Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi trường THCS Phước Thiền Nhiệm kỳ 2015 - 2016

Được đăng lên bởi nguyenhuuloc1978
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN NHƠN TRẠCH
LIÊN ĐỘI THCS PHƯỚC THIỀN
Số 02 CT/LĐ
Phước Thiền, ngày 08 tháng 9 năm 2015

Chương trình
Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi trường THCS Phước Thiền
Nhiệm kỳ 2015 - 2016
Năm học 2015 – 2016, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, nhiều
ngày kỷ niệm lớn của đất nước và tuổi trẻ: Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và
Quốc khánh 2/9; Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. chương
trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường THCS Phước thiền nhiệm kỳ 2015 2016 tập trung vào các nội dung sau:
I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC
“Thiếu nhi Nhơn Trạch
Phát huy truyền thống
Hiếu học, chăm ngoan
Tiến bước lên Đoàn”
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tăng cường các hoạt động giáo dục đội viên về truyền thống cách mạng vẻ
vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, Hội, Đội và tuổi trẻ nhân các ngày kỷ niệm
lớn. Tham gia tổ chức tốt các đợt thi đua và các hoạt động thiếu nhi chào mừng Đại
hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
2. Triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” trong công tác
thiếu nhi.
3. Triển khai thực hiện đề án “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo
dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 – 2020”; tiếp
tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Nhơn Trạch lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội
Đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII về công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục
thiếu niên, nhi đồng.
4. Tổ chức sâu rộng phong trào “Thiếu nhi Đồng Nai thi đua thực hiện tốt 5
điều Bác Hồ dạy”; cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy vào

1

các phong trào của Đội phù hợp với điều kiện của từng Chi đội. Huy động nguồn lực
chăm lo, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn được vững bước đến trường.
5. Nâng cao chất lượng công tác đội viên, bồi dưỡng chỉ huy đội, xây dựng tập
thể Đội trong các nhà trường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công
tác cho giáo viên phụ trách Chi đội.
III. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1. Liên đội thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc măng non chào mừng Đại
hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm học trị giá từ một triệu đồng trở lên.
2. Tiếp tục triển khai phong trào kế hoạch nhỏ xây dựng vườn tượng các danh
nhân tại Văn miếu Trấn Biên và đóng góp xây dựng 03 ngôi nhà Khăn Quàng Đỏ giúp
đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn n...
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN NHƠN TRẠCH
LIÊN ĐỘI THCS PHƯỚC THIỀN
Số 02 CT/LĐ Phước Thiền, ngày 08 tháng 9 năm 2015
Chương trình
Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi trường THCS Phước Thiền
Nhiệm kỳ 2015 - 2016
Năm học 2015 2016, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, nhiu
ngày kỷ nim ln ca đất nưc và tui tr: K niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám
Quốc khánh 2/9; Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. chương
trình ng tác Đội và phong trào thiếu nhi trường THCS Phước thiền nhiệm kỳ 2015 -
2016 tập trung vào các nội dung sau:
I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC
“Thiếu nhi Nhơn Trạch
Phát huy truyền thống
Hiếu học, chăm ngoan
Tiến bước lên Đoàn”
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tăng ờng các hoạt động giáo dục đội viên về truyền thống cách mạng v
vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, Hội, Đội tuổi trẻ nhân các ngày kỷ niệm
lớn. Tham gia t chức tốt các đợt thi đua và các hoạt động thiếu nhi chào mừng Đi
hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
2. Triển khai Ch thị s42-CT/TW ngày 24/3/2015 ca Ban thư Trung ương
Đảng về Tăng ng slãnh đạo của Đảng đối với ng tác giáo dụcởngch
mạng, đạo đức, lối sốngna cho thế hệ trẻ giai đon 2015 - 2030 trongng tác
thiếu nhi.
3. Triển khai thực hiện đề án “Tăng ờng bồi ỡng tưởng cách mạng, giáo
dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên tnh Đồng Nai giai đoạn 2015 – 2020”; tiếp
tc thc hin Ngh quyết Đi hi Đoàn huyn Nhơn Trch ln thứ IV, Ngh quyết Đi hi
Đoàn tỉnh Đng Nai ln thứ VIII về công tác ph trách Đi và bo v, chăm sóc, giáo dc
thiếu niên, nhi đng.
4. Tổ chức sâu rộng phong trào “Thiếu nhi Đồng Nai thi đua thực hiện tốt 5
điều Bác Hồ dạy”; cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy vào
1
Chương trình Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi trường THCS Phước Thiền Nhiệm kỳ 2015 - 2016 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi trường THCS Phước Thiền Nhiệm kỳ 2015 - 2016 - Người đăng: nguyenhuuloc1978
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương trình Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi trường THCS Phước Thiền Nhiệm kỳ 2015 - 2016 9 10 295