Ktl-icon-tai-lieu

chức năng nhiệm vụ sỏ tài nguyên & môi trường tuyên quang

Được đăng lên bởi Jony Nguyen
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 3 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 655 /QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy,
biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLTBTNMT-BNV ngày
15/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên
và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp; Thông tư liên tịch số
12/2007/TTLT-BTNMT-BNV ngày 27/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận
chuyên môn về Bảo vệ môi trường tại cơ quan Nhà nước và Doanh nghiệp Nhà
nước; Căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV ngày
04/12/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng
đất và Tổ chức phát triển quỹ đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số
238/TTr-TNMT ngày 18/9/2008( kèm theo Đề án số 773/ĐA-TNMT ngày
18/9/2008) xin phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường và
đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 377/TTr-SNV ngày 23/9/2008
về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế Sở Tài
nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức
bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, như sau:
I. Vị trí và chức năng:
Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang là cơ quan chuyên môn thuộc
Uỷ ban nhân dân tỉnh. Có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực
hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa
1

bàn tỉnh bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường,
khí tượng thuỷ văn, đo đạc bản đồ. Thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh
vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.
Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài
khoản riêng theo quy định ...
UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH TUYÊN QUANG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 655 /QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 24 tháng 11 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy,
biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ
quy định t chức các cơ quan chuyên môn thuộc U ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLTBTNMT-BNV ngày
15/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của quan chuyên môn về tài nguyên
môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp; Thông liên tịch số
12/2007/TTLT-BTNMT-BNV ngày 27/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một s điều của Nghị định s
81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính ph quy định tổ chức, b phận
chuyên môn vBảo vmôi trường tại cơ quan Nớc và Doanh nghiệp Nhà
nước; Căn cứ Thông liên tịch số 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV ngày
04/12/2004 của Bộ Tài nguyên Môi trường - Bộ Nội vụ ớng dẫn v chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn t chức của Văn phòng Đăng quyền sử dụng
đất và Tổ chức phát triển quỹ đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tại tờ trình số
238/TTr-TNMT ngày 18/9/2008( kèm theo Đ án s 773/ĐA-TNMT ngày
18/9/2008) xin pduyệt Đề án xác đnh chức ng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường và
đề nghị của Giám đốc Sở Nội v tại Ttrình số 377/TTr-SNV ngày 23/9/2008
về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, t chức bmáy, biên chế Sở Tài
nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức
bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, như sau:
I. Vị trí và chức năng:
Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang là cơ quan chuyên môn thuộc
Uỷ ban nhân dân tỉnh. Có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực
hiện chức năng quản lý nnước v lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa
1
chức năng nhiệm vụ sỏ tài nguyên & môi trường tuyên quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chức năng nhiệm vụ sỏ tài nguyên & môi trường tuyên quang - Người đăng: Jony Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
chức năng nhiệm vụ sỏ tài nguyên & môi trường tuyên quang 9 10 785