Ktl-icon-tai-lieu

chứng từ TSCD

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Đại
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị: Công ty Bánh kẹo Tràng An
Địa chỉ: Khu công nghiệp Hưng Yên

BIÊN BẢN GIAO NHẬ
Ngày 09 tháng 01 năm

Ban giao nhận TSCĐ gồm:
- Ông / Bà: Trần Ngọc
- Ông / Bà: Nguyễn Kiên
- Ông / Bà: Trần Minh

Địa điểm giao nhận TSCĐ:
Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STT
1
1

Tên, ký hiệu
quy cách (cấp
hạng TSCĐ)
2
Xe tải Kia 4A2 XL T2.5 AT
CỘNG

Số
hiệu
TSCĐ
3
XT001

Nước
SX

Năm
SX

4
Mỹ

5
2012

DỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM
STT
1
1
2

Tên, qui cách
dụng cụ, phụ tùng
2

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Mẫu số 01-TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số : 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

N BẢN GIAO NHẬN TSCĐ
Ngày 09 tháng 01 năm 2012

Nợ: 211, 133
Có: 331

Chức vụ: Trưởng Phòng Thiết bị
Chức vụ: Nhân viên
Chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh

Năm
đưa vào
SD
6
9/1/2012

Công suất
(d/tích
thiết kế)
7

Đại diện bên giao.
Đại diện bên giao.
Đại diện bên sử dụng.

Tính nguyên giá tài sản cố định
Giá mua
Cước
Chi phí
Nguyên giá
(giá SX)
phí VC lắp đặt
TSCĐ
8
9
10
11
695,000,000
695,000,000
695,000,000

ỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM THEO
Đơn vị tính
3

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nhận
(Ký, họ tên)

Ngày 09 tháng 01 năm 2012
Người giao
(Ký, họ tên)

TSCĐ
15/2006/QĐ-BTC
ưởng Bộ Tài chính)
Số: 122/05

bên sử dụng.

Ghi
chú
12

Số lượng
4

09 tháng 01 năm 2012
Người giao
(Ký, họ tên)

Đơn vị: Công ty Bánh kẹo Tràng An
Địa chỉ: Khu công nghiệp Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ
Tháng 12 năm 2012

STT

Chỉ tiêu

Tỷ lệ khấu
hao(%) or Toàn DN
thời gian sử
dụng(năm) Nguyên giá TSCĐ

Nơi sử dụng

Số KH

I

I.Số KH trích tháng trước

7,042,000,000

22,116,667

1

KH TSCĐ hữu hình

7,042,000,000

22,116,667

2

KH TSCĐ vô hình

II

II. Số KH tăng trong tháng

695,000,000

4,247,222

1

Phương tiện vận tải của bộ phận bán hàng

695,000,000

4,247,222

7,737,000,000

26,363,889

7,737,000,000

26,363,889

10

III III. Số KH TSCĐ giảm trong tháng
IV IV. Số KH trích tháng này(I+II-III)
1

KH TSCĐ hữu hình

2

KH TSCĐ vô hình

Người lập bảng
(Ký, họ tên)

Mẫu số 06-TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Số 122/07

TK 627- Chi
TK 641 - Chi TK 642 - Chi phí
phí sản xuất
phí bán hàng
QLDN
chung
8,750,000

13,000,000

366,667

8,750,000

13,000,000

366,667

4,247,222
4,247,222
8,750,000

17,247,222

366,667

8,750,000

17,247,222

366,667

Ngày 30 tháng 01 năm 2012
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

...
Đơn vị: Công ty Bánh kẹo Tràng An
Địa chỉ: Khu công nghiệp Hưng Yên
BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ
Ngày 09 tháng 01 năm 2012
Ban giao nhận TSCĐ gồm:
- Ông / Bà: Trần Ngọc
- Ông / Bà: Nguyễn Kiên
- Ông / Bà: Trần Minh
Địa điểm giao nhận TSCĐ:
Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:
STT
Tên, ký hiệu Số Nước Năm
quy cách (cấp hiệu SX SX
hạng TSCĐ) TSCĐ
1 2 3 4 5
1 Xe tải Kia 4A2 XL T2.5 AT XT001 Mỹ 2012
CỘNG
DỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM THEO
STT
1 2
1
2
Giám đốc
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên, đóng dấu)
(Ký, họ tên)
Tên, qui cách
dụng cụ, phụ tùng
chứng từ TSCD - Trang 2
chứng từ TSCD - Người đăng: Nguyễn Xuân Đại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
chứng từ TSCD 9 10 212