Ktl-icon-tai-lieu

chuong trình giỗ tổ hùng vuong

Được đăng lên bởi thduongcongkhi-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG TRÌNH LEÃ GIOÃ “QUOÁ C TOÅ HUØ N G
VÖÔNG”
Muø n g 10/ 3 AÂ l
1. Tuyeân boá lyù do - Giôùi thieäu ñaïi bieåu:
 Kính thöa quyù thaày coâ cuøng caùc baïn hoïc sinh thaân meán,
Vôùi caâu thô truyeàn tuïng muoân ñôøi ñeå laïi cho con chaùu mai sau :
“Duø ai ñi ngöôïc veà xuoâi
Nhôù ngaøy gioã toå muøng möôøi thaùng ba
Duø ai buoân baùn gaàn xa
Nhôù ngaøy gioã toå thaùng ba muøng möôøi”
 Trong khoâng khí cuûa nhöõng ngaøy thaùng xuaân aám aùp, hoøa cuøng nieàm
vui chung cuûa leã hoäi caû nöôùc cuøng höôùng veà ngaøy Quoác toå Huøng
Vöông, thieáu nhi caû nöôùc ñang tích cöïc thi ñua hoïc taäp toát laäp thaønh
tích chaøo möøng kyû nieäm 39 naêm ngaøy mieàn Nam hoaøn toaøn giaûi
phoùng thoáng nhaát ñaát nöôùc, kyû nieäm 61 nnaêm chieán thaéng ÑBP , tieán
tôùi kyû nieäm 124 naêm ngaøy sinh cuûa chuû tòch Hoà Chí Minh kính yeâu.
Hoâm nay, BPT Ñoäi tröôøng DCK toå chöùc leã gioã Quoác toå Huøng Vöông
muøng 10/ 3 AÂl. Ñoù laø lyù do cuûa buoåi leã ngaøy hoâm nay.
 Ñeán tham döï leã gioã “ Quoác toå Huøng Vöông” hoâm nay, chuùng toâi xin
traân troïng ñoùn möøng:
- …………………………………………………..
- …………………………………………………..
- …………………………………………………..
- …………………………………………………..
- BGH nhaø tröôøng.
- Quí thaày coâ cuøng toaøn theå caùc em ÑV.NÑ coù maët tham döï.
2. Tiếp theo chöông trình, kính môøi Thaày Hieäu tröôûng leân oân laïi truyeàn thoáng
4000 naêm vaên hieán ñaát nöôùc vua Huøng – con chaùu Hoà Chí Minh. Kính môøi
Thaày.
3. Nghi leã daâng höông:
- Tröôùc khi böôùc vaøo leã gioãã chính thöùc ngaøy hoâm nay, thay maët BPT Ñoäi xin
kính môøi :
Thaày Lê Văn Trưởng - Hieäu tröôûng nhaø tröôøng leân daâng höông tröôùc
baøn thôø Quoác toå ñeå leã hoäi ñöôïc baét ñaàu.
Kính môøi Ñaïi dieän GV.CNV caùc khoái lôùp

...
CHÖÔNG TRÌNH LEÃ GIOÃ QUOÁC TOÅ HUØNG
VÖÔNG
Muøng 10/ 3 AÂl
1. Tuyeân boá lyù do - Giôùi thieäu ñaïi bieåu:
Kính thöa quyù thaày coâ cuøng caùc baïn hoïc sinh thaân meán,
Vôùi caâu thô truyeàn tuïng muoân ñôøi ñeå laïi cho con chaùu mai sau :
“Duø ai ñi ngöôïc veà xuoâi
Nhôù ngaøy gioã toå muøng möôøi thaùng ba
Duø ai buoân baùn gaàn xa
Nhôù ngaøy gioã toå thaùng ba muøng möôøi”
Trong khoâng khí cuûa nhöõng ngaøy thaùng xuaân aám aùp, hoøa cuøng nieàm
vui chung cuûa leã hoäi caû nöôùc cuøng höôùng veà ngaøy Quoác toå Huøng
Vöông, thieáu nhi caû nöôùc ñang tích cöïc thi ñua hoïc taäp toát laäp thaønh
tích chaøo möøng kyû nieäm 39 naêm ngaøy mieàn Nam hoaøn toaøn giaûi
phoùng thoáng nhaát ñaát nöôùc, kyû nieäm 61 nnaêm chieán thaéng ÑBP , tieán
tôùi kyû nieäm 124 naêm ngaøy sinh cuûa chuû tòch Hoà Chí Minh kính yeâu.
Hoâm nay, BPT Ñoäi tröôøng DCK toå chöùc leã gioã Quoác toå Huøng Vöông
muøng 10/ 3 AÂl. Ñoù laø lyù do cuûa buoåi leã ngaøy hoâm nay.
Ñeán tham döï leã gioã “ Quoác toå Huøng Vöông” hoâm nay, chuùng toâi xin
traân troïng ñoùn möøng:
- …………………………………………………..
- …………………………………………………..
- …………………………………………………..
- …………………………………………………..
- BGH nhaø tröôøng.
- Quí thaày coâ cuøng toaøn theå caùc em ÑV.NÑ coù maët tham döï.
2. Tiếp theo chöông trình, kính môøi Thaày Hieäu tröôûng leân oân laïi truyeàn thoáng
4000 naêm vaên hieán ñaát nöôùc vua Huøng – con chaùu Hoà Chí Minh. Kính môøi
Thaày.
3. Nghi leã daâng höông:
- Tröôùc khi böôùc vaøo leã gioãã chính thöùc ngaøy hoâm nay, thay maët BPT Ñoäi xin
kính môøi :
Thaày Văn Trưởng - Hieäu tröôûng nhaø tröôøng leân daâng höông tröôùc
baøn thôø Quoác toå ñeå leã hoäi ñöôïc baét ñaàu.
Kính môøi Ñaïi dieän GV.CNV caùc khoái lôùp
chuong trình giỗ tổ hùng vuong - Người đăng: thduongcongkhi-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
chuong trình giỗ tổ hùng vuong 9 10 570