Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG PTDTBT-THCS QUẢNG LÂM NHIỆM KỲ 2015 – 2017

Được đăng lên bởi hungdb1982
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG PTDTBT-THCS QUẢNG LÂM
NHIỆM KỲ 2015 – 2017
ST
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
T
1 Đã đến giờ làm việc BTC xin trân trọng kính mời các vị đại biểu các vị khách quý, và
toàn thể Đại hội đứng dậy làm lễ chào cờ
- Ngiêm ….chào cờ: - Quốc ca, Quốc tế ca.
- Xin trân trọng kính mời các vị khách quý, các vị đại biểu an tọa.
2

* Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:
KÝnh tha quí vÞ ®¹i biÓu! c¸c vÞ kh¸ch quý !
Thưa toàn thể đại hội !
Lêi ®Çu tiªn, cho phÐp BTC göi tíi c¸c vÞ ®¹i biÓu c¸c vÞ kh¸ch quý, lêi kính chóc søc
khoÎ vµ lêi chµo tr©n träng nhÊt!
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu!
KÝnh tha c¸c vÞ kh¸ch quý!
Thực hiện kế hoạch số 33a /KH/ĐU, ngày 23 tháng 10 năm 2014 của BTV đảng
bộ xã Quảng Lâm, về việc tiến hành đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ xã Quảng
Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2017.
Hôm nay, Chi bộ trường PTDTBT- THCS Quảng Lâm long trọng tổ chức Đại
hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong
nhiệm kỳ 2012-2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 20152017, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức,
đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2015 –
2017.
Về dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu:
* Về phía tổ công tác giúp Đảng bộ xã Quảng Lâm tổ chức Đại hội:
Xin trân trọng được giới thiệu :
- Đ/c: Trịnh Quang Anh – UVBCH Huyện ủy- Giám đốc TTBDCT huyện
- Đ/c: Vũ Tiến Hưng - Trưởng phòng văn hóa thông tin
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón !
* Về phía Ban Thường vụ Đảng uỷ xã : xin trân trọng được đón tiếp đ/c:
1. Đ/c : Phạm Khắc Huyên - UVBCH huyện ủy – Bí thư đảng ủy xã Quảng Lâm
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng !
Xin trân trọng được giới:
2. Đ/c : Giàng A Xìa – UVBTV – Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm
3. Đ/c: Lùng Văn Trưởng – UVBTV – Chủ tịch HĐND xã Quảng Lâm
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón !
Xin trân trọng được giới thiệu:
- Các Đ/c lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn xã Quảng
Lâm

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón !
* Về dự đại hội hôm nay còn có các Đ/c trong ban chi ủy của các chi bộ trực thuộc
Đảng ủy xã Quảng Lâm
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón !

3
4
5

6

7
8

9

* Về phía Chi bộ nhà trường:
xin trân trọng giới thiệu
Đ/c: Trần Hoàng – UVBCH - BT chi bộ và các đồng chi đảng viên trong chi bộ đã có
măt đông đủ
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón !
- Về dự đại hội hôm nay có đồng chí phóng viên đài truyền thanh truyền hình huyện
đến dự và đ...
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG PTDTBT-THCS QUẢNG LÂM
NHIỆM KỲ 2015 – 2017
ST
T
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1 Đã đến giờ làm việc BTC xin trân trọng kính mời các vị đại biểu các vị khách quý, và
toàn thể Đại hội đứng dậy làm lễ chào cờ
- Ngiêm ….chào cờ: - Quốc ca, Quốc tế ca.
- Xin trân trọng kính mời các vị khách quý, các vị đại biểu an tọa.
2 * Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:
KÝnh tha quí vÞ ®¹i biÓu! c¸c vÞ kh¸ch quý !
Thưa toàn thể đại hội !
Lêi ®Çu tiªn, cho phÐp BTC göi tíi c¸c ®¹i biÓu c¸c kh¸ch quý, lêi kính chóc søc
khoÎ vµ lêi chµo tr©n träng nhÊt!
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu!
KÝnh tha c¸c vÞ kh¸ch quý!
Thực hiện kế hoạch số 33a /KH/ĐU, ngày 23 tháng 10 năm 2014 của BTV đảng
bộ xã Quảng Lâm, về việc tiến hành đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ xã Quảng
Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2017.
Hôm nay, Chi bộ trường PTDTBT- THCS Quảng Lâm long trọng tổ chức Đại
hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong
nhiệm k 2012-2015 phương hướng, nhiệm v trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015-
2017, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ các chức danh chủ chốt của Chi bộ, đủ đức,
đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2015
2017.
Về dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu:
* Về phía tổ công tác giúp Đảng bộ xã Quảng Lâm tổ chức Đại hội:
Xin trân trọng được giới thiệu :
- Đ/c: Trịnh Quang Anh – UVBCH Huyện ủy- Giám đốc TTBDCT huyện
- Đ/c: Vũ Tiến Hưng - Trưởng phòng văn hóa thông tin
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón !
* Về phía Ban Thường vụ Đảng uỷ xã : xin trân trọng được đón tiếp đ/c:
1. Đ/c : Phạm Khắc Huyên - UVBCH huyện ủy – Bí thư đảng ủy xã Quảng Lâm
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng !
Xin trân trọng được giới:
2. Đ/c : Giàng A Xìa – UVBTV – Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm
3. Đ/c: Lùng Văn Trưởng – UVBTV – Chủ tịch HĐND xã Quảng Lâm
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón !
Xin trân trọng được giới thiệu:
- Các Đ/c lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn xã Quảng
Lâm
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG PTDTBT-THCS QUẢNG LÂM NHIỆM KỲ 2015 – 2017 - Trang 2
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG PTDTBT-THCS QUẢNG LÂM NHIỆM KỲ 2015 – 2017 - Người đăng: hungdb1982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG PTDTBT-THCS QUẢNG LÂM NHIỆM KỲ 2015 – 2017 9 10 617