Ktl-icon-tai-lieu

Chú ý khi viết tờ khai cấp sổ BHXH

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mét sè chó ý khi viÕt tê khai:
- Hä tªn viÕt in hoa
- Khai chi tiÕt cét 3 theo ®óng yªu cÇu(chøc danh nghÒ, cÊp bËc, tªn ®¬n vÞ,
chøc vô, ®Þa ®iÓm ®¬n vÞ lµm viªc…).
- Tõ 1/2007 khai møc ®ãng lµ VND (cét 6,7).
- ViÕt 1 kiÓu ch÷, ko c¸ch dßng, ko söa ch÷a, tÈy xãa…
- Tê khai ph¶I cã ®ñ 2 mÆt(in trªn 1 tê giÊy ).
- Nép tríc 01 tê khai( ko cÇn ký, ®ãng dÊu) kÌm H§L§, SYLL, GKSK,GKS.
(Riªng GKS cã thÓ nép b¶n sao).+ 01 Danh s¸ch ®Ò nghÞ cÊp sæ+ 01 GiÊy ®Ò
nghÞ lÊy ph«I sæ.

...
Mét sè chó ý khi viÕt tê khai:
- Hä tªn viÕt in hoa
- Khai chi tiÕt cét 3 theo ®óng yªu cÇu(chøc danh nghÒ, cÊp bËc, tªn ®¬n vÞ,
chøc vô, ®Þa ®iÓm ®¬n vÞ lµm viªc ).
- Tõ 1/2007 khai møc ®ãng lµ VND (cét 6,7).
- ViÕt 1 kiÓu ch÷, ko c¸ch dßng, ko söa ch÷a, tÈy xãa
- Tê khai ph¶I cã ®ñ 2 mÆt(in trªn 1 tê giÊy ).
- Nép tríc 01 tê khai( ko cÇn ký, ®ãng dÊu) kÌm H§L§, SYLL, GKSK,GKS.
(Riªng GKS cã thÓ nép b¶n sao).+ 01 Danh s¸ch ®Ò nghÞ cÊp sæ+ 01 GiÊy ®Ò
nghÞ lÊy ph«I sæ.
Chú ý khi viết tờ khai cấp sổ BHXH - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chú ý khi viết tờ khai cấp sổ BHXH 9 10 82