Ktl-icon-tai-lieu

Chức năng nhiệm vụ của KBNN

Được đăng lên bởi minhlacaigai
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thñ t−íng ChÝnh phñ

Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè 108/2009/Q§-TTg
Hµ Néi, ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2009

QuyÕt ®Þnh

Quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n
vu c¬ cÊu tæ chøc cña Kho b¹c Nhu n−íc trùc thuéc Bé Tui chÝnh

Thñ t−íng ChÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch Nhµ n−íc ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2002;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/2007/N§-CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2007 cña ChÝnh phñ quy
®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 118/2008/N§-CP ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2008 cña ChÝnh phñ quy
®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh;
XÐt ®Ò nghÞ cña Bé tr−ëng Bé Tµi chÝnh,
QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1. VÞ trÝ vu chøc n¨ng
1. Kho b¹c Nhµ n−íc lµ c¬ quan trùc thuéc Bé Tµi chÝnh, thùc hiÖn chøc n¨ng tham
m−u, gióp Bé tr−ëng Bé Tµi chÝnh qu¶n lý nhµ n−íc vÒ quü ng©n s¸ch nhµ n−íc, c¸c quü tµi
chÝnh nhµ n−íc vµ c¸c quü kh¸c cña Nhµ n−íc ®−îc giao qu¶n lý; qu¶n lý ng©n quü; tæng kÕ
to¸n nhµ n−íc; thùc hiÖn viÖc huy ®éng vèn cho ng©n s¸ch nhµ n−íc vµ cho ®Çu t− ph¸t triÓn
th«ng qua h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2. Kho b¹c Nhµ n−íc cã t− c¸ch ph¸p nh©n, con dÊu cã h×nh Quèc huy, ®−îc më tµi
kho¶n t¹i ng©n hµng nhµ n−íc vµ c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cã
trô së t¹i thµnh phè Hµ Néi.
§iÒu 2. NhiÖm vô vu quyÒn h¹n
Kho b¹c Nhµ n−íc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y:
1. Tr×nh Bé tr−ëng Bé Tµi chÝnh ®Ó tr×nh ChÝnh phñ, Thñ t−íng ChÝnh phñ xem xÐt,
quyÕt ®Þnh:
a) C¸c dù ¸n luËt, dù th¶o nghÞ quyÕt cña Quèc héi, dù ¸n ph¸p lÖnh, dù th¶o nghÞ quyÕt
cña Uû ban Th−êng vô Quèc héi; dù th¶o nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ; dù th¶o quyÕt ®Þnh cña
Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ lÜnh vùc qu¶n lý cña Kho b¹c Nhµ n−íc;
b) ChiÕn l−îc, quy ho¹ch, ch−¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng, ®Ò
¸n, dù ¸n quan träng vÒ qu¶n lý quü ng©n s¸ch nhµ n−íc, c¸c quü tµi chÝnh nhµ n−íc vµ c¸c
quü kh¸c cña Nhµ n−íc.
2. Tr×nh Bé tr−ëng Bé Tµi chÝnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh:

2
a) Dù th¶o th«ng t− vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c vÒ lÜnh vùc qu¶n lý cña Kho b¹c Nhµ n−íc;
b) KÕ ho¹ch ho¹t ®éng hµng n¨m cña Kho b¹c Nhµ n−íc.
3. Ban hµnh v¨n b¶n h−íng dÉn chuyªn m«n, nghiÖp vô, v¨n b¶n quy ph¹m néi bé, v¨n
b¶n c¸ biÖt thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Kho b¹c Nhµ n−íc.
4. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, chiÕn l−îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch,
ch−¬ng tr×nh, dù ¸n, ®Ò ¸n thuéc lÜnh vùc qu¶n lý quü ng©n...
Thñ tíng ChÝnh phñ Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
108/2009/Q§-TTg
Hµ Néi, ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2009
QuyÕt ®Þnh
Quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n
vu c¬ cÊu tæ chøc cña Kho b¹c Nhu níc trùc thuéc Bé Tui chÝnh
Thñ tíng ChÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2002;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/2007/N§-CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2007 cña ChÝnh phñ quy
®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 118/2008/N§-CP ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2008 cña ChÝnh phñ quy
®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh;
XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh,
QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1. VÞ trÝ vu chøc n¨ng
1. Kho b¹c Nhµ níc lµ c¬ quan trùc thuéc Bé Tµi chÝnh, thùc hiÖn chøc n¨ng tham
mu, gióp Bé trëng Bé Tµi chÝnh qu¶n lý nhµ níc vÒ quü ng©n s¸ch nhµ níc, c¸c quü tµi
chÝnh nhµ níc vµ c¸c quü kh¸c cña Nhµ níc ®îc giao qu¶n lý; qu¶n lý ng©n quü; tæng kÕ
to¸n nhµ níc; thùc hiÖn viÖc huy ®éng vèn cho ng©n s¸ch nhµ níc vµ cho ®Çu t ph¸t triÓn
th«ng qua h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2. Kho b¹c Nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n, con dÊu cã h×nh Quèc huy, ®îc më tµi
kho¶n t¹i ng©n hµng nhµ níc vµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cã
trô së t¹i thµnh phè Hµ Néi.
§iÒu 2. NhiÖm vô vu quyÒn h¹n
Kho b¹c Nhµ níc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y:
1. Tr×nh Bé trëng Bé Tµi chÝnh ®Ó tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt,
quyÕt ®Þnh:
a) C¸c dù ¸n luËt, dù th¶o nghÞ quyÕt cña Quèc héi, dù ¸n ph¸p lÖnh, dù th¶o nghÞ quyÕt
cña Uû ban Thêng vô Quèc héi; dù th¶o nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ; dù th¶o quyÕt ®Þnh cña
Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ lÜnh vùc qu¶n lý cña Kho b¹c Nhµ níc;
b) ChiÕn lîc, quy ho¹ch, ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, ch¬ng tr×nh hµnh ®éng, ®Ò
¸n, dù ¸n quan träng vÒ qu¶n lý quü ng©n s¸ch nhµ níc, c¸c quü tµi chÝnh nhµ níc vµ c¸c
quü kh¸c cña Nhµ níc.
2. Tr×nh Bé trëng Bé Tµi chÝnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh:
Chức năng nhiệm vụ của KBNN - Trang 2
Chức năng nhiệm vụ của KBNN - Người đăng: minhlacaigai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chức năng nhiệm vụ của KBNN 9 10 942