Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình đào tạo bách khoa

Được đăng lên bởi Hieu Con Lon Ton
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
đh bách khoa
8
7.2
7.27.2
7.2 Danh m
Danh mDanh m
Danh mục học phần chi tiết
ục học phần chi tiếtục học phần chi tiết
ục học phần chi tiết
c
cc
của ch
ủa chủa ch
ủa chương tr
ương trương tr
ương trình
ình ình
ình đào t
đào tđào t
đào tạo
ạoạo
ạo
7.2.1 Danh mc hc phn chung khi k thut
TT
TTTT
TT
MÃ S
MÃ SMÃ S
MÃ S
TÊN H
TÊN HTÊN H
TÊN HỌC PHẦN
ỌC PHẦNỌC PHẦN
ỌC PHẦN
KH
KHKH
KHỐI
ỐI ỐI
ỐI
LƯỢNG
ỢNGỢNG
ỢNG
K
KK
KỲ HỌC THEO KH CHUẨN
Ỳ HỌC THEO KH CHUẨNỲ HỌC THEO KH CHUẨN
Ỳ HỌC THEO KH CHUẨN
1 2 3 4 5 6 7 8
Lý lun chính tr 10 TC
1
SSH1110
Nhng NLCB ca CN Mác-Lênin I 2(2-1-0-4) 2
2
SSH1120
Nhng NLCB ca CN Mác-Lênin II 3(3-0-0-6) 3
3
SSH1050
Tư tưởng H Chí Minh 2(2-0-0-4) 2
4
SSH1130
Đường li CM ca Đảng CSVN 3(3-0-0-6) 3
Giáo d
c th cht
(5 TC)
5
PE1010
Giáo dc th cht A 1(0-0-2-0) x
6
PE1020
Giáo dc th cht B 1(0-0-2-0) X
7
PE1030
Giáo dc th cht C 1(0-0-2-0) x
8
PE2010
Giáo dc th cht D 1(0-0-2-0) x
9
PE2020
Giáo dc th cht E 1(0-0-2-0) x
Giáo d
òng
-
an ninh
(8
TC)
10
MIL1110
Đường li quân s ca Đảng 3(3-0-0-6) x
11
MIL1120
Công tác quc phòng-an ninh 3(3-0-0-6) X
12
MIL1130
QS chung và KCT bn súng AK 4(3-1-1-8) x
Ngoi ng 6 TC
13
FL1101
Tiếng Anh TOEIC I 3(0-6-0-6) 3
14
FL1102
Tiếng Anh TOEIC II 3(0-6-0-6) 3
Toán và khoa h
c c
ơ b
n
32
TC
15
MI1110
Gii tích I 4(3-2-0-8) 4
16
MI1120
Gii tích II 3(2-2-0-6) 3
17
MI1130
Gii tích III 3(2-2-0-6) 3
17
MI1140
Đại s 4(3-2-0-8) 4
18
PH1110
Vt lý I 3(2-1-1-6) 3
19
PH1120
Vt lý II 3(2-1-1-6) 3
20
EM1010
Qun tr hc đại cương 2(2-0-0-4) 2
21
IT1110
Tin hc đại cương 4(3-1-1-8) 4
22
MI2020
Xác sut thng kê 3(2-2-0-6) 3
T chn mt trong hai hc phn
23
PH1130
Vt lý III 3(2-1-1-6)
3
ME2040
Cơ hc k thut 3(3-1-0-6)
C
CC
CỘNG
ỘNGỘNG
ỘNG
48 TC 16
17
7 3 2 3
Ghi chú:
1) Yêu cu v Tiếng Anh: SV đim TOEIC t 290 được min Tiếng Anh TOEIC I, t 330 được min Tiếng Anh
TOEIC II. Trước khi làm ĐATN, SV phi đạt 450 TOEIC (tr mt s chương trình đặc bit ngoi ng chính khác
tiếng Anh thì yêu cu tiếng Anh phi đạt 330 TOEIC).
2) Các hc phn GDTC GDQP: chng ch riêng, không xét trong tng khi lượng kiến thc cho mt chuyên
ngành đào to trong tính đim trung bình chung ca sinh viên. Thi gian hc ni dung theo quy định chung
ca B Giáo dc và Đào to.
Chương trình đào tạo bách khoa - Trang 2
Chương trình đào tạo bách khoa - Người đăng: Hieu Con Lon Ton
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chương trình đào tạo bách khoa 9 10 585