, hiÖu qu¶, søc c¹nh tranh cña nÒn kinh
thÊp, c¸c c©n ®èi kinh cha v÷ng ch¾c, cung øng ®iÖn cha ®¸p øng yªu cÇu. C«ng
chiến lược phát triển kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chiến lược phát triển kinh tế - Người đăng: Hoàng Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
chiến lược phát triển kinh tế 9 10 128