Ktl-icon-tai-lieu

Chức năng kho bạc NN huyện

Được đăng lên bởi minhlacaigai
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 710 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 163 /QĐ-KBNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
_______________________
TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí và chức năng
Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (KBNN
huyện) là tổ chức trực thuộc KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(KBNN tỉnh) có chức năng thực hiện nhiệm vụ KBNN trên địa bàn theo quy
định của pháp luật.
KBNN huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở
tài khoản tại ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện giao dịch, thanh
toán theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tập trung các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn,
hạch toán các khoản thu cho các cấp ngân sách.
KBNN huyện có quyền trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân để
nộp NSNN hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho NSNN theo
quy định của pháp luật.

2. Tổ chức thực hiện kiểm soát thanh toán, chi trả các khoản chi NSNN
trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Có quyền từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng, không đủ
các điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của
mình.
3. Quản lý quỹ ngân sách huyện và các quỹ tài chính khác được giao;
quản lý các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo
quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; quản lý tiền, ấn chỉ đặc biệt,
tài sản, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi
tại KBNN huyện.
4. Thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ theo quy
định.
5. Quản lý ngân quỹ KBNN huyện theo chế độ quy định.
6. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại KBNN huyện.
7. Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh to...
B TÀI CHÍNH
KHO BC NHÀ NƯỚC
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
S : 163 /QĐ-KBNN
Hà Ni, ngày 17 tháng 3 năm 2010
QUYT ĐỊNH
Quy định nhim v, quyn hn và cơ cu t chc
ca KBNN huyn, qun, th xã, thành ph trc thuc tnh
_______________________
TNG GIÁM ĐỐC KHO BC NHÀ NƯỚC
Căn c Ngh định s 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 ca
Chính ph quy định chc năng, nhim v, quyn hn cơ cu t chc ca
B Tài chính;
Căn c Quyết định s 108/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2009 ca
Th tướng Chính ph quy đnh chc năng, nhim v, quyn hn cơ cu t
chc ca KBNN trc thuc B Tài chính;
Căn c Quyết định s 362/QĐ-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2010 ca B
trưởng B Tài chính quy đnh chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t
chc ca KBNN tnh, thành ph trc thuc Trung ương;
Theo đề ngh ca V trưởng V T chc cán b,
QUYT ĐỊNH:
Điu 1. V trí và chc năng
Kho bc Nhà nước huyn, qun, th xã, thành ph trc thuc tnh (KBNN
huyn) t chc trc thuc KBNN tnh, thành ph trc thuc Trung ương
(KBNN tnh) chc năng thc hin nhim v KBNN trên địa bàn theo quy
định ca pháp lut.
KBNN huyn tư cách pháp nhân, tr s, con du riêng đưc m
tài khon ti ngân hàng thương mi trên địa bàn để thc hin giao dch, thanh
toán theo quy định ca pháp lut.
Điu 2. Nhim v và quyn hn
1. Tp trung các khon thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên đa bàn,
hch toán các khon thu cho các cp ngân sách.
KBNN huyn quyn trích tài khon tin gi ca t chc, nhân đ
np NSNN hoc áp dng các bin pháp hành chính khác để thu cho NSNN theo
quy định ca pháp lut.
Chức năng kho bạc NN huyện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chức năng kho bạc NN huyện - Người đăng: minhlacaigai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chức năng kho bạc NN huyện 9 10 554