Ktl-icon-tai-lieu

chương trình công tác kiểm tra - giám sát toàn khóa nhiệm kỳ (2015-2020)

Được đăng lên bởi dutg-321
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG ỦY XÃ THẠCH GIÁM
ỦY BAN KIỂM TRA
*
Số 01-CTr/ UBKT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thạch Giám, ngày 12 tháng 5 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác kiểm tra - giám sát toàn khoá nhiệm kỳ (2015 - 2020)
Của Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy xã Thạch Giám
Căn cứ chương VII Điều 32 của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (khoá XI)
quy định và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;
Căn cứ nhiệm vụ UBKT các cấp do Điều lệ Đảng quy định và tình hình thực tế
của địa phương.
UBKT Đảng ủy xây dựng nội dung trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát toàn
khóa (nhiệm kỳ 2015 - 2020) như sau:
I- Yêu cầu nhiệm vụ:
- Tham mưu cho cấp ủy ban hành Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy và
Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, năm dựa vào Chương trình công
tác của Đảng ủy.
- Giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc kiểm tra có kết quả thiết thực góp
phần làm tốt công tác xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên xây
dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
chính trị của địa phương.
II- Nhiệm vụ cụ thể:
* Quý II/ 2015.
1- Kiểm tra các chương trình đầu tư của các cấp và chủ trương, chính sách đối
với vùng miền núi, vùng dân tộc.
2- TiÕp tôc chØ ®¹o xem xÐt xö lý kû luËt ®¶ng viªn vi ph¹m cßn tån ®äng.
3- KiÓm tra ®¶ng viªn cã dÊu hiÖu vi ph¹m kÓ c¶ cÊp uû cïng cÊp (nÕu cã)
4- Thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao.
* Quý III/2015
1- Tham mưu cho cấp ủy và kết hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể kiểm
tra các hoạt động của chi bộ và các đoàn thể từ xã đến thôn bản.
2- Kiểm tra các chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ, việc thu nộp Đảng phí,
kiểm tra Đảng phí cùng cấp.
1

3- Thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao.
* Quý IV/ 2015.
1- Xây dựng chương trình kiểm tra của UBKT năm 2016.
2- Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ đảng năm 2015.
3- Thực hiện chương trình kiểm tra của UBKT năm 2015.
4- Thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao.
* Quý I / 2016
1- Nắm đảng viên vi phạm tư cách, tổ chức Đảng yếu kém qua kết quả phân
xếp loại cuối năm 2015.
2- Kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm.
3- Kiểm tra các chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ, việc thu nộp Đảng phí.
4- Thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao.
* Quý II / 2016
1- Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng 6
tháng đầu năm 2016.
2- Kiểm tra các chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ, việc thu nộp Đảng phí.
3- Thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao.
* Quý III / 2016
1- Giám sát chuyên đề đảng viên, chi bộ trực thuộc.
2- Kiểm tra các chi bộ trực thuộc thực hiện n...
ĐẢNG ỦY XÃ THẠCH GIÁM
ỦY BAN KIỂM TRA
*
Số 01-CTr/ UBKT
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thạch Giám, ngày 12 tháng 5 năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác kiểm tra - giám sát toàn khoá nhiệm kỳ (2015 - 2020)
Của Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy xã Thạch Giám
Căn cứ chương VII Điều 32 của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (khoá XI)
quy định và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;
Căn cứ nhiệm vụ UBKT các cấp do Điều lệ Đảng quy định nh hình thực tế
của địa phương.
UBKT Đảng ủy xây dựng nội dung trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát toàn
khóa (nhiệm kỳ 2015 - 2020) như sau:
I- Yêu cầu nhiệm vụ:
- Tham mưu cho cấp ủy ban hành Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy
Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, năm dựa vào Chương trình công
tác của Đảng ủy.
- Giúp cấp ủy chđạo thực hiện tốt các cuộc kiểm tra kết quả thiết thực góp
phần làm tốt công tác xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên xây
dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
chính trị của địa phương.
II- Nhiệm vụ cụ thể:
* Quý II/ 2015.
1- Kiểm tra các chương trình đầu của các cấpchủ trương, chính sách đối
với vùng miền núi, vùng dân tộc.
2- TiÕp tôc chØ ®¹o xem xÐt xö lý kû luËt ®¶ng viªn vi ph¹m cßn tån ®äng.
3- KiÓm tra ®¶ng viªn cã dÊu hiÖu vi ph¹m kÓ c¶ cÊp uû cïng cÊp (nÕu cã)
4- Thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao.
* Quý III/2015
1- Tham mưu cho cấp ủy và kết hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể kiểm
tra các hoạt động của chi bộ và các đoàn thể từ xã đến thôn bản.
2- Kiểm tra các chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ, việc thu nộp Đảng phí,
kiểm tra Đảng phí cùng cấp.
1
chương trình công tác kiểm tra - giám sát toàn khóa nhiệm kỳ (2015-2020) - Trang 2
chương trình công tác kiểm tra - giám sát toàn khóa nhiệm kỳ (2015-2020) - Người đăng: dutg-321
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
chương trình công tác kiểm tra - giám sát toàn khóa nhiệm kỳ (2015-2020) 9 10 732