Ktl-icon-tai-lieu

Chính quyền địa phương cơ sở theo cách hiểu phổ biến của khoa học hành chính là chính quyền cấp thấp nhất

Được đăng lên bởi xuanhung23
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chính quyền địa phương cơ sở theo cách hiểu phổ biến của khoa học hành chính là chính quyền cấp thấp nhất. Ở Việt
Nam hiện nay, chính quyền địa phương cấp thấp nhất được gọi là "cấp xã''. Theo quy định tại Điều 118, Hiến pháp
1992, sửa đổi bổ sung năm 2001 và Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2003, đối với cấp xã bao
gồm: xã, phường và thị trấn.

Chính quyền địa phương cơ sở là chính quyền được tổ chức ra nhằm bảo đảm, bảo vệ và phục vụ quyền,
lợi ích của nhân dân, nhân dân là đối tượng cơ bản để chính quyền phục vụ . Dưới góc độ vai trò của nhà
nước; nhân dân chính là chủ thể của quyền lực nhà nước. Theo đó, chính quyền địa phương cơ sở phải là
chính quyền do nhân dân tổ chức ra, của nhân dân và hoạt động vì nhân dân. Các bản Hiên pháp của Việt
Nam, từ 1946, 1959, 1980 đến 1992 đều khẳng định Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân,
vì nhân dân. Điều 2, Hiến pháp 1992 sửa đổi bổ sung năm 2001 khẳng định: Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân,
tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân... Những biểu hiện căn bản của chính quyền địa phương cơ
sở là: về tổ chức do nhân dân tổ chức ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân; về hoạt động do cán bộ,
công chức tiến hành phải xuất phát trên nền tảng lợi ích của nhân dân và vì nhân dân để phục vụ.
Đối chiếu những tiêu chuẩn trên, gắn với thực tiễn tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã hiện nay
có thể thấy nổi lên một số vấn đề cơ bản.
Chính quyền cấp xã về cơ bản đã thể hiện được quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt chức năng
quan lý nhà nước, đang có những cải cách căn bản về tổ chức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX, X, đặc biệt là Nghị quyết số 17-TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa X ngày l tháng 8 năm 2007 về ''Dẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao
hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước''. Các địa phương đang triển khai thực hiện các đề án như:
Thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân huyện, quận và phường tại 10 tỉnh, thành phố bắt đầu từ ngày 01 tháng 4
năm 2009; vấn đề nhất thể hóa vai trò bí thư với chủ tịch Ủy ban nhân dân xã... Những cải cách về tổ
chức bộ máy cơ quan hành chính nói chung và chính quyền địa phương cơ sở nói riêng đã bước đầu
mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, vấn đề này đang trong quá trình tổ chức thí điểm, cần tiếp tục
nghiên cứu hoàn thiện. Mặt khác, về cơ bản chính quyền địa phương cơ sở hiện nay ...
Chính quyền địa phương cơ sở theo cách hiểu phổ biến của khoa học hành chính là chính quyền cấp thấp nhất. Ở Việt
Nam hiện nay, chính quyền địa phương cấp thấp nhất được gọi "cấp xã''. Theo quy định tại Điều 118, Hiến pháp
1992, sửa đổi bổ sung năm 2001 và Luật Tổ chức hội đồng nhân dânủy ban nhân dân năm 2003, đối với cấp xã bao
gồm: xã, phường và thị trấn.
Chính quyền địa phương sở chính quyền được tổ chức ra nhằm bảo đảm, bảo vệ phục vụ quyền,
lợi ích của nhân dân, nhân dân là đối tượng cơ bản để chính quyền phục vụ . Dưới góc độ vai trò của nhà
nước; nhân dân chính chủ thể của quyền lực nhà nước. Theo đó, chính quyền địa phương sở phải
chính quyền do nhân dân tổ chức ra, của nhân dân và hoạt động vì nhân dân. Các bản Hiên pháp của Việt
Nam, từ 1946, 1959, 1980 đến 1992 đều khẳng định Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân,
nhân dân. Điều 2, Hiến pháp 1992 sửa đổi bổ sung m 2001 khẳng định: Nhà nước Cộng hòa hội
chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân,
tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân... Những biểu hiện căn bản của chính quyền địa phương
sở là: về tổ chức do nhân dân tổ chức ra chịu trách nhiệm trước nhân dân; về hoạt động do cán bộ,
công chức tiến hành phải xuất phát trên nền tảng lợi ích của nhân dân và vì nhân dân để phục vụ.
Đối chiếu những tiêu chuẩn trên, gắn với thực tiễn tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã hiện nay
có thể thấy nổi lên một số vấn đề cơ bản.
Chính quyền cấp về bản đã thể hiện được quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt chức năng
quan nhà nước, đang những cải cách căn bản về tổ chức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX, X, đặc biệt là Nghị quyết s 17-TW Hội nghị lần thứ m Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa X ngày l tháng 8 năm 2007 về ''Dẩy mạnh cải cách hành chính, ng cao
hiệu lực, hiệu quả quản bộ máy n ớc''. Các địa phương đang triển khai thực hiện các đề án như:
Thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân huyện, quận và phường tại 10 tỉnh, thành phố bắt đầu từ ngày 01 tháng 4
năm 2009; vấn đề nhất thể hóa vai trò thư với chủ tịch Ủy ban nhân dân xã... Những cải cách về tổ
chức bộ máy quan hành chính nói chung chính quyền địa phương s nói riêng đã bước đầu
mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, vấn đề này đang trong quá trình tổ chức thí điểm, cần tiếp tục
nghiên cứu hoàn thiện. Mặt khác, về bản chính quyền địa phương sở hiện nay vẫn đang được tổ
chức theo hình của nền hành chính công truyền thống, biểu hiện tính thứ bậc, mệnh lệnh hành chính
chặt chẽ song trùng giữa quan thẩm quyền chung (ủy ban nhân dân) với quan thẩm quyền
riêng (chuyên môn) đã tạo ra tính thụ động, trông chờ và ỷ lại của cấp cơ sở đối với cấp trên.
Về hoạt dộng của chính quyền cấp bước đầu đã đạt được những hiệu quả nhất định về các lĩnh vực
quản được giao. Điều này được phản ánh thông qua những giải pháp Chính phủ tiến hành trong
thời gian qua như: cải cách thủ tục hành chính theo hướng xây dựng mô hình hành chính ''một cửa, một
dấu''; công khai các thủ tục hành chínhy dựng bộ thủ tục hành chính); mạnh dạn phân cấp chức năng,
nhiệm vụ cho cấp trong thực hiện các nhiệm vụ y tế, văn hoá, giáo dục, thể thao, xây dựng,…Song,
năng lực của đội n cán bộ, công chức một số chính quyền cấp mặt chưa tương xứng với mức
độ phân cấp thậm chí có một số cán bộ, công chức tha hoá về đạo đức lối sống đẫn đến những quyết định
hành chính hoác hành vi gây ảnh hướng xấu đến hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương.
Thực trạng trên, xuất phát từ những nguyên nhân sau:
Thứ nhất, thể chế pháp luật vẫn còn hạn chế trong cách xác định giữa thẩm quyền và trách nhiệm của cán
bộ, công chức về thực thi công vụ. Hiện tại, các văn bản quy phạm pháp luật mới chỉ dừng lại ở việc quy
định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền choquan công quyền, cán bộ, công chức mà chưa quy định cụ
thể, rõ ràng về ''trách nhiệm'' của cán bộ, công chức khi thực thi công vụ. Do đó, hành vi của cán bộ, công
chức chưa được xác định về tính chịu trách nhiệm; chịu trách nhiệm về cái gì và chịu trách nhiệm với ai?
Cách quy định của pháp luật như vây, vô hình chung đã tạo ra sự đa đảng trong ''sắc thái quan hệ'' của cán
bộ, công chức với nhân dân.
Thứ hai, việc phân công, phân cấp mặt, lĩnh vực chưa ràng, còn mang dấun của một nền hành
chính công truyền thống. Hiện nay, ấn đã phân cấp chức năng, nhiệm vụ đã có những đổi mới. Tuy nhiên,
chế phân cấp vẫn chưa được đổi mới mạnh mẽ còn mang tính ''nhỏ giọt'', chủ yếu phân cấp nhiệm
vụ chưa phân cấp nguồn lực. Với chế mang tính mệnh lệnh thứ bậc chặt chẽ song trùng ''trực
thuộc'' đã làm cho cấp sở trở nên thụ động, trông chờ, lại, thiếu sáng tạo trong xem xét, giải quyết
các vấn đề sở. Đây một trong những nguyên nhân tạo ra căn bệnh quan liêu, hành chính xa dân,
biến chính quyền - nơi đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân trở thành quan công quyền, mang
tính chuyên môn thuần tuý, giải quyết vấn đề một cách máy móc và thụ động.
Thứ ba, hình công vụ nặng về ''chức nghiệp'' đã nh hưởng đến ý thức trách nhiệm của cán bộ,
công chức trong giải quyết công việc với nhân dân. Tình trạng cố gắng bằng ch này hay ch khác để
được vào biên chế nhằm hưởng lương ''suốt đời''; giỏi hay không giỏi vẫn cán bộ hoặc công chức được
1
Chính quyền địa phương cơ sở theo cách hiểu phổ biến của khoa học hành chính là chính quyền cấp thấp nhất - Trang 2
Chính quyền địa phương cơ sở theo cách hiểu phổ biến của khoa học hành chính là chính quyền cấp thấp nhất - Người đăng: xuanhung23
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chính quyền địa phương cơ sở theo cách hiểu phổ biến của khoa học hành chính là chính quyền cấp thấp nhất 9 10 64